Aamukouluasia: Tapahtumasäätiön valmistelutilanne

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-004384
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 2. / 270 §

Aamukouluasia: Tapahtumasäätiön valmistelutilanne

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Tapahtumat ovat keskeinen osa Helsingin kulttuuri- ja elinkeinopolitiikkaa. Ne vahvistavat Helsingin paikallisidentiteettiä ja kaupungin vetovoimaa. Huippulaatuinen ja helposti saavutettava kulttuuri sekä kaikenlaiset yleisötapahtumat tuovat ihmisiä yhteen ja vahvistavat yhteisöllisyyttä. Tapahtumat houkuttelevat myös matkailijoita ja ovat keskeinen osa kaupungin elinvoimaa. Kaupungin strategiassa määriteltynä tavoitteena on luoda uusia omaleimaisia vierailukohteita, kehittää Töölönlahden alueesta kansainvälisen tason kulttuurin ja vapaa-ajan keskittymä sekä selvittää Suvilahden alueen muodostamista kansainvälisesti erottuvaksi, pysyväksi tapahtuma-alueeksi.

Helsingin kaupungin itse tuottamia tapahtumia tuotetaan nykytilanteessa hajautetusti eri puolilla kaupunkikonsernia ja tuottamisvastuut ovat syntyneet tapahtumakohtaisesti ilman perusteellisempaa kokonaisharkintaa. Hajautettu tuotantomalli ei tue osaamisen kasvattamista eikä resurssien ympärivuotista hyödyntämistä. Eri organisaatiot ja yksiköt ratkovat samoja tapahtumatuotannon, -markkinoinnin ja -viestinnän sekä kumppanuuksien lisäämisen haasteita. Kaupungin merkittävien tapahtumien nykyinen viestintä ei parhaalla mahdollisella tavalla vahvista yhtenäistä Helsinki-kuvaa.

Pormestari päätti 4.10.2017 § 74 kehottaa kaupunginkansliaa ja kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialaa yhteistyössä Helsinki-viikon säätiö sr:n ja Helsingin Markkinointi Oy:n sekä tarvittavien muiden toimialojen ja kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden kanssa laatimaan selvityksen toimintamallista, jossa ensisijaisesti Helsinki-viikon säätiö sr ja toissijaisesti muu kaupunkikonserniin kuuluva yhteisö / säätiö toimisi kaupungin merkittävien tapahtumien tuotannosta vastaavana osaamiskeskittymänä.

Suurten tapahtumien tapahtumatuotannon kokoaminen yhteen organisaatioon vahvistaisi Helsinkiä kulttuuri- ja tapahtumakaupunkina. Keskittämällä tapahtumia voidaan vahvistaa niiden vaikuttavuutta ja kumppanuuksien hallintaa, yhtenäistää markkinointia ja viestintää, kehittää kävijäkokemusta ja saavuttaa näihin liittyviä synergiaetuja.

Helsinki-viikon säätiö on Helsingin kaupungin vuonna 1967 perustama säätiö. Se vastaa Helsingin juhlaviikkojen ohjelmistosta ja toimii nykymusiikkifestivaali Musica Novan pääjärjestäjänä. Vuoden 2019 alusta säätiö on tarkoitus muuttaa Helsingin tapahtumasäätiöksi, joka tuottaa Helsingin juhlaviikkojen lisäksi jatkossa kaupungin omat keskeisimmät tapahtumat ja johon on keskitetty tapahtumaosaaminen.

Toimialajohtaja Tommi Laitio ja elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva alustavat valmistelutilanteesta kokouksessa.

Stäng

Detta beslut publicerades 30.04.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

pormestari
Jan Vapaavuori

Mer information fås av

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

victor.andersson@hel.fi