Ratakuorma-autojen hankinnan hankesuunnitelma

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-004411
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 7. / 459 §

Ratakuorma-autojen hankinnan hankesuunnitelma

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kahden neliakselisen ratakuorma-auton hankinnan hankesuunnitelman siten, että hankkeen kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 6,3 milj. euroa (alv 0 %).

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Taustaa

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti 9.4.2015 hyväksyä kahden kaksiakselisen ratakuorma-auton hankinnan hankesuunnitelman siten, että hankkeen kokonaiskustannukset ovat enintään 3,46 milj. euroa ylläpito- ja huoltosopimukset mukaan lukien. Hankinnalla oli tarkoitus kattaa Länsimetron valmistumisesta aiheutuva lisäresurssitarve radan huollolle ja kunnossapidolle. Hankintaa ei ole toteutettu.

Nykyisin HKL:n käytössä on viisi ratakuorma-autoa, joita käytetään metroradan ja -asemien rakennus-, huolto- ja korjaustöihin. Näistä yksi on tarkoitus romuttaa tänä vuonna. HKL hankkii tilalle kaksi peruskunnostettua kaksiakselista ajoneuvoa.

Ratakuorma-autokapasiteetti ei kuitenkaan riitä määrältään eikä teholtaan koko nykyisen metron ja Länsimetro-osuuden sekä metroasemien huoltotöihin. Länsimetron ensimmäisen vaiheen myötä ratakilometrien määrä lisääntyi 21 km:sta 35 km:iin ja jatkoa on rakenteilla 7 km. Asemien määrä on lisääntynyt 17:sta 25:een. Huolto- ja korjauskohteiden määrä on kasvanut vastaavasti.

Liikenneliikelaitoksen esitys

Liikenneliikelaitoksen johtokunta esittää 31.5.2018 kahden neliakselisen ratakuorma-auton hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankesuunnitelman mukaiset kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 6,3 milj. euroa (alv 0 %). Hankesuunnitelman mukainen hankinta korvaa vuonna 2015 toteutettavaksi suunnitellun hankinnan.

Hankesuunnitelma on liitteenä 1.

Kiskokuormien ja muiden raskaiden kuormien luotettavaan ja turvalliseen siirtämiseen tarvitaan suurta vetokykyä, jota nykyisellä kalustolla ei ole. HKL esittää hankittavaksi kaksi neliakselista ratakuorma-autoa, jotka yhteen kytkettyinä pystyvät turvallisesti vetämään suuret kiskokuormat ilman, että akselipainot ylittävät Helsingin puoleisen metro-osuuden siltojen sallimat arvot.

Lisäksi Länsimetron jatkeen rakentamisessa ja Länsimetron kunnossapidossa vaaditaan vetokapasiteetiltaan parempaa ja alustaltaan vakaampaa kalustoa kuin mihin aikaisemmin oli varauduttu. Länsimetron tunnelien vaatimiin nosto-operaatioihin neliakselinen ajoneuvoyhdistelmä on riittävän vakaa. Länsimetron rakenteen mukanaan tuomat haasteet eivät olleet tiedossa alkuperäistä hankesuunnitelmaa vuonna 2015 tehtäessä.

Ensimmäinen ratakuorma-auto hankitaan 18 kuukauden toimitusajalla ja seuraava enintään 36 kk myöhemmin. Näin ajoneuvojen valmistuminen palvelee Länsimetron jatkeen rakennustyötä. Liikenneliikelaitoksen johtokunta on 14.6.2018 tehnyt päätöksen hankinnasta ehdolla, että kaupunginhallitus hyväksyy johtokunnan asiasta kaupunginhallitukselle 31.5.2018 tekemän hankesuunnitelmaesityksen.

Aikataulu ja kustannukset

Ensimmäinen ratakuorma-auto arvioidaan hankittavan vuosina 2018-2019 ja toinen 2021-2022. HKL tulee huomioimaan ratakuorma-autojen hankinnan vuoden 2019 talousarvioehdotuksen liitteenä olevaa investointisuunnitelmaa 2019-2028 laadittaessa. HKL:n johtokunta käsittelee vuoden 2019 talousarvioehdotusta elokuussa 2018.

Kahden ratakuorma-auton hankinta aiheuttaa 20 vuoden poistoajalla 0,32 milj. euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin. Lisäksi autojen polttoaine- ja huoltomenot ovat noin 0,06 milj. euroa vuodessa. Hankinta rahoitetaan lainarahoituksella. Investoinnista aiheutuvat korkokulut ovat noin 3,0 milj. euroa eli keskimäärin 0,15 milj. euroa vuodessa (korkokanta 4 % ja laina-aika 20 vuotta).

Ratakuorma-autojen vaikutus käyttötalouteen on yhteensä noin 10,4 milj. euroa eli keskimäärin 0,52 milj. euroa vuodessa laskettuna 20 vuodelle.

HKL:n ja Länsimetro Oy:n välisen länsimetron kunnossapitosopimuksen mukaan HKL laskuttaa ratakuorma-autojen kuluista osan Länsimetro Oy:ltä. Länsimetro Oy:lle kohdistuvasta kuluosuudesta Helsingille (Helsingin osuus länsimetrosta) kohdistuu noin 30 %. Metron laajentuessa Kivenlahteen Helsingin osuus tulee olemaan noin 15 %.

Ratakuorma-autojen kuluista kohdistuu suoraan HKL:lle yhteensä noin 7,6 milj. euroa eli vuositasolla 0,38 milj. euroa kun metroa liikennöidään Matinkylään asti. Metron laajentuessa Kivenlahteen HKL:lle kohdistuu suoraan kuluja vuositasolla noin 0,31 milj. euroa.

Ratakuorma-autojen kustannukset kuuluvat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) infrasopimuksen perusteella korvattaviin ylläpitokustannuksiin, jotka HSL korvaa 100 %:sti.

HSL -kuntayhtymän perussopimuksen mukaan HSL rahoittaa toimintansa lipputuloilla, jäsenkuntien kuntaosuuksilla, valtion avustuksilla ja muilla tuloilla. Jäsenkunnille kohdistetaan kuntayhtymän eri tehtävistä aiheutuvat kulut palvelujen käytön mukaisesti. Lipputulot kohdistetaan kunnittain kuntakohtaisen lipputulokertymän perusteella. Kuntaosuuksilla katetaan kullekin kunnalle kohdistettujen kulujen ja tuottojen erotus.

Siten osa HSL:ltä laskutettavista ylläpitokustannuksista kiertyy vuosittain käytön mukaisesti kaupungin maksettavaksi HSL:n maksuosuuden kautta.

Esittelijän kannanotot

Hanke on perusteltu metroradan ja -asemien rakennus- ja huoltotöiden turvaamiseksi. Hankinnalla saadaan varmistettua myös Länsimetron kunnossapito.

Stäng

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 31.05.2018 § 94

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ratakuorma-auton hankesuunnitelman hyväksymistä niin, että hankesuunnitelman mukaiset kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 6,3 milj. euroa (alv 0 %).

Esittelijä
yksikön johtaja
Toni Jurva
Lisätiedot

Terhi Ruokolainen, projekti-insinööri, puhelin: 310 34799

terhi.ruokolainen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 02.07.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36035

kristiina.matikainen@hel.fi

Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 09 310 25531

saara.kanto@hel.fi