Virkojen perustaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-004534
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 17. / 343 §

Virkojen perustaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus perustaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle seuraavat virat 1.8.2018 lukien:

  • 5 rehtorin virkaa
  • 2 apulaisrehtorin virkaa
  • 30 koulutuspäällikön virkaa.
Stäng

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja on tehnyt 8.5.2018 päätöksen ammatillisen koulutuksen (Stadin ammattiopisto ja Stadin aikuisopisto) organisaation muuttamisesta 1.8.2018 lukien. Ammatillisen koulutuksen reformissa uudistettiin ammatillisen koulutuksen kokonaisuutta koskeva lainsäädäntö 1.1.2018 lukien. Lainsäädännön muutoksesta johtuen on tarkoituksenmukaista luopua nykyisestä toimialamallista, selkiyttää organisaatiota ja johtamisrakennetta.

Ammatillisessa koulutuksessa on noin 17 000 opiskelijaa vuosittain. Henkilöstöä on yhteensä noin 1 000. Nykyisessä organisaatiossa on seitsemän yksikköä ja 34 alayksikköä. Uudistuksessa yksiköitä ja alayksiköitä johtavien viranhaltijoiden tehtäväalue muuttuu. Nykyinen rakenne on perustunut pääasiassa koulutusaloihin. Uudessa organisaatiossa esimiesten alaisuuteen tulee sijoittumaan eri koulutusaloja ja tutkintoja sekä monialaisia toimintoja. Samalla esimiesten kokonaismäärä vähenee kolmella ja esimiesrakenne muuttuu.

Uudessa organisaatiossa 1.8.2018 lukien:

- Ammatillista koulutusta johtaa ammatillisen koulutuksen päällikkö, joka toimii samalla Stadin ammattiopiston ja Stadin aikuisopiston johtavana rehtorina.

- Ammatillisen koulutuksen 17 toimipisteessä sijaitsevat toiminnot sijoitetaan viiteen kampukseen, joita johtamaan esitetään perustettavaksi viisi rehtorin virkaa.

- Kampukset jakautuvat 30 oppimisyksikköön siten, että jokaisessa kampuksessa on kuusi oppimisyksikköä. Oppimisyksikköjä johtamaan esitetään perustettavaksi 30 koulutuspäällikön virkaa.

- Kampusyksikössä 1 on lisäksi nuorten työpajayksikkö, jota johtaa työpajaesimies. Oppilaitoksiin esitetään lisäksi perustettavaksi kaksi apulaisrehtorin virkaa.

Organisaatiouudistuksen seurauksena ammatillisen koulutuksen nykyiset virat, viisi toimialarehtorin, seitsemän apulaisrehtorin ja 25 koulutuspäällikön sekä yksi oppisopimusjohtajan virka, tullaan esittämään lakkautettavaksi.

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan. Kuntalain 11 luvun 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa.

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n mukaan muulta kuin hallintosäännössä erikseen määritellyltä henkilöstöltä vaadittavan kelpoisuuden määrää valinnan suorittaja ottaen huomioon, mitä erikseen on säädetty tai määrätty.

Rehtorilta ja apulaisrehtorilta edellytetään rehtorilta opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa (986/1998) vaadittava kelpoisuus. Lisäksi rehtorilta ja apulaisrehtorilta edellytetään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä johtamiskokemusta ja ammatillisen koulutuksen tuntemusta. Koulutuspäälliköltä edellytetään em. asetuksessa opettajalta vaadittava kelpoisuus, soveltuva korkeakoulututkinto sekä johtamiskokemusta ja ammatillisen koulutuksen tuntemusta.

Perustettavaksi esitettävien virkojen palkkaus määräytyy nykyisen vahvistetun tason mukaisesti noudattaen kunnallista opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimusta (OVTES).

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousarvioon sisältyy määräraha viroille.

Organisaatiomuutos on käsitelty kasvatuksen ja koulutuksen toimialan henkilöstötoimikunnassa sekä henkilöstön kanssa kaupungin yhteistoimintamenettelyn mukaisesti. Asianomaisia viranhaltijoita on kuultu asiassa.

Stäng

Detta beslut publicerades 22.05.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Kirsti Tanttu, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 86281

kirsti.tanttu@hel.fi

Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 70262

inkeri.rehtila@hel.fi