Atea Oy:n hankintaoikaisuvaatimus koskien Herttoniemen valvomon ja metrovarikon virtuaalipalvelinympäristön hankintapäätöstä

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-004685
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 9. / 75 §

Herttoniemen valvomon ja metrovarikon virtuaalipalvelinympäristö asennettuna

Direktionen för trafikaffärsverket

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen tilaamaan Herttoniemen valvomon ja metrovarikon virtuaalipalvelinympäristön asennettuna Dustin Finland Oy:ltä yhteensä enintään 511.590,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

HKL uusii palvelinjärjestelmäänsä siten, että pääkonttorin ja metrovarikon virtuaalipalvelinympäristö uusitaan ja pääkonttorin konesalin virtualisoidut toiminnot siirretään Herttoniemen valvomon konesaliin. Hankinta sisältää palvelinjärjestelmän, levyjärjestelmän, SAN-kytkimet, laitteiden takuuhuoltosopimuksen viideksi vuodeksi, virtualisointialustan ohjelmistolisenssit ja niiden ylläpidon laitteiden takuuhuoltosopimuksen ajaksi sekä levytilan laajennuksen option.

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos järjesti minikilpailutuksen Herttoniemen valvomon ja metrovarikon virtuaalipalvelinympäristö asennettuna 5H18, 9.4.2018. Hankinta minikilpailutettiin Helsingin kaupungin hankintakeskuksen puitesopimuksen H029-14 tietotekniikan laitteet sopimustoimittajien kesken. Kyseiset sopimustoimittajat ovat Turun Tietokeskus Oy, Dustin Finland Oy ja Atea Finland Oy. Ratkaisuperusteena oli valinta kokonaishinnan perusteella (alin hinta). HKL sai tarjoukset kahdelta tarjoajalta Dustin Finland Oy ja Atea Finland Oy. Turun Tietokeskus Oy ei jättänyt tarjousta määräaikaan mennessä. Dustin Finland Oy jätti kokonaishinnaltaan edullisimman tarjouksen.

HKL suoritti markkinakartoituksen puitesopimustoimittajien kesken 23.10.2017 – 26.2.2018 välisenä aikana. Markkinakartoituksessa kunkin puitesopimustoimittajan kanssa käytiin kolme neuvottelua, joiden perusteella HKL laati hankinnan vaatimusten teknisen kuvauksen.

Lisäksi johtokunta päättää oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään hankintaan ja hankinnan ehtoihin vähäisiä muutoksia hankinnan kestäessä esille tulleiden tarpeiden mukaisesti.

Stäng

Detta beslut publicerades 11.05.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

hallintojohtaja
Yrjö Judström

Mer information fås av

Jari Jokiniemi, it-päällikkö, puhelin: 09 310 34777

jari.jokiniemi@hel.fi