Atea Oy:n hankintaoikaisuvaatimus koskien Herttoniemen valvomon ja metrovarikon virtuaalipalvelinympäristön hankintapäätöstä

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-004685
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 4. / 101 §

Atea Oy:n hankintaoikaisuvaatimus koskien Herttoniemen valvomon ja metrovarikon virtuaalipalvelinympäristön hankintapäätöstä

Direktionen för trafikaffärsverket

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti esityksessä mainituilla perusteilla hyväksyä Atea Finland Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen koskien liikenneliikelaitoksen johtokunnan päätöstä 3.5.2018 (§ 75) Herttoniemen valvomon ja metrovarikon virtuaalipalvelinympäristön hankintaa vaatimuksessa esitettyjen vaatimuskohtien 1 ja 2 osalta. Samalla liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hylätä Atea Finland Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen vaatimuskohdan 3 osalta.

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti poistaa 3.5.2018 (§ 75) tekemänsä hankintapäätöksen koskien Herttoniemen valvomon ja metrovarikon virtuaalipalvelinympäristön hankintaa sekä tehdä uuden oikaistun hankintapäätöksen seuraavasti:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hankkia Herttoniemen valvomon ja metrovarikon virtuaalipalvelinympäristön asennettuna Dustin Finland Oy:ltä yhteensä enintään 297.294,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

1. Oikaistavaksi vaadittu päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta on päättänyt 3.5.2018 (§ 75) oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Herttoniemen valvomon ja metrovarikon virtuaalipalvelinympäristön asennettuna Dustin Finland Oy:ltä yhteensä enintään 511.590,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. Hankinta perustui HKL:n järjestämään tarjouskilpailuun, joka järjestettiin rajoitettua menettelyä käyttäen minikilpailutuksena Helsingin kaupungin hankintakeskuksen puitesopimuksen H029-14 tietotekniikan laitteet mukaisesti.

Hankintakeskuksen kilpailuttaman puitejärjestelyn kohteena olivat tietotekniikan laitteiden ja siihen kuuluvien palveluiden toimittaminen tilaajalle. Tarjouksen valintaperusteena käytettiin kokonaishinnaltaan alinta hintaa. Puitejärjestelyn sopimuskausi optiot mukaan luettuna on enintään neljä (4) vuotta. Hankintayksiköt voivat tehdä puitejärjestelyyn perustuvia hankintoja koko puitejärjestelyn sopimuskauden ajan siten, että yksittäinen puitejärjestelyssä tehtävä hankinta voi jatkua neljä (4) vuotta yli puitejärjestelyn sopimuskauden.

Asianosaisia koskeva päätös on annettu tarjoajille tiedoksi sähköpostitse 9.5.2018. Tarjoajille oli toimitettu hankintapäätöksen liitteenä muutoksenhakuohje sekä tarjousten vertailutaulukko.

2. Sovellettava lainsäädäntö

Lain vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (laki 1398/2016, jälj.”uusi erityisalojen hankintalaki”) 133 §:n siirtymäsäännösten mukaan ennen lain voimaantuloa aloitettuihin lain voimaan tullessa vireillä oleviin hankintamenettelyihin sovelletaan uuden erityisalojen hankintalain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Hankintalainsäädännön uudistusta koskevassa hallituksen esityksessä 108/2016 todetaan lainsäädännön siirtymäsäännöksiä koskevissa yksityiskohtaisissa perusteluissa, että ennen uuden hankintalain voimaantuloa aloitettuihin puitejärjestelyyn perustuviin hankintoihin ja dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisiin hankintoihin sovelletaan aiemman hankintalainsäädännön säännöksiä koko puitejärjestelyn ja dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaoloajan, vaikka ne tehtäisiin ehdotetun lain voimaantulon jälkeen.

HKL:n tekemä minikilpailutus perustuu Helsingin kaupungin hankintakeskuksen kilpailuttamaan IT-laitteiden ja tähän kokonaisuuteen liittyvien palveluiden puitejärjestelyyn, jonka hankintapäätös on tehty 20.10.2014. Puitejärjestelyn hankintasopimus on allekirjoitettu 10.12.2014.

Koska puitejärjestely, johon HKL:n johtokunnan tekemä hankintapäätös perustuu, on aloitettu ennen uuden hankintalain voimaantuloa, sovelletaan asiaan erityisalojen hankintalakia (laki 349/2007), joka oli voimassa 31.12.2016 saakka.

3. Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemisen edellytykset

Lain vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007) (”erityisalojen hankintalaki”) 65 §:n mukaan lain soveltamisalaan kuuluviin hankintoihin sovelletaan vastaavasti, mitä hankintaoikaisusta laissa julkisista hankinnoista (348/2007) (”hankintalaki”) 80–83 §:ssä säädetään.

Hankintalain 81 §:n mukaan hankintayksikkö voi ottaa hankintaoikaisun käsiteltäväkseen omasta aloitteestaan tai asianosaisen vaatimuksesta. Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintayksikkö voi itse ottaa hankintapäätöksen tai ratkaisun korjattavakseen 60 päivän kuluessa siitä, kun hankintaoikaisun kohteena oleva päätös tai ratkaisu on tehty.

Erityisalojen hankintalain 60 §:n mukaan hankintayksikön tekemä päätös perusteluineen sekä valitusosoitus ja oikaisuohje on annettava tiedoksi kirjallisesti niille, joita asia koskee. Päätös edellä mainittuine asiakirjoineen annetaan tiedoksi käyttäen ehdokkaan ja tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa. Käytettäessä sähköistä yhteystietoa ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon sinä päivänä, jolloin mainitut asiakirjat sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa hankintayksikön on merkittävä viestiinsä erikseen tieto viestin lähettämispäivästä.

Asianosaisen tulee tehdä hankintaoikaisu hankintayksikön päätöksestä tai muusta toimenpiteestä samassa ajassa kuin missä valitus markkinaoikeudelle on tehtävä. Asianosaisen määräaika hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle alkaa kulua päätöksen tiedoksisaannista.

Hankintapäätös on annettu tarjoajille tiedoksi 9.5.2018 ja Atea Finland Oy on saanut hankintapäätöksen tiedoksi samana päivänä. Määräaika hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle on päättynyt 23.5.2018 klo 16:00. Atea Oy:n hankintaoikaisuvaatimus on saapunut Helsingin kaupungin kirjaamoon 23.5.2018 klo 15:15, joten hankintaoikaisuvaatimus on tehty määräajassa. Asiassa ei ole haettu hankintalain 86 §:n mukaista käsittelylupaa markkinaoikeudelta.

4. Sovellettavat oikeusohjeet

Erityisalojen hankintalain 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Erityisalojen hankintalain 54 §:n mukaan tarjouksista on hyväksyttävä se, joka on hankintayksikön kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin hankinnan kohteeseen liittyvien vertailuperusteiden mukaan tai se, joka on hinnaltaan halvin.

Erityisalojen hankintalain 78 §:n mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta.

Jos tarjouksessa tai osallistumishakemuksessa olevat tiedot tai asiakirjat ovat puutteellisia tai virheellisiä taikka jos jotkut asiakirjat tai tiedot puuttuvat, hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja tai asiakirjoja hankintayksikön asettamassa määräajassa. Edellytyksenä on, että menettelyssä noudatetaan 3 §:ssä säädettyjä periaatteita.

5. Hankintaoikaisuvaatimuksen arviointi

Atea vaatii hankintaoikaisuvaatimuksessaan, että Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos

 1. kumoaa virheellisen hankintapäätöksensä,
 2. tutkii vastaanottamiensa tarjousten vertailuhinnat uudelleen sekä
 3. kilpailuttaa hankinnan uudelleen.

Atea perustelee hankintaoikaisuvaatimustaan sillä, että saatujen tarjousten hinnat eivät ole olleet keskenään vertailukelpoisia, koska Atean tarjouksessa ohjelmistolisenssejä ja huoltosopimusta koskevat yksikköhinnat on kerrottu viidellä.

Hankintayksikkö on tarjouspyynnössään ilmoittanut, että nykyisten VMWare-lisenssien ylläpitoa tulee tarjota viidelle vuodelle ja, että nykyisten VMWare-lisenssien tulee sisältyä myös viiden vuoden sopimukseen. Tarjouspyynnössä on määritelty, että ohjelmistolisenssi hankitaan viideksi vuodeksi ja tarjoajia on pyydetty ilmoittamaan lisenssi hinta yhdelle vuodelle (”€/vuotta”), joka on kerrottu tarjousvertailussa luvulla 5.

Hankintayksikkö on tarjouspyynnössään ilmoittanut, että hankinta käsittää takuuhuoltosopimuksen kaikille tarjouspyynnössä määritellyille laitteille viideksi (5) vuodeksi ilman matkakorvauksia tai muita lisäkuluja. Tarjoajia on pyydetty ilmoittamaan huoltosopimuksen hinta yhdelle vuodelle (”€/vuotta”), joka on kerrottu tarjousvertailussa luvulla 5.

Atea oli tarjousta jättäessään määritellyt ohjelmistolisenssin sekä takuuhuoltosopimuksen yksikköhinnaksi viiden (5) vuoden hinnan tarjouspyynnössä määritellyn yhden (1) vuoden hinnan sijaan. Ko. yksikköhinta on koskenut näin ollen koko viiden vuoden sopimuskautta. Tarjoushintojen laskennassa tämä viiden vuoden yksikköhinta on kuitenkin kerrottu vielä kerran viidellä vuodella, jolloin Atean tarjouksissaan ilmoittamat hinnat eivät enää ole olleet vertailukelpoisia. Tämän virheen korjaamiseksi Atea on pyytänyt, että Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos tutkii tarjousten vertailuhinnat uudelleen sekä kilpailuttaa hankinnan uudelleen. Atean hankintaoikaisuvaatimus on päätösehdotuksen liitteessä.

Hankintalain lähtökohtana on, että tarjoaja vastaa tarjouskilpailussa tarjouksensa sisällöstä ja tulkintatilanteissa tarjoukseen liittyvät epäselvyydet tulee tulkita laatijansa vahingoksi (ks. esim. MAO:320/08, KKO:2008:57). Samalla tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu edellyttää, että hankintayksikkö kuvaa hankinnan kohteen ja tarjousten valintaan vaikuttavat seikat tarjouspyynnössä sellaisella tarkkuudella, että tarjouspyyntö tuottaa yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia.

HKL on Atean tekemän hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta tarkistanut molempien tarjoajien jättämien tarjouspyynnössä edellytettyjen tarjousten osien hinnat. Tarkistuksessa on käynyt ilmi, että Atean lisäksi myös tarjouskilpailun voittanut Dustin Finland Oy on tehnyt saman virheen ohjelmistolisenssien sekä huoltosopimuksen hinnan ilmoittamisessa. Molemmat tarjoajat ovat siten ilmoittaneet tarjouksissaan viiden vuoden hinnat, jotka on tarjousvertailussa otettu laskuvirheestä johtuen huomioon viisinkertaisena. Tarjouspyynnössä esitetty vaatimus on siten molempien tarjoajien osalta tulkittu virheellisesti siten, että tarjousvertailussa käytetyt kokonaishinnat ovat olleet vääriä, mutta virheen korjaaminen ei muuta kilpailun lopputulosta.

Hankintalain 80 §:n mukaan hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan, ja ratkaista asian uudelleen, jos päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen. Hankintayksikkö voi tehdä hankintaoikaisun esimerkiksi tilanteessa, jossa hankintayksikkö havaitsee tarjousten vertailussa tapahtuneen pisteytysvirheen (HE 190/2009, s. 54).

Koska tarjousten vertailussa käytetyt hinnat ovat perustuneet virheelliseen ohjelmistolisenssien sekä huoltosopimuksen vertailuhinnan laskentatapaan, on asiassa tehty liikenneliikelaitoksen johtokunnan päätös perustunut virheeseen lain soveltamisessa, jonka hankintayksikkö voi korjata itseoikaisuna. Koska hankintayksikön päätös voidaan korjata itseoikaisuna, ei asiassa ole tarvetta kilpailuttaa hankintaa uudestaan Atean vaatimuksen mukaisesti.

6. Hankintapäätöksen oikaiseminen

Koska kummankin tarjoajan tarjoukset ovat sisältäneet täysin samat virheet tarjouksien hintojen ilmoittamisessa, voidaan tarjoukset saattaa vertailukelpoiseksi suorittamalla tarjousvertailu uudestaan. Kummallekaan tarjoajalle ei ole annettu mahdollisuutta parantaa hintojaan vaan tarjousten vertailussa on otettu huomioon sekä Atean että Dustinin osalta ohjelmistolisenssien ja huoltosopimuksen hinnat, jotka tarjoajat ovat jo alkuperäisissä tarjouksissaan ilmoittaneet viidelle (5) vuodelle laskettuna.

Hankintapäätöksen varten laadittu uusi tarjousten vertailutaulukko on päätösehdotuksen liitteessä kaksi (2). Hintojen korjaamisen seurauksena Atea Finland Oy:n kokonaishinta hankinnalle ilman arvonlisäveroa on 365.585,88 euroa ja Dustin Finland Oy:n kokonaishinta hankinnalle ilman arvonlisäveroa on 297.294,00 euroa.

Johtokunnalle esitetään näin ollen, että se päättää hankkia Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen tilaamaan Herttoniemen valvomon ja metrovarikon virtuaalipalvelinympäristön asennettuna Dustin Finland Oy:ltä yhteensä enintään 297.294,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Stäng

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 03.05.2018 § 75

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen tilaamaan Herttoniemen valvomon ja metrovarikon virtuaalipalvelinympäristön asennettuna Dustin Finland Oy:ltä yhteensä enintään 511.590,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström
Lisätiedot

Jari Jokiniemi, it-päällikkö, puhelin: 310 34777

jari.jokiniemi@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 25.06.2018

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300
Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2000 euroa, jos hankinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4000 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6000 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Mer information fås av

Heli Hietala, lakimies, puhelin: 09 310 35710

heli.hietala@hel.fi