Lausunto Finavia Oyj:lle Helsinki-Vantaan lentoaseman lentokonemelun hallintasuunnitelmasta

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-005393
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 17. / 448 §

Lausunto Finavia Oyj:lle Helsinki-Vantaan lentoaseman lentokonemelun hallintasuunnitelmasta

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Otso Kivekkään ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus antaa Finavia Oy:lle Helsinki-Vantaan lentoaseman lentomelun hallintasuunnitelmasta seuraavan lausunnon:

Helsinki-Vantaan kansainvälisen lentoaseman kehittämisedellytysten turvaaminen on erittäin tärkeää pääkaupunkiseudun ja koko Suomen elinkeinoelämän kannalta. Lentoaseman sijainti pääkaupunkiseudulla on olennainen ja välttämätön osa pääkaupunkiseudun kansainvälistä ja kansallista vetovoimaa. Ilman toimivaa ja kehittyvää kansainvälistä lentoasemaa Helsingin mahdollisuudet menestyä kilpailussa kansainvälisestä pääomasta, yrityksistä, kongresseista ja matkailusta olisi merkittävästi huonompi.

Helsinki-Vantaan lentoasemalla on suuri merkitys Helsingin seudun ja koko Suomen elinkeinoelämän kilpailukyvylle, mutta toisaalta lentoaseman toiminnasta aiheutuvat laajat Lden yli 55 dB melualueet aiheuttavat maankäytön suunnittelulle rajoitteita, joita Helsingissä kohdistuu kehitysennusteen mukaisesti Suutarilan pohjoisosaan. Lisäksi maankäytön suunnittelussa otetaan tarvittaessa ääneneristävyysvaatimuksissa huomioon ns. lentomelun puskurivyöhyke Lden 50–55 dB. Tämä ulottuu huomattavasti laajemmin kiitoteiden suuntaisesti pääasiassa Kaarelan sekä Suutarilan ja Tapaninkylän alueille. Näitä vyöhykkeitä ei ole esitetty hallintasuunnitelmassa, mitä ei voida pitää yhteensopivana tiedonvälityksen avoimuuden tavoitteen kanssa.

Helsinki-Vantaan lentoaseman lentokonemelun hallinnan kokonaiskuva on nykyisellä tavalla toteutettuna olosuhteisiin ja toimintaympäristöön nähden hyvin optimoitu ja liikenteen ohjauksen ja melunhallinnan suuret linjat ovat Helsinki-Vantaan lentoasemalla vakiintuneet. Lentokonemelun hallintasuunnitelmassa esitettyjen melunhallintatoimenpiteiden jatkuva aktiivinen toteuttaminen ja mahdollisuuksien mukaan niiden kehittäminen on tärkeää. Lentoliikenteen kehitysennusteen sekä siihen liittyvän meluvaikutusten arvioinnin ja melunhallintatoimien suunnittelun tulee olla pitkäjänteistä ja ennakoivaa, jotta luodaan hyvät edellytykset kaupunkien kehittymisen ja lentoaseman toiminnan yhteensovittamiselle.

Poikkeustilanteiden viestintä

Kokemus-näkökulmasta melun kiusallisuus liittyy usein epätavanomaisiin tilanteisiin. Lentomelun kohdalla näitä voivat olla esimerkiksi melko pitkäkestoiset ja kesäaikaan ajoittuvat kiitoteiden remontit tai lyhytaikaisemmat poikkeavat sääolosuhteet, jotka havaitaan paikallisesti tavanomaisesta poikkeavana ja siksi erityisen kiusallisena koettavana lentomeluna. Nykyistä aktiivisemmalla ja ennakoivammalla viestinnällä voisi olla mahdollista vaikuttaa positiivisesti meluhäiriön kokemiseen.

Stäng

Lausuntopyyntö

Finavia Oyj pyytää Helsingin kaupungin lausuntoa Helsinki-Vantaan lentoaseman lentomelun hallintasuunnitelmasta. Lausuntoa on pyydetty 15.6.2018 mennessä. Lausunnon antamiselle varattua määräaikaa on pidennetty 27.6.2018 asti.

Helsinki-Vantaan lentoaseman lentomelun hallintasuunnitelma

Lentoasemakohtainen melunhallintasuunnitelma laaditaan ympäristölupapäätöksen määräyksen perusteella ja päivitetään sen edellyttämässä aikataulussa. Helsinki-Vantaan lentoasemalle on myönnetty ympäristölupa 4.8.2011 (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, päätös nro 49/2011/1).

Melunhallintasuunnitelman tavoitteena on selkokielisesti kuvata lentoaseman liikenteenohjauksen periaatteet ja tavoitteet keinoineen meluvaikutusten vähentämiseksi. Suunnitelmassa kuvataan menetelmät ja toimenpiteet lentoliikenteen aiheuttaman melun vaikutusten hallitsemiseksi.

Lentoasemilla ja niiden läheisyydessä esiintyy lentokonemelua sekä nykyisin että tulevaisuudessa. Helsinki-Vantaan lentoasema sijaitsee keskellä jatkuvasti lähenevää ja tiivistyvää kaupunkirakennetta. Asukkaat ovat tietoisempia elinympäristöstään ja asettavat sille laatuvaatimuksia.

Helsinki-Vantaan lentoaseman sijainti kaupunkirakenteen ja asutuksen keskellä tuo sekä etuja että ristiriitoja. Lentoaseman saavutettavuus on pääkaupunkiseudun asukkaille hyvä ja yhteystarjonta on monipuolinen. Teollisuuden ja yrityselämän tarpeiden kannalta lentoaseman sijainti on logistisesti hyvä ja helposti saavutettavissa. Valtaväylien kautta on toimivat yhteydet sekä raideliikenteeseen että satamiin. Helsinki-Vantaan kautta yhteydet kansalliseen ja kansainväliseen verkostoon ovat monipuoliset ja kattavat.

Ympäröivän alueen maankäyttö on sopeutettava lentoaseman toiminnasta aiheutuviin vaikutuksiin. Lentokonemelua yleisimmin kuvataan melusuureella Lden, jonka äänitaso 55 dB on vakiintunut valtioneuvoston asetuksessa (993/1992) asetettujen ohjearvojen rinnalle. LIME -työryhmän (ympäristöministeriö 2001) ohjeen perusteella maankäytönsuunnittelussa Lden 55dB ylittävälle lentomelualueelle ei tule sijoittaa uusia asuinalueita ja yli 60 dB alueille ei tule sallia uutta asutusta tai melulle herkkiä toimintoja. Vähäinen täydennysrakentaminen on sallittua Lden 55-60 dB alueilla.

Lentomelun hallintasuunnitelman mukaan Finavia pyrkii sovittamaan lentoaseman toiminnan yhteen Uudenmaan yhdyskuntarakenteen kanssa.

Ympäristöluvan mukainen melunhallintasuunnitelma

Etelä-Suomen aluehallintoviraston 4.8.2011 myöntämässä Helsinki-Vantaan lentoaseman toimintaa koskevassa ympäristölupapäätöksessä nro 49/2011/1 on lupamääräyksissä 5 ja 5.2 määrätty luvan saajaa laatimaan lentomelun hallintasuunnitelma ja erillinen suunnitelma yöaikaisten lähestymisten melunhallinnasta.

Saadut lausunnot

Asiasta on saatu kaupunkiympäristön toimialan lausunto.

Stäng

Kaupunkiympäristön toimiala 28.5.2018

Taustaa

Finavia Oyj on laatinut ympäristöluvan edellyttämän Helsinki-Vantaan lentoaseman lentokonemelun hallintasuunnitelman 10.2.2017. Melunhallintasuunnitelmassa kuvataan perusteluineen paikalliset toimenpiteet ja menetelmät, joilla siviililentoliikennettä ohjataan. Finavialta erikseen saadun tiedon mukaan melunhallintasuunnitelma toimii myös ympäristönsuojelulain 152 § mukaisena meluntorjunnan toimintasuunnitelmana.

Lausuntopyynnössään Finavia toivoo lisäksi mm. erilaisia uusia ehdotuksia viestinnän ja osallistuttamisen parantamiseksi.

Lausunto

Kaupunkiympäristön toimiala antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle asiasta Helsinki-Vantaan lentoasema, lentokonemelun hallintasuunnitelma.

Helsinki-Vantaan lentoasemalla on suuri merkitys Helsingin seudun ja koko Suomen elinkeinoelämän kilpailukyvylle, mutta toisaalta lentoaseman toiminnasta aiheutuvat laajat Lden yli 55 dB melualueet aiheuttavat maankäytön suunnittelulle rajoitteita, joita Helsingissä kohdistuu kehitysennusteen mukaisesti Suutarilan pohjoisosaan. Lisäksi maankäytön suunnittelussa otetaan tarvittaessa ääneneristävyysvaatimuksissa huomioon ns. lentomelun puskurivyöhyke Lden 50–55 dB. Tämä ulottuu huomattavasti laajemmin kiitoteiden suuntaisesti pääasiassa Kaarelan sekä Suutarilan ja Tapaninkylän alueille. Näitä vyöhykkeitä ei ole esitetty hallintasuunnitelmassa, mikä on ristiriidassa tiedonvälityksen avoimuuden tavoitteen kanssa.

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala on yhtä mieltä Finavian kanssa siitä, että Helsinki-Vantaan lentoaseman lentokonemelun hallinnan kokonaiskuva on nykyisellä tavalla toteutettuna olosuhteisiin ja toimintaympäristöön nähden hyvin optimoitu ja liikenteen ohjauksen ja melunhallinnan suuret linjat ovat Helsinki-Vantaan lentoasemalla vakiintuneet. Lentokonemelun hallintasuunnitelmassa esitettyjen melunhallintatoimenpiteiden jatkuva aktiivinen toteuttaminen ja mahdollisuuksien mukaan niiden kehittäminen nähdään kuitenkin edelleen tärkeäksi. Lentoliikenteen kehitysennusteen sekä siihen liittyvän meluvaikutusten arvioinnin ja melunhallintatoimien suunnittelun tulee olla pitkäjänteistä ja ennakoivaa, jotta luodaan hyvät edellytykset kaupunkien kehittymisen ja lentoaseman toiminnan yhteensovittamiselle.

Poikkeustilanteiden viestintä

Melun kokemisen näkökulmasta melun kiusallisuus liittyy monesti epätavanomaisiin tilanteisiin. Lentomelun kohdalla näitä voivat olla esimerkiksi melko pitkäkestoiset ja kesäaikaan ajoittuvat kiitoteiden remontit tai lyhytaikaisemmat poikkeavat sääolosuhteet, jotka havaitaan paikallisesti tavanomaisesta poikkeavana ja siksi erityisen kiusallisena koettavana lentomeluna. Nykyistä aktiivisemmalla ja ennakoivammalla viestinnällä voisi olla mahdollisuus vaikuttaa positiivisesti meluhäiriön kokemiseen.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristön toimialan lausuntoa 29.5.2018 mennessä.

Lisätiedot

Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 02.07.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi