Henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2018

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-005449
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 18. / 449 §

Henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2018

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2018 ja toteaa vuoden 2017 toteutuneet toimenpiteet.

Käsittely

Vastaehdotus:
Pia Pakarinen:

Lisätään liitteisiin seuraavat toimenpiteet:

”Luodaan toimintamalli, jonka avulla työntekijä kykenee turvallisin mielin nostamaan esiin syrjinnän ja epäasiallisen kohtelun myös siinä tapauksessa, että syrjivän ja epäasiallisen kohtelun aiheuttajana on työntekijän esimies”.

Ja liitteessä mainittuun Kunta10-kohtaan seuraava lisäys: ”Kiinnitetään erityistä huomioita yksikköihin, joissa eri vuosina saadut tulokset viittaavat pitkittyneisiin johtajuusongelmiin, ja kohdistetaan niihin työnohjausta”.

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo:

Lisätään päätösehdotukseen seuraavat lauseet:

Yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteisiin lisätään:

- Tuetaan vammaisten henkilöiden työllistymismahdollisuuksia töitä ja työoloja muokkaamalla ja huolehtimalla työpaikkojen esteettömyydestä.

- Osallistetaan henkilöstö yhdenvertaisuustoimenpiteiden toteutumisen arviointiin esimerkiksi osana koulutustilaisuuksia.

Kannattaja: Maria Ohisalo

Vastaehdotus:
Nasima Razmyar:

Lisätään liitteisiin sivulle 3, ensimmäiseen toimenpidekohtaan seuraavaa lisäystä: Tavoitteena on, että kaupungin henkilöstössä olisi muunkielisiä samassa suhteessa kuin Helsingin väestössä.

Kannattaja: Maria Ohisalo

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vastaehdotusten mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Kaupunginhallitus hyväksyy henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2018 ja toteaa vuoden 2017 toteutuneet toimenpiteet.

Stäng

Kaupunginhallitus on päättänyt 9.1.2017 (§ 13) ja 3.4.2017 (§ 340) henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelman periaatteet, tavoitteet ja toimenpiteet. Kaupunginhallitus on päättänyt, että henkilöstön yhdenvertaisuuden toteutumista edistetään ja seurataan asettamalla vuosittain tavoitteet ja toimenpiteet ja että näistä päätetään kaupunginhallituksessa.

Henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2018 on valmisteltu yhteistyössä toimialojen ja liikelaitosten kanssa sekä käsitelty yhteistoiminnassa henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa. Näitä tavoitteita ja toimenpiteitä on käsitelty myös kaupungin yhdenvertaisuustoimikunnassa, jossa niitä pidettiin oikeansuuntaisina. Vuoden 2017 toimenpiteiden toteutumisen seuranta on myös käsitelty sekä henkilöstötoimikunnassa että yhdenvertaisuustoimikunnassa. Teemojen edistäminen on pitkäjännitteistä työtä. Vuoden 2018 toimenpiteet jatkavat edellisinä vuosina käynnistettyä kehittämistä. Uutena näkökulmana on nostettu esiin Helsingin kehittyminen kansainvälisenä työnantajana.

Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) velvoittaa työnantajaa edistämään yhdenvertaisuutta ja laatimaan yhdenvertaisuussuunnitelman. Helsingillä on yhdenvertaisuussuunnitelman lisäksi henkilöstön tasa-arvosuunnitelma, jonka kausi päättyy vuoden 2018 lopussa, ja jonka valmistelu on jo käynnistynyt. Molemmat suunnitelmat sisältävät työelämän laadun, henkilöstöjohtamisen ja esimiestyön kehittämisen toimenpiteitä. Tasa-arvosuunnitelma sisältää lisäksi lain määrittämät toimenpiteet naisten ja miesten tasa-arvon toteutumiseksi, kuten vuosittaisten palkkakartoitusten laatimisen. Tasa-arvosuunnitelmassa otetaan jatkossa huomioon säädökset sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän kiellosta. Yhdenvertaisuussuunnitelmassa puolestaan korostuu henkilöstön suojeleminen syrjinnältä muilla perusteilla, syrjinnän ehkäiseminen ja yhdenvertaisuuden edistäminen.

Helsingin strategiassa todetaan, että kaupungin toimivuus rakentuu yhdenvertaisuudelle, tasa-arvolle, sosiaaliselle koheesiolle ja avoimelle osallistavalle toimintatavalle. Näitä teemoja edistetään myös kaupungin henkilöstöpolitiikassa. Henkilöstön tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisella on merkittävä vaikutus henkilöstön hyvinvointiin ja siten myös kaupungin palveluiden laatuun.

Stäng

Kaupunginhallitus 11.06.2018 § 430

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Suldaan Said Ahmedin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Asta Enroos, henkilöstöpolitiikan päällikkö, puhelin: 310 36420

asta.enroos@hel.fi

Aino Honkapohja-Kuusisto, hr-asiantuntija, puhelin: 310 36148

aino.honkapohja-kuusisto@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 02.07.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Asta Enroos, henkilöstöpolitiikan päällikkö, puhelin: 09 310 36420

asta.enroos@hel.fi

Aino Honkapohja-Kuusisto, hr-asiantuntija, puhelin: 09 310 36148

aino.honkapohja-kuusisto@hel.fi