Helsingin matkailun tiekartta, matkailukehityksen painopistealueet 2018 - 2021

HEL 2018-005551
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 5. / 38 §

Helsingin matkailun tiekartta vuosille 2018-2021

Stadsstyrelsens näringslivssektion

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto merkitsi tiedoksi liitteenä 1 olevan Helsingin kaupungin matkailun tiekartan vuosille 2018-2021.

Lisäksi elinkeinojaosto kehotti huomioimaan matkailun tiekartassa ilmastonmuutoksen torjumisen nykyistä vahvemmin.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli erityissuunnittelija Jukka Punamäki.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta lisätä päätösehdotuksen loppuun seuraavaa:

"Lisäksi elinkeinojaosto kehottaa huomioimaan matkailun tiekartassa ilmastonmuutoksen torjumisen nykyistä vahvemmin."

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto merkitsee tiedoksi liitteenä 1 olevan Helsingin kaupungin matkailun tiekartan vuosille 2018-2021.

Stäng

Matkailu kasvaa voimakkaasti globaalisti sekä kansallisesti. Helsingissä matkailu kasvoi vuonna 2017 merkittävästi nopeammin kuin Suomessa keskimäärin. Kaupungilla on keskeinen rooli matkailu edistämisessä ja ohjauksessa, jotta kasvu jatkuu toivotulla tavalla ja on samalla kestävää.

Hallintosäännön 8 luvun 2 §:n 1 ja 4 kohdan mukaan kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää elinkeinopolitiikkaa, kilpailukykyä, kansainvälisiä asioita ja kaupunkimarkkinointia koskevista periaatteista sekä seuraa niiden toteutumista. Kaupunginkanslian elinkeino-osasto on laatinut ehdotuksen Helsingin kaupungin matkailun tiekartaksi vuosille 2018–2021. Matkailun tiekartta perustuu kaupunkistrategiaan 2017–2021 sekä kaupunginhallituksen elinkeinojaoston 28.5.2018 hyväksymiin kaupungin elinkeinopolitiikan painopisteisiin 2018–2021.

Matkailun tiekartta muodostaa kokonaisuuden yhdessä Helsingin kansainvälisen elinkeinomarkkinoinnin tiekartan 2018–2021 kanssa, joka on vahvistettu elinkeinojaostossa marraskuussa 2017. Kansainvälisen elinkeinomarkkinoinnin tiekartassa nostetaan esiin lähinnä markkinoinnillisia toimenpiteitä ja kohderyhmiä. Matkailun tiekartta ottaa kantaa muihin asioihin, jotka liittyvät matkailun kehittämiseen.

Kaupunginkanslian elinkeino-osasto on toteuttanut yhteistyössä matkailuelinkeinon, Helsinki Marketingin ja muiden sidosryhmien kanssa ”Helsingin matkailu ja tapahtumat – Visio ja tiekartta” -selvityksen syksyllä 2017. Selvitystä on jatkotyöstetty, ja sen pohjalta on nostettu esiin tavoitteet, mittarit sekä kahdeksan keskeistä toimenpidekokonaisuutta, joita kaupunki strategiakauden aikana toteuttaa. Kaiken tekemisen esiin nostamisen sijaan on pyritty keskittymään rajattuun määrään kehittämistoimenpiteitä. Työn seuraavassa vaiheessa konkretisoidaan toimenpiteitä hankkeiksi ja toimenpiteiksi. Elinkeinon ja muiden toimijoiden kanssa käydään jatkuvaa vuoropuhelua ja myös tiekartta kehittyy jatkuvasti tämän vuoropuhelun seurauksena.

Tavoitteet

 1. Matkailu kasvaa
 2. Helsinki on pohjolan kiinnostavin matkailukaupunki niin liikematkustajille kuin vapaa-ajan matkustajille
 3. Helsinki tunnetaan yksilöllisistä ja korkealaatuisista matkailupalveluista
 4. Helsinki nousee globaalisti matkailun digitaalisuuden kärkikaartiin
 5. Matkailun kehittäminen nojautuu korkealaatuiseen tilastointiin ja tutkimukseen
 6. Kestävyys on kaiken toiminnan keskiössä ja luo selkeää kilpailuetua Helsingin matkailulle
 7. Helsinki on houkutteleva matkailun investointikohde kansainvälisille toimijoille
 8. Korkealaatuiset kansainväliset tapahtumat, kongressit ja yritystapahtumat lisäävät matkailijamääriä ympäri vuoden

Toimenpiteet

 1. Liikematkustus ja kongressit
 2. Matkailun digitaalinen ekosysteemi
 3. Tutkimus
 4. Kestävä matkailu
 5. Hotellit ja muu majoitus
 6. Matkailun ja tapahtumien kärkihankkeet
 7. Yhteistyö Helsingin matkailuelinkeinon kanssa
 8. Yhteistyö Helsingin kumppaneiden kanssa ja edunvalvonta

Matkailun tiekarttaa tarkistetaan tarvittaessa strategiakauden aikana. Elinkeinojaoston kokouksessa asiaa esittelee erityissuunnittelija Jukka Punamäki.

Stäng

Detta beslut publicerades 15.06.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Mer information fås av

Jukka Punamäki, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 23252

jukka.punamaki@hel.fi