Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloite saamelaisten kansallispäivän viettämisestä kouluissa ja päiväkodeissa

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-005563
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 21. / 21 §

Den av ledamoten Eveliina Heinäluoma väckta motionen om firande av samernas nationaldag i skolorna och daghemmen

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Eveliina Heinäluoma väckta motionen som slutbehandlad.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Ledamoten Eveliina Heinäluoma och 38 övriga ledamöter föreslår i sin motion att staden påbörjar förberedelser så att samernas nationaldag firas i stadens alla skolor från och med nationaldagen 6.2.2019.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stadsstyrelsen hänvisar till fostrans- och utbildningsnämndens utlåtande och konstaterar att firandet av samernas nationaldag är ett sätt att följa läroplansgrunderna och att lyfta fram samekulturens betydelse i Finland. Fostrans- och utbildningsnämnden har i sitt utlåtande konstaterat hur viktigt det är att samernas kultur och ställning som ursprungsfolk uppmärksammas på daghem och i skolor.

I Helsingfors verkar en tvåspråkig finsk-samisk åldersblandad klass inom förskolan och den grundläggande utbildningen. Dess verksamhet inbegriper språkundervisning men också att bli insatt i samekulturen på ett mångsidigt sätt.

Fostrans- och utbildningssektorn uppmuntrar skolor och daghem att bekanta sig med samekulturen tvärsektoriellt ur den traditionella kulturens, nutidskulturens, historiens, samhällsvetenskapernas och språkets synvinkel. Det finns gott om material och kunskap till hands. Sektorn betonar att den samekunskap som lyfts fram på samernas nationaldag och i andra sammanhang ska vara tidsenlig.

I Helsingfors är det skolorna och daghemmen som själva årligen fastställer vilka fester och teman som ska betonas i arbetet. Flaggdagarna uppmärksammas som en naturlig del av undervisningen, också samernas nationaldag. Fostrans- och utbildningsnämnden har ansett det viktigt att det att man stiftar bekantskap med samekulturen inte får begränsa sig till enbart en helgdag, utan att skolor och daghem tillsammans med barnen ska kunna fördjupa sig i temat vid en tidpunkt som är lämplig med tanke på ålder och undervisningsgrupp.

Fostrans- och utbildningsnämnden har i sitt utlåtande samtidigt påpekat att den svenskspråkiga kulturen, vårt lands tvåspråkighet och dess historia borde lyftas fram och behandlas på de olika utbildningsstadierna på samma sätt och med samma motiveringar. Svenska dagen den 6 november utgör en lämplig inramning för det, men inte heller i detta fall behöver man begränsa aktiviteterna till enbart en festdag.

Stäng

Stadsfullmäktige 28.11.2018 § 403

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet till stadsfullmäktiges sammanträde 16.1.2019.

Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Kaupunginhallitus 12.11.2018 § 716

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 09.10.2018 § 210

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla pidetään tärkeänä, että saamelaisten kulttuuria ja asemaa alkuperäiskansana tuodaan päiväkodeissa ja kouluissa esiin. Saamelaisten kansallispäivän vietto 6.2. on yksi tapa noudattaa opetussuunnitelman perusteita ja tuoda esiin saamelaiskulttuurin merkitys Suomessa.

Helsingissä koulut ja päiväkodit määrittelevät itse vuosittain juhlat ja teemat joihin painottavat toimintansa. Liputuspäivät huomioidaan luontevana osana opetusta, myös Saamelaisten kansallispäivä.

Olisi tärkeää, ettei saamelaiskulttuuriin tutustuminen rajoittuisi yhteen juhlapäivään, vaan koulut ja päiväkodit voisivat yhdessä lasten kanssa paneutua teemaan ikäkaudelle ja opetusryhmälle sopivana ajankohtana.

Helsingissä toimii suomi-saame kaksikielinen esi- ja perusopetuksen yhdysluokka, jonka toiminta sisältää kielenopetuksen lisäksi monipuolista saamelaiskulttuuriin perehtymistä.

Yksiköitä kannustetaan tutustumaan saamelaiskulttuuriin monialaisesti perinteisen kulttuurin, nykykulttuurin, historian, yhteiskuntatieteiden ja kielen näkökulmasta. Materiaalia ja tietoutta on hyvin saatavilla. Panostetaan siihen, että saamelaisten kansallispäivänä ja muussa yhteydessä esille tuotu saamelaistietous on ajantasaista.

Samalla kun päätetään, että saamelaisten kansallispäivää huomioidaan kouluissa ja päiväkodeissa, muistutetaan siitä, että ruotsinkielistä kulttuuria, maamme kaksikielisyyttä ja sen historiaa samalla tavalla samoin perusteluin on syytä tuoda esiin ja käsitellä eri asteilla. Ruotsalaisuuden päivä 6.11. voi antaa luonnolliset puitteet tälle, mutta tässäkään tapauksessa ei kannata rajata toimintaa yhteen juhlapäivään.

Käsittely

Vastaehdotus:
Martina Harms-Aalto: Samalla kun päätetään, että saamelaisten kansallispäivää huomioidaan kouluissa ja päiväkodeissa, muistutetaan siitä, että ruotsinkielistä kulttuuria, maamme kaksikielisyyttä ja sen historiaa samalla tavalla samoin perusteluin on syytä tuoda esiin ja käsitellä eri asteilla. Ruotsalaisuuden päivä 6.11 voi antaa luonnolliset puitteet tälle, mutta tässäkään tapauksessa ei kannata rajata toimintaa yhteen juhlapäivään.

Kannattaja: Ted Apter

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Samalla kun päätetään, että saamelaisten kansallispäivää huomioidaan kouluissa ja päiväkodeissa, muistutetaan siitä, että ruotsinkielistä kulttuuria, maamme kaksikielisyyttä ja sen historiaa samalla tavalla samoin perusteluin on syytä tuoda esiin ja käsitellä eri asteilla. Ruotsalaisuuden päivä 6.11 voi antaa luonnolliset puitteet tälle, mutta tässäkään tapauksessa ei kannata rajata toimintaa yhteen juhlapäivään.

Jaa-äänet: 1
Pia Pakarinen

Ei-äänet: 3
Ted Apter, Martina Harms-Aalto, Dani Niskanen

Tyhjä: 7
Ville Jalovaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Petra Malin, Abdirahim Mohamed

Poissa: 2
Fatim Diarra, Mirita Saxberg

Suoritetussa äänestyksessä Martina Harms-Aallon vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 3– 1. Tyhjää äänesti 7. Poissa 2.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot

Nina Onufriew, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 42550

nina.onufriew@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 30.01.2019

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi