Vahingonkorvausvaatimus koskien venevauriota Kulosaaressa

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-006355
Ärendet har nyare handläggningar
§ 3

Vahingonkorvausvaatimus koskien venevauriota Kulosaaressa

Idrottsdirektör

Päätös

Vs. liikuntajohtaja päätti hyväksyä ********** vahingonkorvausvaatimuksen koskien 30.5.2018 veneelle aiheutunutta vahinkoa Kulosaaressa. Korvaus maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaisena laskua tai tositetta vastaan ja liitteen 2 korjausarvioon perustuen enintään 4 700,00 euron suuruisena.

Päätöksen perustelut

Hakija on toimittanut Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuudelle hakemuksen, jossa hän vaatii korvausta hänelle aiheutuneesta esinevahingosta. Vaatimuksen mukaan rantaan ajautunut Helsingin kaupungin betoniponttoonilaituri törmäsi 30.5.2018 yksityisessä venelaiturissa Kulosaaressa olleeseen hakijan veneeseen. Hakija on toimittanut valokuvia ja huoltoliikkeen laatiman arvion todetuista vaurioista sekä niiden korjauskustannuksista.

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen.

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuuden selvityksen mukaan kaupungin betoniponttoonilaituri oli irronnut kiinnityksistään romutuspaikalla ja lähtenyt ajelehtimaan törmäten hakijan veneeseen, joka oli kiinnitettynä omalla laituripaikallaan.

Vahinko on saadun selvityksen mukaan tapahtunut Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuuden tuottamuksesta, minkä vuoksi se on vastuussa hakijalle aiheutuneen vahingon korvaamisesta.

Detta beslut publicerades 14.01.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Anna Koskinen, lakimies, puhelin: 09 310 28007

anna.koskinen@hel.fi

Beslutsfattare

Petteri Huurre
vs. liikuntajohtaja

Bilagor

1. Vahingonkorvausvaatimus HEL 2018-006355
2. Liitteet, valokuvat 5 kpl
3. Kuvat vahingosta, venevaurio
4. Lisäkirje 13.12.2018, kustannusarvio

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.