Kahden ratakuorma-auton hankinta

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-006449
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 5. / 102 §

Kahden ratakuorma-auton hankinta

Direktionen för trafikaffärsverket

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tilaamaan kaksi (2) ratakuorma-autoa hankinta-asiakirjoista lähemmin ilmenevin ehdoin kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneeltä Teräspyörä Oy:ltä yhteensä enintään 5,8 milj. euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Ratakuorma-autot hankitaan Teräspyörä Oy:ltä seuraavasti:

 • 1. ratakuorma-auton HKL tilaa hankintasopimuksen allekirjoituksen jälkeen elokuussa 2018 kiinteään 2.668.000,00 euron enimmäishintaan (alv 0 %)
 • 2. ratakuorma-auto HKL tilaa viimeistään kolmenkymmenen (30) kuukauden kuluttua hankintasopimuksen allekirjoituksesta.

Toisen ratakuorma-auton kauppahintaan tehdään indeksitarkistus ennen tilauksen tekemistä seuraavasti:

Edellä ilmoitettu hinta on joulukuun 2017 tasossa ja se on kiinteä elokuun loppuun 2018 saakka, minkä jälkeen toisen ratakuorma-auton hintaa voidaan tarkistaa sovitulla indeksiehdolla liitteessä 1. olevan hintakaavan mukaisesti.

Hankintapäätös tehdään ehdolla, että kaupunginhallitus hyväksyy johtokunnan asiasta kaupunginhallitukselle 31.5.2018 (§ 94) tekemän hankesuunnitelmaesityksen.

Käsittely

Esittelijä muutti päätösehdotustaan niin, että Teräspyörä Oy:ltä tehtävän tilauksen kokonaishinta on yhteensä enintään 5,8 milj. euroa (alv 0 %).

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tilaamaan kaksi (2) ratakuorma-autoa hankinta-asiakirjoista lähemmin ilmenevin ehdoin kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneeltä Teräspyörä Oy:ltä yhteensä enintään 5.336.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Ratakuorma-autot hankitaan Teräspyörä Oy:ltä seuraavasti:

 • 1. ratakuorma-auton HKL tilaa hankintasopimuksen allekirjoituksen jälkeen elokuussa 2018 kiinteään 2.668.000,00 euron enimmäishintaan (alv 0 %)
 • 2. ratakuorma-auto HKL tilaa viimeistään kolmenkymmenen (30) kuukauden kuluttua hankintasopimuksen allekirjoituksesta.

Toisen ratakuorma-auton kauppahintaan tehdään indeksitarkistus ennen tilauksen tekemistä seuraavasti:

Edellä ilmoitettu hinta on joulukuun 2017 tasossa ja se on kiinteä elokuun loppuun 2018 saakka, minkä jälkeen toisen ratakuorma-auton hintaa voidaan tarkistaa sovitulla indeksiehdolla liitteessä 1. olevan hintakaavan mukaisesti.

Hankintapäätös tehdään ehdolla, että kaupunginhallitus hyväksyy johtokunnan asiasta kaupunginhallitukselle 31.5.2018 (§ 94) tekemän hankesuunnitelmaesityksen.

Stäng

Ratakuorma-autoja käytetään metroradan rakennus-, huolto- ja korjaustöihin mukaan lukien asemat. Niiden avulla kuljetetaan henkilökuntaa ja tavaraa lavalla tai tavaravaunuja hinaten työkohteeseen tunnelin kautta. Jokainen ratakuorma-auto on varustettu nosturilla, joka toimii sekä henkilönostimena (nostokorivarustus) että tavallisena nosturina jolla voidaan nostaa ja haalata materiaalia ja muita työtarvikkeita.

Länsimetron ensimmäisen vaiheen myötä ratakilometrien määrä lisääntyi 21 km:sta 35 km:iin ja jatkoa on edelleen rakenteilla 7 km. Asemien määrä on jo lisääntynyt 17:sta 25:een. Huolto- ja korjauskohteiden määrä on kasvanut vastaavasti. Radalla voidaan tehdä huolto- ja korjaustöitä vain liikenneseisokin aikana eli yöllä, joten valtaosa huoltokohteista tarvitsee oman ratakuorma-autonsa, jotta kaikki työt saadaan tehtyä rajoitetussa ajassa.

Hankesuunnitelma

Kahden ratakuorma-auton hankesuunnitelma on hyväksytty Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunnassa 9.4.2015 (§ 69) ja sitä on korotettu teknisten tarpeiden muututtua neuvottelumenettelyn aikana HKL:n johtokunnan esityksestä 31.5.2018 (§ 94) Helsingin kaupunginhallitukselle. Hankesuunnitelmaa käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa 11.6.2018. Johtokunnan käsiteltävänä oleva hankintapäätös tehdään ehdolla, että hankesuunnitelma hyväksytään kaupunginhallituksessa esitetyssä muodossa.

Hankintailmoitus ja tarjoajien valinta

Hankinnasta on 17.6.2016 julkaistu rajoitetun menettelyn hankintailmoitus (nro 2016-016503) ja korjausilmoitus Hilma-ilmoituskanavalla 18.7.2016.

Korjausilmoituksessa täsmennettiin soveltuvuusvaatimuksia.

Osallistumishakemuksia saatiin määräaikaan 15.8.2016 klo 12:00 mennessä yhteensä kolme (3) kappaletta seuraavilta ehdokkailta:

 • Robel Bahnbaumachinen GmbH
 • Teräspyörä-Steelwheel Oy
 • Plasser & Theurer GmbH

Kaikki osallistumishakemuksen määräaikaan mennessä jättäneet ryhmittymät täyttivät asetetut soveltuvuusvaatimukset ja ne valittiin kaikki tarjouskilpailuun.

Tarjouskilpailu

Lopullinen tarjouspyyntö julkaistiin tarjouskilpailuun valituille toimittajille 1.9.2016 ja tarjoukset saatiin kaikilta tarjouskilpailuun valituilta 31.10.2016 klo 12:00 mennessä.

Yksikään saatu tarjous ei ollut tarjouspyynnön mukainen ja ne olisi pitänyt hylätä. Tästä syystä hankintayksikkö päätti siirtyä hankinnassa neuvottelumenettelyyn. Neuvottelumenettelyyn siirtymisen kirje lähetettiin tarjoajille 20.1.2017 ja kutsut neuvotteluihin lähetettiin 30.1.2017.

Tarjoajat saivat kommentoida alkuperäisen hankinnan soveltuvuutta sille asetettuihin teknisiin vaatimuksiin sekä laatupisteytystä ennen neuvotteluita. Tarjoajia pyydettiin laatimaan kommenteista dokumentti, jota voitaisiin käsitellä 1. neuvottelukierroksella. Ensimmäiset neuvottelut käytiin kolmen tarjoajan kanssa 2. – 9.3.2017.

Ensimmäisen neuvottelun jälkeen ratakuorma-autojen teknistä määrittelyä täsmennettiin sekä laatupisteytystä muutettiin. Muutetut tarjouspyyntöasiakirjat lähetettiin toimittajille kommentoitavaksi. Lisäksi sovittiin 2. neuvottelukierros, joka toteutettiin kolmen tarjoajan kanssa 6. – 7.6.2017.

Toisen neuvottelukierroksen aikana kävi ilmi, että kaksi tarjoajaa (Robel ja Plasser) eivät tulisi tarjoamaan teknisen määrittelyn kaksiakselista ratakuorma-autoa. Molempien toimittajien mielestä sitä ei ollut mahdollista toteuttaa muiden teknisessä määrittelyssä mainittujen reunaehtojen kuten mm. akselipainojen rajoissa. Näillä molemmilla valmistajilla on alalta huomattavan pitkä kokemus.

Tästä syystä lopullisesta teknisestä määrittelystä poistettiin maininta akselien määrästä sekä yksinkertaistettiin pisteytystä. Tarjoajalta vaadittavien elinkaarikustannusten sijaan määriteltiin tietyille rakenteellisille ratkaisuille lisähinta, joka lisättäisiin vertailuhintaan.

Lisähinnan suuruus oli arvio siitä, kuinka paljon ko. rakenteen ylläpito maksaa ratakuorma-auton koko suunnitellun neljänkymmenen (40) vuoden elinkaaren aikana.

Lopullinen tarjouspyyntö julkaistiin 12.10.2017 ja hankinnan lisäkirje kaupallisten ehtojen muutoksesta toisen auton tilaamisen aikataulusta 23.11.2017.

Määräajan umpeuduttua 29.12.2017 klo 12:00 vaihtoehtoiset tarjoukset olivat jättäneet kaksi toimittajaa:

 • Robel Bahnbaumachinen GmbH
 • Teräspyörä-Steelwheel Oy

Teräspyörä-Steelwheel Oy jätti kaksi (2) vaihtoehtoista tarjousta ja Robel Bahnbaumachinen GmbH jätti kolme (3) vaihtoehtoista tarjousta.

Robelin tarjoamat vaihtoehdot koskivat yhtä neliakselista ratakuorma-autoa kolmella eri takuuajalla (12/24/36 kk). Tarjous oli HKL:n laatiman tarjouspyynnön vaatimusmäärittelyn mukainen.

Teräspyörä teki tarjoukset sekä kaksi- että neliakselisesta ratakuorma-autosta. Molemmat tarjotut autot näyttivät täyttävän vetovoimakriteerit mutta kaksiakselisen auton kohdalla oli käytetty 35 % suurempaa kitkakerrointa kuin neliakselisen kohdalla. Tällaista eroa ei voida pitää uskottavana, joten kaksiakselinen vaihtoehto hylättiin tarjouspyynnön vastaisena. Muut tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja ne voitiin vertailla.

Tarjousten vertailuperusteet

Hyväksytyt tarjoukset vertailtiin tarjouspyynnön mukaisesti käyttäen ratkaisuperusteena kokonaistaloudellista edullisuutta seuraavasti:

 • hinta 60 %
 • laatu 40 %

Tarjoajien laatu- ja hintapisteet yhteenlaskettuna löytyvät liitteenä olevasta vertailutaulukosta (liite 2).

Tarjouspyynnön mukaisin vertailuperustein parhaat pisteet tarjouskilpailussa sai Teräspyörä-Steelwheel Oy.

Sopimussuhde tarjouskilpailun voittajan kanssa syntyy sopimuksen allekirjoituksella.

Stäng

Detta beslut publicerades 25.06.2018

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300
Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2000 euroa, jos hankinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4000 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6000 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

yksikön johtaja
Toni Jurva

Mer information fås av

Terhi Ruokolainen, projekti-insinööri, puhelin: 09 310 34799

terhi.ruokolainen@hel.fi

Nina Sundell, hankintapäällikkö, puhelin: 09 310 35701

nina.sundell@hel.fi