Raitiovaunujen hankintasopimuksen muuttaminen / Esisarjan raitovaunujen palautus ja korvaaminen uusilla raitiovaunuilla

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-006503
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 9. / 105 §

Raitiovaunujen hankintasopimuksen muuttaminen / Esisarjan raitovaunujen palautus ja korvaaminen uusilla raitiovaunuilla

Direktionen för trafikaffärsverket

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) muuttamaan Transtech Oy:n (Transtech) kanssa 24.3.2011 tehtyä hankintasopimusta (Hankintasopimus) niin, että Hankintasopimuksen kohtaan 3.1 sisältyvä vaatimus siitä, että raitiovaunujen tulee olla keskenään samanlaisia, toteutetaan esisarjan raitiovaunujen 401 ja 402 osalta niin, että näiden HKL:n jo lopullisesti puuteluetteloilla vastaanottamien (FAC) matkustajaliikenteessä olevien raitiovaunujen omistusoikeus siirtyy takaisin Transtechille ja HKL samalla hankkii suorahankintana Transtechilta ko. esisarjan raitiovaunut korvaavat uudet raitiovaunut, jotka ovat samanlaisia kuin sarjassa toimitetut Artic -raitiovaunut.

Johtokunta päätti samalla hyväksyä edellä olevaan sopimusjärjestelyyn liittyen seuraavaa:

 • Esisarjan raitiovaunut korvaavien kahden (2) uuden Artic -keskustaraitiovaunun hinta määräytyy alkuperäisen Hankintasopimuksen ehtojen mukaisesti ja niin, että hintaa määritettäessä otetaan huomioon hankintaan sisältyvät kaikki sarjassa valmistettuihin raitiovaunuihin tilatut lisätyöt kuitenkin niin, että lisätöihin mahdollisesti sisältynyttä kertasuoritusta ei enää makseta niin,  että uusien korvaavien raitiovaunujen hinta on yhteensä 2.840.421 euroa (alv 0 %, hintataso 3/2018)
 • HKL saa hyvityksenä kahta uutta raitiovaunua hankittaessa kummastakin esisarjan raitiovaunusta 401 ja 402  2.216.667 euroa eli yhteensä 4.433.333 euroa (alv 0 %, hintataso 3/2018)

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Transtechin kanssa tehdyn Hankintasopimuksen kohdan 3.1 mukaan:

Toimitettavien raitiovaunujen tulee olla keskenään samanlaisia. Mahdolliset poikkeamat voivat olla vain vähäisiä eivätkä ne saa vaikuttaa huonontavasti raitiovaunujen käytettävyyteen, huollettavuuteen tai kunnossapidettävyyteen eivätkä nostaa kunnossapidon kustannuksia.

Esisarjan raitiovaunut nrot 401 ja 402 poikkeavat rakenteeltaan monilta osin perussarjan muista raitiovaunuista nrot 403 – 440. Käytännössä tämä merkitsee, että esisarjan raitiovaunujen ylläpito, huolto ja korjaus/kunnossapidettävyys tulevat olennaisesti sarjassa valmistettuja perussarjan raitiovaunuja, raitiovaunut nrot 403 – 440, kalliimmaksi, mikä merkitsee, että Transtechin tulisi Hankintasopimuksen edellä tarkoitetun velvoitteen vuoksi tehdä esisarjan raitiovaunuihin merkittäviä muutoksia, jotta ne täyttäisivät Hankintasopimuksessa määritetyn vaatimuksen hyväksyttävästä samanlaisuudesta muiden perussarjan raitiovaunujen kanssa. Tarpeelliset korjaustyöt olisivat myös niiden laajuuden vuoksi pitkäkestoisia.

Edellä olevan perusteella Transtech ja HKL ovat neuvotelleet, että esisarjan raitiovaunujen nrot 401 ja 402 omistusoikeus siirtyy tehtävällä sopimusmuutoksella takaisin Transtechille ja HKL samalla korvaa nämä kaksi esisarjan raitiovaunua Transtechin toimittamilla uusilla raitiovaunuilla, jotka ovat täysin samanlaisia kuin muut perussarjan Artic -raitiovaunut. Menettelyllä ei siis ole vaikutusta perussarjassa toimitettavien raitiovaunujen kokonaismäärään. Osapuolet sopimusmuutoksella vain sopivat, miten esisarjan raitiovaunut tulee toimittaa lopullisesti samanlaisina kuin muut perussarjan raitiovaunut Hankintasopimuksen ehtojen mukaisesti.

Raitiovaunujen nrot 401 ja 402 korvaaminen perussarjan sarjassa valmistettuja raitiovaunujen kanssa samanlaisilla raitiovaunuilla aikataulutetaan sillä tavoin, että HKL koko ajan varmistaa, että vuosina 2018 ja 2019 HKL:llä on käytettävissä riittävä määrä raitiovaunukalustoa liikenteen hoitamista varten, vaikka kaikki Variotram -raitiovaunut nyt poistuvat vuoden 2019 alusta liikenteestä.

Tehtävällä lisäsopimuksella Transtechille palautettavien kahden esisarjan raitiovaunun hyvityshintaa (takaisinostohintaa) määritettäessä on otettu huomioon seuraavat seikat:

 • Lähtökohtana on ollut raitiovaunujen alkuperäinen hankintahinta
 • Raitiovaunujen nrot 401 ja 402 hyvityshinnan vähennyksenä on otettu huomioon niiden matkustajaliikenteeseen käyttöajalta laskettu pääoma-arvon vähennys (poisto)
 • Raitiovaunujen nrot 401 ja 402 hyvityshinnan vähennyksenä on otettu huomioon HKL:n hyväksi tullut ko. raitiovaunujen takuuajan huolto Hankintasopimuksen ehtojen mukaisesti
 • Raitiovaunujen nrot 401 ja 402 hyvityshinnan lisäyksenä on otettu huomioon HKL:n hyväksi sopimusjärjestelystä tuleva sovittu kertakorvaus.

Edellä olevan perusteella HKL saa hyvityksenä esisarjan raitiovaunuista nrot 401 ja 402 kummastakin 2.216.667 euroa (alv 0 %) eli yhteensä 4.433.333 euroa (alv 0 %).

Vastaavasti HKL maksaa esisarjan raitiovaunut korvaavista uusista raitiovaunuista Hankintasopimuksen mukaisen hankintahinnan (hintataso 3/2018) yhteensä 2.760.289,00 euroa (alv 0 %) ja kaikkine perussarjan raitiovaunuihin tilattuine lisätöineen 80.132,00 euroa (alv 0 %) yhteensä 2.840.421 euroa (alv 0 %).

Edellä olevan perusteella HKL:n maksettavaksi jää tehtävän lisäsopimuksen perusteella 0,63 milj. euroa/raitiovaunu (alv 0 %) eli yhteensä 1,26 milj. euroa (0 %), kun molemmat esisarjan raitiovaunut edellä selostetun sopimusjärjestelyn mukaisesti korvataan Transtechin toimittamilla uusilla perussarjan raitiovaunujen kanssa täysin samanlaisilla raitiovaunuilla.

HKL:n tietojen mukaan Transtechin tarkoituksena on myydä raitiovaunut hankkimalleen ulkopuoliselle asiakkaalle.

Stäng

Detta beslut publicerades 25.06.2018

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300
Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2000 euroa, jos hankinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4000 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6000 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Mer information fås av

Teemu Niippa, kalustoinsinööri, puhelin: 09 310 35916

teemu.niippa@hel.fi

Yrjö Judström, hallintojohtaja, puhelin: 09 310 34986

yrjo.judstrom@hel.fi