Taideavustuksen vastaanottaminen Helsingin taidemuseo (HAM)

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-006714
Ärendet har nyare handläggningar
§ 5

Taideavustuksen vastaanottaminen Helsingin taidemuseo (HAM)

Kulturdirektör

Päätös

Kulttuurijohtaja päätti ottaa vastaan Adam Mickiewicz Instituten avustuksen 15 000 euroa. Saadulla avustuksella toteutetaan Helsingin taidemuseo HAMissa I (am) Pawel Althamer -näyttelyhanke. Näyttelyssä esitellään puolalaisen Pawel Althamerin tuotantoa yli kolmelta vuosikymmeneltä. Samalla HAM toteuttaa Althamerin yhteisötaiteellisen projektin. Adam Mickiewicz Instituten avustus käytetään 29.3. - 8.9.2019 toteutettavan näyttelyn oheisohjelmaan.

Samalla kulttuurijohtaja päätti valtuuttaa Helsingin taidemuseon museonjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen HAMin ja Adam Mickiewicz Instituten kesken.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimintasäännön 14.11.2018 § 57, 8.1 kohdan mukaan toimialajohtaja päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää ottaa vastaan kaupungille lahjoitetun tai testamentatun ja toimialalle osoitetun omaisuuden, kun sen arvo on enintään 100 000 euroa (Hallintosäännön 14 luku § 1). Palvelukokonaisuuden johtaja päättää asiasta 20 000 euroon asti johtamansa palvelukokonaisuuden osalta.

Detta beslut publicerades 28.02.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Sanna Tuulikangas, amanuenssi, puhelin: 0401783537

sanna.tuulikangas@hel.fi

Beslutsfattare

Tuula Haavisto
kulttuurijohtaja