Päätösvallan siirtäminen asukasosallisuuden pienavustuksissa

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-006720
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 8. / 460 §

Päätösvallan siirtäminen asukasosallisuuden pienavustuksissa

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että 1.6.2018 lukien kaupunginkanslian viestintäjohtaja päättää asukasosallisuuden pienavustusten myöntämisestä, jos haettu avustus on enintään 3 000 euroa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupunginhallitus päätti asukasosallisuuden projektiavustusten (nimi muutettu pienavustuksiksi, kaupunginhallitus 8.1.2018 §13 ) delegointikäytännöstä periaatteellisella tasolla 28.9.2015 §33 hyväksyessään asukasosallisuuden kriteerit ja avustuslajit. Päätöksen perusteluissa todetaan, että avustusten myöntäminen voitaisiin osoittaa asukasosallisuuden avustuskokonaisuuden valmistelusta vastaavalle osallisuus ja neuvonta -yksikölle avustuslajin määrärahojen vahvistamisen jälkeen.

Kaupunginhallituksen asukasosallisuuden avustuslajit vuodelle 2018 ovat:

 • Yleisavustus muiden kuin kaupungin ylläpitämien asukastilojen ylläpitämiseen ja toiminnan koordinointiin
 • Toiminta-avustus asukasosallisuutta parantavien rakenteiden ja menetelmien kehittämiseen
 • Pienavustus edellisten avustuslajien mukaisten uusien, alkavien tai kertaluonteisten hankkeiden toteuttamiseen

Asukasosallisuuden yleis- ja toiminta-avustukset valmistellaan vuosittain kaupunginhallituksen päätettäväksi. Asukasosallisuuden avustuksiin vuodelle 2018 osoitetusta 750 000 euron määrärahasta pääosa kohdentuu yleis- ja toiminta-avustuslajien mukaiseen toimintaan. Asukasosallisuuden avustusmäärärahasta kohdennetaan vuonna 2018 pienavustuksiin 98 470 euroa.

Pienavustukset ovat luonteeltaan erilaisia kuin yleis- ja toiminta-avustuslajit. Asukasosallisuuden yleis- ja toiminta-avustukset kohdistuvat laajempiin ja vakiintuneempiin toimintakokonaisuuksiin ja niissä on kiinteä rajoitettu hakuaika. Pienavustusten myöntämisessä on tarkoituksenmukaista pyrkiä päätöksenteon nopeuteen ja ketteryyteen sekä mahdollistaa matalan kynnyksen reagointi kaupunkiyhteisöstä nouseviin tarpeisiin. Pienavustuksilla ei ole kiinteää hakuaikaa, joka mahdollistaa vuoden kuluessa nopean ja ketterän reagoinnin kaupunkiyhteisöstä nouseviin tarpeisiin. Pienavustusten hakijoina voivat olla myös rekisteröitymättömät toimijat ja ryhmät.

Stäng

Detta beslut publicerades 02.07.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Titta Reunanen, alueosallisuuden päällikkö, puhelin: 09 310 23437

titta.reunanen@hel.fi