Tammisalon kaupunginosassa sijaitsevan puiston nimeäminen

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-006805
Ärendet har nyare handläggningar
§ 7

Tammisalon kaupunginosassa sijaitsevan puiston nimeäminen

Stadsplanechef

Päätös

Asemakaavapäällikkö päättää nimetä Tammisalon (44.) kaupunginosassa sijaitsevan, liitteestä 2 ilmenevän puiston nimellä Mäntypaadenpuisto–Tallklobbsparken.

Päätöksen perustelut

Tammisalossa sijaitsevan nimeämättömän puiston nimeämistä on lähdetty selvittämään kaupunginosan asukkailta ja Tammisaloseuralta tulleen toiveen johdosta. Nimistötoimikunta on aikoinaan antanut samaa asiaa koskevasta aloitteesta lausunnon, jossa se on katsonut aiheelliseksi nimetä Mäntypaadentien kupeessa Tammisalon koillisella rannalla sijaitseva nimeämätön rantapuisto, ja on esittänyt sille nimeä Mäntypaadenpuisto–Tallklobbsparken. Asia on ollut pitkään vireillä, sillä alueella ei ole tänä aikana tehty asemakaavan muutosta. Nyt lain mahdollistaessa nimeämisasia on tullut uudelleen vireille.

Nimi on ollut jo aiemmin epävirallisesti käytössä, ja se esiintyy mm. Helsingin kaupungin puistokortistossa sekä Tammisalon aluesuunnitelma 2012–2027 –julkaisussa (Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisut 2012: 2).

Asiasta on tiedotettu asukkaita. Mielipiteet ovat olleet pelkästään nimeämiselle ja nimelle suopeita. Puiston nimeämisellä ei ole vaikutusta osoitekäyttöön eikä suurta merkitystä nimeämisen vaikutuspiirissä oleville tahoille.

Puisto on alueella liikkumisen ja orientoinnin kannalta merkittävä, joten sillä on tarkoituksenmukaista olla nimi.

Sovelletut oikeusohjeet

MRL 55 §

Hallintosääntö 16 luku 1 § 2 mom kohta 12

Kaupunkiympäristölautakunta 15.5.2018 § 246

Detta beslut publicerades 12.09.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 09 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi

Beslutsfattare

Marja Piimies
asemakaavapäällikkö