Lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta, vesi- ja jätehuollon investointistrategioista ja -ohjelmista

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-006986
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 11. / 518 §

Lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta, vesi- ja jätehuollon investointistrategioista ja -ohjelmista

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus antoi Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2019 - 2021, vesi- ja jätehuollon investointistrategioista ja investointiohjelmista vuosille 2019 - 2028 sekä HSY:n strategista 2025 seuraavan lausunnon:

Alustavan toiminta- ja taloussuunnitelman 2019 - 2021 tavoitteenasettelu ja budjetointi perustuu HSY:n hallituksen esittämään strategia 2025 luonnokseen. Osana strategiatyötä on tunnistettu merkittävimmät HSY:n toimintaan vaikuttavat muutosvoimat ja ilmiöt, ilmastonmuutos, ympäristötietoisuus ja -myönteisyys sekä resurssitehokkuus ja kiertotalous. HSY:n visio vuodelle 2025 "yhdessä teemme maailman kestävimmän kaupunkiseudun" sekä strategiset päämäärät, ympäristövastuun ja resurssitehokkuuden painottaminen, sujuvat palvelut ja vakaa talous, ovat hyvin linjassa Helsingin kaupunkistrategian 2017-2021 kanssa. Alustava toiminta- ja taloussuunnitelma vastaa hyvin strategisiin tavoitteisiin tarkentuen keskeisiin, ensi vuonna toteutettaviin toimenpiteisiin.

HSY:n strategisten tavoitteiden seurannan osalta mittarit ovat monin osin mitattavia, erilaisten materiaalivirtojen numeerisia tavoitetasoja, mikä on luontevaa, sillä vesihuollon ja jätehuollon osalta HSY:n tehtävänä on osaltaan näistä materiaalivirroista huolehtiminen. Toinen merkittävä osa strategisista tavoitteista muodostuu HSY:n oman sisäisen toiminnan ja ulkoisen palveluntarjonnan laadun parantamistoimien tekemisestä ja parannusohjelmien laadinnasta. Strategiset päämäärät ja toimet ovat kannatettavia.

HSY:n alustavassa toiminta- ja taloussuunnitelmassa Helsingin kuntaosuus vuonna 2019 on 2,07 miljoonaa euroa (kasvua noin 1 %). Helsingin kuntasosuus on 50 % jäsenkuntien yhteenlasketusta 4,15 miljoonasta eurosta.

Helsingin kaupunginhallituksen 28.5.2018 hyväksymässä vuoden 2019 talousarvioehdotuksen raamissa on Helsingin HSY -kuntaosuuteen varattu 2,05 miljoonaa euroa. Kuntaosuuden ylijäämää ennustetaan vuoden 2018 loppuun mennessä kertyvän kaikilta jäsenkunnilta yhteensä noin 0,5 miljoonaa euroa.

Helsingin kuntaosuuden sopeuttaminen 2,05 miljoonan euron tasoon vuonna 2019 tulee tehdä ensisijaisesti toimintaa tehostamalla ja kustannusten kasvua rajoittamalla sekä tarvittaessa kuntakohtaisen ylijäämän käyttöä lisäämällä.

Helsingin vesihuollon kehittämissuunnitelmassa on tarkemmin eritelty Helsingin kaupungille tärkeitä kehittämistoimia. HSY:n normaalin, kaupungin päätöksentekoon kuuluvan toiminta-alueen laajenemisen mahdollistaminen tiivistyvässä Helsingissä on ensisijaista. Helsingillä on erityistarpeita mm. vanhojen verkostojen saneerauksessa, saaristokohteiden vesihuollon kehittämisessä sekä sekaviemäröintijärjestelmästä luopumisessa. Tältä osin tulee varmistaa henkilöstöresurssien ja rakentamismäärärahojen riittävyys.

HSY:n rooli ympäristötiedon tuottajana, esimerkiksi vuosittaisen kasvihuonepäästölaskennassa ja ympäristönsuojelulain mukainen pääkaupunkiseudun ilmanlaadun seurannassa, on Helsingin kannalta merkittävää. Helsingin tiivistyvän kaupunkirakenne lisää tiedon ja menetelmien kehittämisen tarvetta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Lausuntopyyntö

HSY pyytää lausuntoa HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2019 - 20121, vesi- ja jätehuollon investointistrategioista ja investointiohjelmista vuosille 2019 - 2028 sekä HSY:n strategista 2025. Lausuntoa on pyydetty 31.0.2018 mennessä.

HSY:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2019 - 2025

HSY:n yhtymäkokouksen on kuntalain mukaan hyväksyttävä vuoden loppuun mennessä seuraavan vuoden talousarvio. Samassa yhteydessä on hyväksyttävä taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja se on laadittava siten, että edellytykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseksi turvataan.

Toiminta- ja taloussuunnitelman tavoitteenasetanta ja budjetointi perustuvat HSY:n hallituksen 16.3.2018 esittämään strategiaan 2025, josta yhtymäkokous päättää kuluvan vuoden marraskuussa. Tavoitteiden pohjalta ovat strategiset päämäärät seuraavat:

- ympäristövastuun ja resurssitehokkuuden edelläkävijä,- korkea toimintavarmuus- sujuvat palvelut- vakaa talous

ja mahdollistajapäämäärät:

- hyvän työelämän kehittäjä,- aktiivinen uuden teknologian hyödyntäjä,- tiedolla vaikuttaja,- yhteistyön rakentaja.

Toiminta

HSY:n verkostoon pumpatun veden määrän ei arvioida juurikaan kasvavan suunnitelmakaudella. Vuoden 2019 tuotetun veden määrän arvioidaan olevan 92,9 miljoonaa m3 ja laskutettavan vedenmyynnin 74,3 miljoonaa m3. Viikinmäellä ja Suomenojan vedenpuhdistamolla käsiteltävän jäteveden määrän arvioidaan olevan yhteensä 139,9 miljoonaa m3. Asiakaskiinteistöillä arvioidaan tehtävän noin 8,3 miljoonaa jäteastian tyhjennystä ja kuljetetaan jäteitä yhteensä 318 000 tonnia. Jätteen energiakäyttöön Vantaan Energian jätevoimalaan toimitetaan jätteitä yhteensä 234 000 tonnia. Ämmänsuon jätteenkäsittelykeskus ottaa vastaan noin 259 000 tonnia jätettä, joista biojätteitä on noin 59 000 tonnia, hyödynnettäviä jätteitä noin 145 000 tonnia.

Käyttötalous

HSY:n toimintatuotot vuonna 2019 ovat 364,3 miljoonaa euroa, seitsemän miljoonaa enemmän vuoden 2018 ennusteeseen verrattuna. Jäsenkunnilta perittävät kuntaosuudet ovat noin 1 % HSY:n toimintatuloista. Kuntaosuuksilla katetaan ne seutu- ja ympäristötiedon sekä ilmastoinfon toiminta- ja pääomakulut, joita ei saada katettua palvelutuotannon myynnistä ja hankerahoituksista saaduilla tuloilla. Vuonna 2019 laskutettavat kuntaosuudet ovat 4,15 miljoonaa euroa (4,10 milj. vuonna 2018).

Investoinnit

Vesihuollon ja jätehuollon investoinnit perustuvat HSY:n hallituksen 13.4.2018 esittämiin investointiohjelmiin vuosille 2019 - 2028. Investointeja päivitetään tiedossa olevien muutosten osalta syksyllä laadittavassa lopullisessa toiminta- ja taloussuunnitelmassa.

Vuonna 2019 investoinnit ovat yhteensä 235,6 miljoonaa euroa, joista 218,7 miljoonaa on vesihuollon ja 14,2 miljoonaa jätehuollon investointeja.

Rahoitus

Jäsenkuntien perustamislainojen (1,2 miljardia euroa) lisäksi HSY:llä on ulkopuolista rahoituslaitoksilta nostettua pitkäaikaista lainaa vuoden 2018 lopussa ennusteen mukaan noin 340 miljoonaa, mikäli vuoden 2018 tulorahoitus ja investoinnit toteutuvat vuosiennusteen mukaisesti.

Tulorahoitus ei riitä kattamaan kuntayhtymän investointitasoa ja lainojen lyhennyksiä, jonka vuoksi suunnitelmakauden aikana joudutaan nostamaan uutta ulkopuolista lainaa yhteensä 367 miljoonaa euroa riippuen toteutuvasta investointitasosta. Lainoja lyhennetään suunnitelmakaudella noin 150 miljoonalla eurolla. Ulkopuolisilta nostetun pitkäaikaisen velan yhteismäärä suunnitelmakauden lopulla on noin 559 miljoonaa euroa.

Lähivuosien suurista investoinneista johtuen HSY:n omavaraisuusaste heikkenee suunnitelmakausilla ollen vuoden 2021 lopussa 27,6 %, kun viimeisimmässä tilinpäätöksessä omavaraisuusaste oli 28,8 %. Suunnittelukauden ylimääräiset tulokset kasvattavat omaa pääomaa, mutta suunniteltujen investointien rahoittamiseksi tarvittava ulkopuolinen lainarahoitus heikentää omavaraisuutta.

Stäng

Detta beslut publicerades 03.09.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Mer information fås av

Timo Linden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi