Valtuustoaloite, selvitys Helsingin kaupungin jäsenyyksistä eri yhdistyksissä

HEL 2018-007171
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 5. / 97 §

V 13.2.2019, Valtuutettu Otto Meren aloite Helsingin kaupungin jäsenyyksien selvittämiseksi eri yhdistyksissä

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Otto Meren aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Pia Pakarinen: Lisätään esittelijän perustelujen viimeisen kappaleen viimeiseksi virkkeeksi seuraava: "Lisäksi kaupunki arvioi keskitetysti erityisesti jäsenmaksun suuruudulle mitattuna tärkeimpien jäsenyyksien perusteita ja merkitystä kaupungille."

Kannattaja: Daniel Sazonov

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Pia Pakarisen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 5
Kaisa Hernberg, Maria Ohisalo, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Anni Sinnemäki

Ei-äänet: 5
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Jan Vapaavuori

Tyhjä: 4
Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Nasima Razmyar, Tomi Sevander

Poissa: 1
Jasmin Hamid

Kaupunginhallitus hyväksyi Pia Pakarisen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 5 - 5 (4 tyhjää, 1 poissa). Puheenjohtajan ääni ratkaisi päätökseksi tulleen ehdotuksen.

Se röstningsresultatet i tabellform

Äänestys 1

Ja: Esityksen mukaan

Nej: 33 kohta, viimeiseksi virkkeeksi seuraava: "Lisäksi kaupunki arvioi keskitetysti erityisesti jäsenmaksun suuruudulle mitattuna tärkeimpien jäsenyyksien perusteita ja merkitystä kaupungille".

Medlem Fullmäktigegrupp
Hernberg, Kaisa Ej fullmäktigegrupp
Ohisalo, Maria Vihreä valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Mari Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Koulumies, Terhi Ej fullmäktigegrupp
Pakarinen, Pia Ej fullmäktigegrupp
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Ej fullmäktigegrupp
Vapaavuori, Jan Ej fullmäktigegrupp
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Arhinmäki, Paavo Ej fullmäktigegrupp
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Sevander, Tomi Ej fullmäktigegrupp
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Hamid, Jasmin Ej fullmäktigegrupp
Stäng
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp Ja Nej Tomt Bort
Vihreä valtuustoryhmä 2 0 0 0
Ej fullmäktigegrupp 1 4 2 1
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 1 1 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 1 0 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 0 0 1 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 0 0 1 0
Stäng

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Otto Meren aloitteen loppuun käsitellyksi.

Stäng

Valtuutettu Otto Meri ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsinki selvittää jokaisen järjestön jäsenyyden merkityksen kaupungin toiminnan kannalta. Erityisesti taloudelliselta merkitykseltään suurimpien, kuten Kuntaliiton jäsenyyden hyötyjä ja haittoja olisi syytä arvioida monipuolisesti. Erityisesti nyt kun suuret kaupungit ovat käynnistäneet aktiivista yhteistoimintaa, on Kuntaliiton jäsenyyden merkitystä Helsingille arvioitava kriittisesti.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallituksen on esitettävä kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloite, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että suurin osa kaupungin jäsenyyksistä yhdistyksissä, järjestöissä ja muissa vastaavissa verkostoissa perustuu vapaaehtoisuuteen, mutta osa jäsenyyksistä on lakisääteisiä. Toimialojen kannalta jäsenyydet ovat tarpeellisia kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön ylläpitämiseksi laajojen asiantuntijaverkostojen kautta. Toimialat voivat jäsenyyksien kautta edistää kaupungin oman toiminnan ja toimintakulttuurin kehittämistä. Lisäksi jäsenyydet mahdollistavat mukanaolon sekä alan kehittämisessä että toimintojen kehittämisessä yli toimialarajojen.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lausunnossa todetaan, että yhdistysten ja järjestöjen jäsenyyksien kautta henkilöstö saa koulutusta, pääsee mukaan kehitysprojekteihin, voi kehittää toimialan toimintoja kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

Helsingin kaupungille on muun muassa yhtenä Suomen suurimmista ammatillisen koulutuksen järjestäjistä tärkeää olla mukana ammatillisen koulutuksen kehittämisessä ja edunvalvonnassa kattavimmassa ammatillisen koulutuksen kehittämisyhdistyksessä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan jäsenyydet ovat vapaaehtoisia.

Kaupunkiympäristön toimiala

Kaupunkiympäristön toimialan lausunnossa todetaan, että kaupunki saa yhdistysten ja järjestöjen jäsenyyksillä hyödynnettäväkseen laajoja asiantuntijaverkostoja, ajankohtaista tietoa sekä osaamisen ja kokemusten arvokasta jakamista, mahdollisuuden osallistua järjestettäviin alan seminaareihin ja kongresseihin, mahdollisuuden osallistua alan kehittämiseen sekä mahdollisuuden edistää yhteistyötä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Kaupunkiympäristön toimialan alan mukaan kaupungin kannalta oleellista on jakaa ja saada alaan liittyvää ajankohtaista tietoutta helposti ilman organisaatio- tai muita rajoja.

Kaupunkiympäristön toimialan jäsenyydet ovat vapaaehtoisia.

Keskushallinto

Keskushallinnon toimialaan kuuluvien jäsenyyksien osalta olennaisinta on, että yhdistysten toimintaan osallistumalla voidaan verkostoitua erilaisten organisaatioiden kanssa sekä hyödyntää niiden palveluita että osaamista. Jäsenyyksien kautta voidaan edistää kaupungin oman toiminnan ja toimintakulttuurin kehittämistä.

Suurin osa keskushallinnon jäsenyyksistä järjestöissä ja yhdistyksissä ovat vapaaehtoisia, mutta osa jäsenyyksistä on lakisääteisiä kuten kuuluminen Kunnallisen työmarkkinalaitoksen (KT Kuntatyönantajat) edunvalvonnan piiriin.

Keskushallinnon toimialaan kuuluu myös muun muassa jäsenyys Suomen Kuntaliitossa. Kuntaliitto on edunvalvontajärjestö, jonka jäseniä ovat Suomen kunnat ja kaupungit.

Kaupunkistrategian 2017–2021 mukaan Helsinki erilaistuu suhteessa muuhun maahan. Helsinki kansainvälistyy ja monimuotoistuu muuta maata nopeammin. Kaupunki pyrkii yleisen ymmärryksen lisäämiseen maan ainoan metropolin erityisestä luonteesta. Helsinki vahvistaa omaa kansallista edunvalvontaansa, edistää modernin kaupunkipoliittisen agendan luomista ja luo entistä aktiivisemmin kumppanuuksia pääkaupunkiseudun sekä muiden suurien suomalaisten kaupunkien kanssa.

Kaupunkipoliittisen agendan kehittämiseksi ja isojen kaupunkien yhteisten tavoitteiden määrittelemiseksi tarvitaan erilaisia kaupunkipolitiikan foorumeita, kaupunkitutkimusta ja edunvalvontaa. Tätä tarkoitusta varten Helsinki on ollut perustamassa maan suurimpien kaupunkien säännöllisesti kokoontuvaa C21-verkostoa. Verkosto vahvistaa kaupunkipoliittista keskustelua ja kaupunkien yhteistä edunvalvontaa.

Kaupungin jäsenmaksu Kuntaliitolle on noin kaksi miljoonaa euroa vuodessa. Uusien edunvalvontatapojen ja -ryhmien myötä kaupungin jäsenyyttä Kuntaliitossa on tarkoituksenmukaista tarkastella jatkossa yksityiskohtaisemmin. Tästä riippumatta on joka tapauksessa tarpeen edistää yhteistyössä muiden suurten kaupunkien kanssa sitä, että suurten kaupunkien edut otetaan nykyistä paremmin huomioon Kuntaliiton edunvalvonnassa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa lausunnossaan, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialla on erittäin tarpeellista ylläpitää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä sekä luoda myös uusia verkostoja ja niiden kautta benchmarkata toimintamalleja. Erityisesti kulttuuripalvelukokonaisuudessa jäsenyydet eri yhdistyksissä ja järjestöissä ovat usein sekä verkostoitumisen kannalta että myös kustannuksiltaan tehokas tapa toimia.

Kaikki kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan jäsenyydet järjestöissä ja
yhdistyksissä ovat vapaaehtoisia.

Liikenneliikelaitos

Liikenneliikelaitoksen (HKL) lausunnossa todetaan, että jäsenyydet liittyvät kansallisiin ja kansainvälisiin järjestöihin, jotka edistävät joukkoliikenne- ja kaupunkiraideliikennealan parhaiten käytäntöjen ja tietojen jakamista sekä yhteistyötä alan toimijoiden välillä ja HKL:n henkilökunnan ammatillisen kehityksen ylläpitoa.

HKL:n jäsenyydet ovat vapaaehtoisia.

Pelastuslaitos

Pelastuslaitoksen lausunnossa todetaan, että pelastuslaitos on jäsenenä Helsingin Pelastusliitossa, joka tuottaa koulutuspalveluita Helsingin sopimuspalokunnille sekä turvallisuuskoulutusta helsinkiläisille. Pelastuslaitos ohjaa osaltaan Helsingin pelastusliiton toimintaa, joka on erottamaton osa Helsingin pelastustoimen järjestelyitä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Jäsenyys on ehdottoman tärkeä ja olennainen pelastuslaitoksen toiminnan kannalta.

Rakentamispalveluliikelaitos

Staran antamassa lausunnossa todetaan, että monivuotinen osallistuminen kansallisten katto-organisaatioiden yhdistystoimintaan on liikelaitoksen toimialojen asiantuntijuuden ja liiketoiminnan kehittämisen kannalta hyödyllistä ja tärkeää.

Erilaisten jäsenetujen (mm. neuvonta- ja koulutuspalvelut, ongelmanratkaisut) lisäksi Staran eri yksiköiden asiantuntijoiden verkostoituminen alan muiden julkisyhteisöjen asiantuntijoiden kanssa on omiaan edistämään ammatillista tiedonvaihtoa ja yhteistyötä.

Staran toimialakohtaiset jäsenyydet ovat omiaan tukemaan yksiköiden tuotannon kehittämistä ja asiantuntijoiden ammattitaidon ylläpitämistä. Yhdistysten jäsenyydet liikelaitostasolla tarjoavat erilaisten jäsenetujen ohella Staralle mahdollisuuden osallistua kehittämishankkeisiin ja asiantuntijoille mahdollisuuden ammatilliseen kouluttautumiseen ja verkostoitumiseen.

Starassa liikelaitostason jäsenyydet ovat vapaaehtoisia.

Sosiaali- ja terveystoimiala

Sosiaali- ja terveystoimiala toteaa lausunnossaan, että liitot ja yhdistykset vaikuttavat lainsäädäntöön kannanotoin ja lausunnoin sekä yleisiin asenteisiin tiedotuksella ja kampanjoilla. Sosiaali- ja terveystoimialla nähdään tärkeäksi olla mukana toimintojen kehittämisessä yli toimialarajojen. Tämä mahdollistaa työntekijöiden ja asiantuntijoiden osallistumisen liittojen ja yhdistysten koulutustilaisuuksiin ja erilaisiin neuvottelukuntiin. Jäsenyydet mahdollistavat myös verkostoitumisen alan eri toimijoiden kesken.

Sosiaali- ja terveystoimialan jäsenyydet ovat vapaaehtoisia.

Työterveysliikelaitos

Työterveysliikelaitos toteaa lausunnossaan, että yhdistykset ja verkostot mahdollistavat työterveyspalveluiden yhteisen kehittämisen sekä toimintatapojen ja tulosten vertailun.

Valtakunnallisen yhdistys toimii aktiivisesti edunvalvontaroolissa toimialan ajankohtaisissa asioissa ja mahdollistaa valtakunnallisen verkostoyhteistyön.

Lopuksi

Kaupungin talousarvion jäsenmaksuliitteessä on hallintokunnittain lueteltu kaikki ne järjestöt, joihin kaupunki on hallintokuntien esityksestä kaupunginhallituksen päätöksellä liittynyt. Hallintokunnat maksavat näiden järjestöjen jäsenmaksut talousarviomäärärahoillaan.

Kaupunginhallitus päätti 18.12.2018 antaa vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeet kaupungin kaikille lauta- ja johtokunnille sekä toimialoille, virastoille ja liikelaitoksille. Vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeen kohdassa 8.13 todetaan, että toimialan tai liikelaitoksen esityksestä kaupunginhallitus päättää kaupungin liittymisestä järjestöihin. Järjestöistä eroamisesta voi päättää toimialan tai liikelaitoksen päällikkö. Päätöksestä on toimitettava ilmoitus ao. järjestölle ja pöytäkirjanote kaupunginkansliaan. Mikäli hallintokunta ehdottaa liittymistä järjestöön, tulee samassa yhteydessä pyrkiä tarkastelemaan hallintokunnan jäsenyyksiä kokonaisuutena ja mahdollisuutta luopua jostakin jäsenyydestä.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin jäsenyyksiä eri yhdistyksissä, järjestöissä ja verkostoissa tulee arvioida kokonaisvaltaisesti. Siltä osin kuin jäsenyyksille ei jatkuvan tarkastelun perusteella nähdä enää tarvetta, tulee jäsenyydestä luopua. Tarkastelu tulee tehdä ensisijaisesti sillä toimialalla tai siinä liikelaitoksessa, jonka toimintaan jäsenyys liittyy ja sen tulee koskea kaikkia vapaaehtoisuuteen perustuvia jäsenyyksiä riippumatta niiden jäsen- tai vastaavien maksujen suuruudesta.

Stäng

Kaupunginhallitus 28.01.2019 § 70

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala 13.11.2018

Kaupunginvaltuutettu Otto Meri ja 16 muuta valtuutettua ovat jättäneet 20.6.2018 aloitteen, jossa pyydetään selvitystä kaupungin jäsenyyksistä eri yhdistyksissä.

Kaupunkiympäristön toimiala on jäsenenä seuraavissa yhdistyksissä:

 • Pohjoismaiden Tieteknillisen Liiton PTL Suomen osasto (Nordiska Vägtekniska Förbundets NVF avdelning i Finland ry) 
 • Pyöräilykuntien verkosto
 • Pyöräilylähetystö (Finnish Cycling Embassy)
 • DOCOMOMO Suomi Finland ry (International Working Party for Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modern Movement) 
 • ICOMOS Suomen osasto ry (International Council on Monuments and Sites) 
 • Älykkään liikenteen verkosto - ITS Finland Oy
 • Kansainvälinen liikenneturvallisuustutkimuksen verkosto ICTCT (International Co-operation on Theories and Concepts in Traffic Satety, ICTCT) Kh 7.2.2011 §149 
 • Euroopan pyöräilyjärjestöjen kaupunkiverkosto - Cities for Cyclists
 • Sähkölaitteiden kunnosapitoyhdistys, SÄKPY ry
 • IFHP International Federation for Housing and planning
 • Green Net Finland Oy
 • Luonto-Liitto ry
 • The International Council for Local Environmental Initiatives, ICLEI
 • Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys – Vattenskyddsföreningen för Vanda å och Helsingforsnejden ry 
 • WUP (World Urban Parks)
 • Suomen tieyhdistys
 • Viherympäristöliitto
 • Energie Cities 
 • Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto, RAKLI ry
 • ArchiMad-kerho; toimittaja Micro Aided Design
 • Green Building Council, Finland (FIGBC)
 • Pohjoismaiset Rakennuspäivät Suomen osasto - Nordisk Byggdag Finlands avdelning ry
 • WUWM World Union of Wholesale Markets
 • Nordisk Forum för torg-, salu- och partihallar (NOFO)
 • Delice Network

Pohjoismaiset Rakennuspäivät Suomen osasto - Nordisk Byggdag Finlands avdelning ry on lopettanut toimintansa.

Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi (PTL) Suomen osasto (Nordiskt vägforums (NVF) finska avdelning)

Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi (PTL) Suomen osasto Suomen osaston tarkoituksena on tie- ja liikennetekniikan alalla edistää tutkimus-, suunnittelu-, kehittämis- ja standardisoimistyötä yhteistoiminnassa liiton muiden pohjoismaiden osastojen, muiden alalla toimivien yhteisöjen, ja tarvittavissa määrin muiden yhteisöjen kanssa suorittamalla ja suorituttamalla tutkimuksia ja selvityksiä, järjestelemällä kongresseja, avoimia seminaareja ja keskustelutilaisuuksia, sekä julkaisutoiminnalla. Helsingin kaupungin kannalta oleellista on jakaa ja saada alaan liittyvää ajankohtaista tietoutta helposti ilman organisaatio- tai muita rajoja. Kaupungilla on käytössään alalla toimivien asiantuntijoiden verkosto, johon kuuluu yli 800 jäsentä niin julkiselta kuin yksityiseltä puolelta. PTL:n jaokset kattavat laajasti tie- ja liikennetekniikan eri osa-alueet. Kaupunki saa jäsenyydellään hyödynnettäväkseen laajan ja toimivan tie- ja liikennealan asiantuntijoista muodostuvan verkoston; ajankohtaista tietoa ja osaamisen ja kokemusten arvokasta jakamista; mahdollisuuden osallistua järjestettäviin alan seminaareihin ja kongresseihin, mahdollisuuden osallistua alan kehittämiseen ja mahdollisuuden edistää yhteistyötä pohjoismaisella tasolla. Jäsenyys mahdollistaa myös laajempaan kansainväliseen yhteistyöhön, esimerkiksi Baltian Tieliiton (BRA) tai Maailman Tieliiton (PIARC) kanssa.

Jäsenyys on vapaaehtoista. Jäsenmaksun suuruus on ollut 400 euroa vuosittain. Jäsenyyttä jatketaan vuonna 2019.

Pyöräilykuntien verkosto

Pyöräilykuntien verkosto ry on kuntien, valtionhallinnon, yritysten, järjestöjen ja muiden tahojen välinen yhteistyöverkosto. Verkoston päätavoite on pyöräilyn ja kävelyn lisääminen kestävinä liikennemuotoina ja arkiliikuntana, jotka tuottavat hyvinvointia yksilölle, yhteiskunnalle ja ympäristölle. Helsingin kaupungin hallitus on asettanut pyöräilyn edistämisohjelmassa (2014) kaupungin tavoitteeksi pyöräliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvun. Pyöräliikenteen vastaa myös kaupunginhallituksen hyväksymän Liikkumisen kehittämisohjelman (2015) tavoitteisiin. Pyöräliikenteen edistäminen on myös osa Hiilineutraali Helsinki 2035 ohjelmaa (2018) sekä Liikkumisohjelmaa (2018). Pyöräilykuntien verkosto auttaa Helsinkiä pääsemään asetettuihin tavoitteisiin vahvistamalla Suomen sisäistä yhteistyötä aiheen parissa ja tarjoamalla Helsingille osaamista muista Suomen kunnista.

Jäsenyys on vapaaehtoista. Jäsenmaksu on ollut 1900 euroa vuodessa. Jäsenyyttä jatketaan vuonna 2019.

Pyöräilylähetystö (Finnish Cycling Embassy)

Pyöräilylähetystö edistää pyöräliikenettä kansainvälisen yhteistyön kautta ja tarjoaa suomalaista osaamista maailmalle. Helsingin kaupungin hallitus on asettanut pyöräilyn edistämisohjelmassa (2014) kaupungin tavoitteeksi pyöräliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvun. Pyöräliikenteen vastaa myös kaupunginhallituksen hyväksymän Liikkumisen kehittämisohjelman (2015) tavoitteisiin. Pyöräliikenteen edistäminen on myös osa Hiilineutraali Helsinki 2035 ohjelmaa (2018) sekä Liikkumisohjelmaa (2018). Pyöräilylähetystö auttaa Helsinkiä pääsemään asetettuihin tavoitteisiin vahvistamalla kansainvälistä yhteistyötä aiheen parissa ja tarjoamalla Helsingille osaamista muista maista sekä tekemällä Helsingin pyöräilyosaamista tunnetuksi maailmalla.

Jäsenyys on vapaaehtoinen. Kertaluontoinen liittymismaksu oli 500 euroa. Jäsenyyttä jatketaan vuonna 2019.

DOCOMOMO Suomi Finland ry (International Working Party for Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modern Movement

DOCOMOMO Suomi Finland ry (International Working Party for Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modern Movement) -yhdistykseen kuuluminen on tärkeää, että rakennussuojelusta vastaavat ovat tietoisia rakennussuojelun alalla tapahtuvasta kehityksestä. Docomomo keskittyy modernin rakennuskannan problematiikkaan, joka on meillä keskeisintä. Kaupunki saa jäsenyyden myötä asiantuntemusta, jolla tärkeitä rakennussuojeluun liittyviä päätöksiä perustellaan.

Yhdistyksen jäsenyys on vapaaehtoista. Yhdistyksen jäsenmaksu on ollut vuosittain 380 euroa. Jäsenyyttä jatketaan vuonna 2019.

ICOMOS Suomen osasto ry (International Council on Monuments and Sites)

ICOMOS Suomen osasto ry (International Council on Monuments and Sites) -yhdistykseen kuuluminen on tärkeää, että rakennussuojelusta vastaavat ovat tietoisia rakennussuojelun ja korjausrakentamisen alalla tapahtuvasta kehityksestä. Jäsenyys tuo kaupungille asiantuntemusta, jolla tärkeitä rakennussuojeluun ja korjausrakentamiseen liittyviä päätöksiä perustellaan.

Yhdistyksen jäsenyys on vapaaehtoinen. Vuosittainen jäsenmaksu on ollut 250 euroa vuodessa. Jäsenyyttä jatketaan vuonna 2019.

Älykkään liikenteen verkosto - ITS Finland Oy

Älykkään liikenteen verkosto – ITS Finland ry. Helsingin kaupunkistrategian 2017 – 2021 mukaan Helsingin tavoitteena on olla maailman parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki maailmassa. Liikenteen osalta tavoitteen saavuttaminen edellyttää kustannustehokkaiden palveluiden ja järjestelmien toteuttamista sekä laaja-alaista verkottumista koti- ja ulkomaisiin alan toimijoihin. Helsingin verkostojäsenyys ITS Finlandissa edesauttaa tavoitteisiin pääsemistä. Yhdistyksen päätavoitteena on saada aikaan konkreettisia älyliikenteen palveluita Suomessa sekä rakentaa kansainvälistä kontaktiverkostoa. Yhdistys kattaa toimintakulunsa jäsenmaksuihin perustuvalla rahoituksella. Kansallisen älyliikenteen yhdistys, jonka verkostojäsenenä Helsinki on. Yhdistyksen kautta verkotumme koti- ja ulkomaisten älyliikennetoimijoiden kanssa, saamme ajankohtaista tietoa älyliikenteen hankkeista ja kehityksestä Suomessa sekä ulkomailla. Yhdistyksen toiminnassa on mukana tutkimuslaitoksia, julkisorganisaatioita sekä yrityksiä. Verkoston kautta löytyy kattavasti kontakteja ja yhteistyökumppaneita mm. erilaisia alan kokeiluja, pilotteja ja uusien hankkeiden toteutuksia varten. Em. asioiden edistämien yksin suoraan pelkästään kaupallisten isojen toimijoiden kanssa ei tuota kaupungin kannalta parasta mahdollista lopputulosta.

Jäsenyys on vapaaehtoista. Jäsenmaksu on ollut 3780 euroa vuodessa. Jäsenyyttä jatketaan vuonna 2019.

Kansainvälinen liikenneturvallisuustutkimuksen verkosto ICTCT (International Co-operation on Theories and Concepts in Traffic Satety)

ICTCT-verkoston tavoitteena on edistää liikenneturvallisuustutkimusta, jossa vaarallisia liikennetilanteita pyritään ennakoimaan muutoin kuin tapahtuneiden liikenneonnettomuuksien tietoja käyttäen. Periaatteena on ilmailuturvallisuudesta tuttu ajatus, että onnettomuuksien estämiseen ei tarvittaisi onnettomuuksia. Verkosto pyrkii yhtenäistämään tutkimustoimintaa ja edistämään tulosten hyödyntämistä eri maissa. Verkosto järjestää vuosittain vähintään yhden konferenssin, osallistuu kansainvälisiin työpajoihin ja julkaisee uutiskirjettä. Verkostoon kuuluvat liikenneturvallisuustutkimuksen keskeiset tutkimuslaitokset ja tutkijat pohjoismaissa ja muualla Euroopassa. Tiedonvaihdon ja Helsingin kaupungilla työskentelevien liikenneturvallisuusasiantuntijoiden verkostoitumisen kannalta jäsenyys on hyödyllistä ja auttaa parantamaan myös Helsingin liikenneturvallisuutta. Kaupunki hyötyy saamalla kansainvälistä uusinta tutkimustietoa liikenneturvallisuudesta. Lisäksi verkosto auttaa verkostoitumaan kansainvälisten liikenneturvallisuustutkijoiden kanssa. Tietoja hyödynnetään kehitettäessä Helsingin liikenneturvallisuutta.

Jäsenyys on vapaaehtoista .Jäsenmaksu on ollut 680 euroa vuodessa. Jäsenyyttä jatketaan vuonna 2019.

Euroopan pyöräilyjärjestöjen kaupunkiverkosto - Cities for Cyclists

Euroopan pyöräilyjärjestöjen kaupunkiverkosto ECF edistää pyöräliikenettä EU:n jäsenmaissa EU:n rahoituksen ja lainsäädännön kautta. ECF tarjoaa suomalaisille osaamista Euroopan kaupungeista sekä tukea EU-yhteistyöhön. Helsingin kaupungin hallitus on asettanut pyöräilyn edistämisohjelmassa (2014) kaupungin tavoitteeksi pyöräliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvun. Pyöräliikenteen vastaa myös kaupunginhallituksen hyväksymän Liikkumisen kehittämisohjelman (2015) tavoitteisiin. Pyöräliikenteen edistäminen on myös osa Hiilineutraali Helsinki 2035 ohjelmaa (2018) sekä Liikkumisohjelmaa (2018). EFC auttaa Helsinkiä pääsemään asetettuihin tavoitteisiin vahvistamalla yhteistyötä EU:n sisällä ja tarjoamalla Helsingille osaamista EU-maista. EFC auttaa Helsinkiä pääsemään asetettuihin tavoitteisiin vahvistamalla yhteistyötä EU:n sisällä ja tarjoamalla Helsingille osaamista EU-maiden parhaista käytännöistä.

Jäsenyys on vapaaehtoista. Jäsenmaksu on ollut 2000 euroa vuodessa. Jäsenyyttä jatketaan vuonna 2019.

Sähkölaitteiden kunnossapitoyhdistys, SÄKPY ry

Kaupunki on Sähkölaitteistojen kunnossapitoyhdistys (SÄKPY ry) -yhdistykseen kuulumisen myötä näköalapaikalla sähkölaitteistojen kunnossapidon kehittämisessä turvallisempaan ja taloudellisempaan suuntaan. Saamme sekä STUL:n koulutuksia että Sähköinfon julkaisuja jäsenhintaan, jolloin niiden hankinta on 20-50% halvempaa.

Jäsenyys on vapaaehtoista. Yhdistyksen vuosimaksu on ollut 700 euroa. Jäsenyyttä jatketaan vuonna 2019.

IFHP (International Federation for Housing and planning)

IFHP on kansainvälinen järjestö, joka edistää maailmanlaajuista yhteistyötä strategisessa kaupunkisuunnittelussa. Verkoston tavoitteena on mahdollistaa ideoiden ja tietotaidon jakaminen maailmanlaajuisesti sekä parhaiden käytäntöjen hyödyntäminen. IFHP ja Helsingin kaupunki ovat järjestäneet vuodesta 1995 yhdessä Aalto yliopiston arkkitehtuuri, kaupunkitutkimuksen ja kaupunkisuunnittelun koulutusohjelmien kanssa Kesäkoulun. Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala osallistuu Kesäkoulun ohjelmaan järjestämällä Helsinkiin liittyviä seminaareja, kaupunkitilan, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja asukaslähtöisen yhteistyön esittelyjä, opintoretkiä kärkihankkeisiin ja kiertokäyntejä Suomenlinnaan.

Helsinki hyötyy maailmanlaajuisesta yhteistyöstä eri maiden strategiseen kaupunkisuunnitteluun liittyen. Osallistujia on mm. Kiinasta, Japanista, Kanadasta, USA:sta, Iso-Britanniasta, EU-maista, Venäjältä, Meksikosta, Argentiinasta, Brasiliasta, Intiasta ja Afrikasta. Helsinki auttaa muotoilemaan osallistujien sosiaalisen tasa-arvon ja taloudellisen ajattelun ideoita Pohjoismaisen yhteiskunnan näkökulmasta. Useat osallistujat jatkavat yhteydenpitoa ja vierailevat myös myöhemmin seuraamassa Helsingin kehitystä. Helsingin kokonaisvaltainen kaupunkisuunnittelun lähestymistapa varmistaa, että Kesäkoulussa jaetaan ja hyödynnetään tärkeimmät päämäärät ja toimintatavat yhdessä Aalto yliopiston arkkitehtuurin, kaupunkitutkimuksen ja kaupunkisuunnittelun koulutusohjelmien kanssa.

Yhdistyksen jäsenyys on vapaaehtoista ja Helsinki osallistuu Kesäkoulun ohjelmaan 1200 eurolla. Elokuussa 2019 pidetään 25. kesäkoulu, jonka yhteyshenkilö Helsingin kaupungilla on Douglas Gordon.

Green Net Finland Oy

Green Net Finland ry on cleantech-alan kehitysverkosto, jonka jäseninä on kuntia ja seudullisia toimijoita, tutkimus- ja kehitysorganisaatiota sekä cleactech-yrityksiä. Yhdistyksen keskeisenä tavoitteena on edistää älykkäiden ja vähähiilisten kaupunkialueiden rakentamista. Yhdistys valmistelee ja koordinoi laajoja kehityshankkeita (esim. EU-hankehaut) jäseniensä kanssa ja auttaa rakentamaan yhteistyöverkostoja cleantech-projektien toteuttamiselle. Jäsenyyden myötä Helsinki on ollut mukana useissa GNF:n kehityshankkeissa, parhaillaan on käynnissä mm. hukkalämpökuormien hyödyntämiseen, varastointiin ja kysyntäjouston tehostamiseen liittyvä Hukaton-hanke sekä Rakentamisen kiertotalous kunnissa -hanke. Yhdistys toimii sillanrakentajana kaupungin, tutkimuslaitosten ja cleantech-yritysten yhteistyölle, ja toiminta edistää osaltaan Helsingin hiilineutraaliustavoitteita. Jäsenyys on vapaaehtoista. Jäsenmaksu on 800 euroa vuodessa. Jäsenyys jatkuu vuonna 2019.

Jäsenyys on vapaaehtoista. Jäsenmaksu on ollut 800 euroa vuodessa. Jäsenyyttä jatketaan vuonna 2019.

Luonto-Liitto ry

Luonto-Liitto on lasten ja nuorten oma ympäristöjärjestö. Helsingin kaupunki on liittynyt järjestön tukijäseneksi jo 90-luvulla, jäsenyyden myötä kaupunki on mukana edistämässä helsinkiläisten lasten ja nuorten luontokasvatus- ja ympäristönsuojelutyötä. Yhteistyötä on tehty pitkään mm. Helsingin kaupungin opettajien kouluttamisessa luontokasvatuksessa. Järjestön keskustoimisto sijaitsee Helsingissä, mikä on mahdollistanut lukuisten yhteisten tilaisuuksien ja projektien toteuttamisen (esim. Merenranta kutsuu -kirja v. 2014). Viime vuosina Luonto-Liiton kanssa on tehty yhteistyötä erityisesti talviseurannan toteuttamisessa www.talviseuranta.fi, minkä tuloksia kaupungin ympäristöpalvelut hyödyntää vuosittain.

Jäsenyys on vapaaehtoinen. Jäsenmaksu on ollut 200 euroa vuodessa. Jäsenyyttä jatketaan vuonna 2019.

ICLEI The International Council for Local Environmental Initiatives

ICLEI on yli 1500 kaupungin, kunnan ja seudullisen toimijan maailmanlaajuinen ympäristöverkosto, jonka tavoitteena on edistää paikallisen tason ilmasto- ja ympäristönsuojelutyötä ja kv-yhteistyötä kuntien välillä. Suomessa esimerkiksi kaikki kuutoskaupungit ovat ICLEI:n jäseniä. Helsinki on ollut pitkään mukana erityisesti kuntien ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen työtä tukevissa ilmastoverkostoissa, kuten vuosina 1998-2018 toteutetussa kuntien ilmastokampanjassa (Cities for Climate Protection). Ilmastoverkostojen kautta on saatu toimintamalleja ja tukea tavoitteellisen ilmastotyön toteuttamiseen, sekä esimerkiksi työkaluja ja konsultointia kasvihuonekaasupäästölaskentaan. Erittäin arvokasta on verkoston mahdollistama hyvä tiedonvälitys ja parhaiden käytäntöjen jakaminen samankaltaisten edelläkävijäkaupunkien kanssa. Helsinki on lisäksi ollut aktiivisesti mukana ICLEI:n koordinoimassa kestävien julkisten hankintojen kansainvälisessä Procura+-verkostossa. Verkoston varapuheenjohtana toimii tällä hetkellä apulaispormestari Anni Sinnemäki.

Jäsenyys on vapaaehtoista. Jäsenmaksu on ollut 4 500 euroa vuodessa. Jäsenyys jatkuu vuonna 2019.

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys (Vattenskyddsföreningen för Vanda å och Helsingforsnejden ry )

Yhdistykseen kuulumisella on erittäin tärkeä merkitys kaupungille vesiensuojelussa. Yhdistys hoitaa Vantaanjoen vedenlaadun seurannan ja raportoinnin jäsenkunnille sekä toteuttaa vesistön kuormitusta vähentäviä toimia. Vastuut sisältävät mm. veden laadun yhteistarkkailu, jätevedenpuhdistamoiden tarkkailu ja käytön neuvonta, vesistön yleisen tilan ja hajakuormituksen vaikutusten seuranta, vesiensuojelun ja muun ympäristönsuojelun edistäminen, vesistön virkistyskäytön kehittäminen, pohjavesiasiat, erillisiä projekteja vesistön tilan parantamiseksi, valistusta ja neuvontaa sekä tilaustutkimuksia jäsenistölle. Vantaanjoen kuormitus on merkittävimpiä Helsingin rannikkovesien tilaa heikentäviä tekijöitä. Toiminnalla parannetaan Helsingin rannikkovesien tilaa. Yhdistykseen kuuluu Helsingin kaupungin lisäksi 26 jäsentä (7 muuta kuntaa, 7 teollisuuslaitosta ja 12 muuta yhteisöä tai yhdistystä).

Jäsenyys on vapaaehtoinen. Jäsenmaksu on ollut vuodessa 63 000 euroa. Jäsenyyttä jatketaan vuonna 2019.

WUP (World Urban Parks)

WUP:n kautta kaupunki saa kansainvälistä ajantasaista tietoa viheralueista, ilmastonmuutoksista, kansallispuistoista. Sen avulla tehdään sekä pohjoismaista että maailman laajuista yhteistyötä. Kaupunki saa myös eri viheralaan liittyviä tilastoja ja tietoa alan uusista trendeistä, kestävistä ratkaisuista sekä innovatiivisista hankkeista. Yllämainittuja tietoja joiden hyödyntämisessä on käytännössä on varmasti hyötyä. Käsittääkseni älyroska-astiat on mm. tätä kanavaa kautta tulleet Suomeen tietoisuuden saavuttamisen avulla kyseisessä yhdistyksessä

Jäsenyys on vapaaehtoista. Jäsenmaksu on ollut 1800 euroa vuodessa. Jäsenyyttä jatketaan vuonna 2019.

Suomen tieyhdistys

Suomen tieyhdistys on Suomessa alan merkittävin yhdistys, joka järjestää kaupunkiympäristön alalla joka toinen vuosi kaksi keskeistä seminaaria, Talvitiepäivät ja Tie&Liikenne-päivät. Seminaarit ovat tärkeitä koulutuksen ja verkostoitumisen kannalta. Alallemme ei ole suoraa koulutusta, vaan joudumme kouluttamaan osaajat työn ohessa. Keskeistä mm uusien henkilöiden perehdyttämisessä on osallistua Talvitiepäiville (talvihoidon tilaajat) ja tilaisuudet ovat tärkeitä jo pidempään meillä työskennelleille. Tilaisuuksissa keskeisintä on uuden tiedon jakaminen ja saaminen, verkostoituminen alan toimijoiden kanssa (konsultit, urakoitsijat) sekä tutustuminen uusiin toimintamalleihin ja kalustoon. Jäsenille kuuluu myös ammattialan julkaisu sekä alennus yhdistyksen tapahtumiin osallistumisesta

Jäsenyys on vapaaehtoista. Jäsenmaksu on ollut 990 euroa. Jäsenyyttä jatketaan vuonna 2019

Viherympäristöliitto

Viherympäristöliitto on Suomen kattojärjestö (kuuluu myös WUP). Kouluttaa viheralaa ja tiedottaa ajankohtaisista hankkeista sekä tapahtumista kotimaassa että maailmalla. Kaupunki saa ajantasaista tietoa ja on osana vaikuttamassa viheralueiden kehittämiseen yhdessä muiden kotimaisten toimijoiden (kaupunkien ja kuntien sekä oppilaitosten) kanssa. Jäsenet saavat käyttöönsä kotimaisia viheralueiden tilastoja, Suomessa toteutettuja kokeiluja maailmalla tehdyistä hankkeista. Kotimaan sääoloissa tehdyillä kokeiluilla (usein oppilaitosvetoisia) on merkitystä alan kehittymiseen.

Jäsenyys on vapaaehtoista. Helsingin kaupunki on perustajajäseniä. Kannatusjäsenmaksu on ollut 1500 euroa. Jäsenyyttä jatketaan vuonna 2019.

Energie Cities

Energy Cities (ent. Energie-Cités) on eurooppalainen kaupunkiverkosto, johon Helsinki on kuulunut 90-luvun lopulta lähtien. Yhdistyksen tavoite on vahvistaa kaupunkien roolia ja osaamista kestävän energiantuotannon ja –käytön osalta sekä edustaa EU:ssa kaupunkien intressejä ja vaikuttaa EU:n politiikkaan energiaan, ympäristönsuojeluun ja kaupunkipolitiikkaan liittyvillä osa-alueilla. Verkostoon kuuluu suoraan ja alueellisten jäsenverkostojen kautta yli tuhat kaupunkia 30 eri maasta.

Energy Cities on aktiivinen verkosto, joka tarjoaa jäsenilleen arvokasta tietoa EU:n energiapolitiikasta, vertaistietoa muiden kaupunkien energia- ja ilmastotyöstä sekä hyvin koordinoituja EU-rahoitteisia kehityshankkeita em. aihepiireihin liittyen. Helsinki on osallistunut useisiin hankkeisiin, joissa kaupungin osaaminen on kasvanut. EU:ssa Energy Cities pitää esillä kaupunkien aktiivisuutta ja edistyksellisyyttä ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaamisessa verrattuna valtioiden hitaampaan toimintaan. Energy Cities on hoitanut Covenant of Mayorsin (EU:n ilmasto- ja energiasopimus, jossa Helsinki on mukana) hallinnollista toimintaa ko. sitoumuksen alusta lähtien ts. pyörittää Covenant of Mayors Officea Brysselissä. Energy Citiesillä on myös oma toimisto Brysselissä. Ryj Pekka Sauri toimi Energy Citiesin hallituksessa useamman kaksivuotiskauden 2010-luvulla ja toi kaupungille paljon myönteistä näkyvyyttä edistyksellisenä energiatehokkuus- ja ilmastotoimijana. Hallituspaikka oli katkolla juuri ennen edellisiä kunnallisvaaleja ja seuraava hallitusjäsenten valinta on keväällä 2020.

Yhdistykseen kuuluminen luo hyödyllisiä kontakteja muiden eurooppalaisten kaupunkien ilmasto- ja energia-asiantuntijoihin. Yhdistyksen kautta saa käytännön kokemuksia ja esimerkkejä muiden kaupunkien energiatehokkuus- ja uusiutuvan energian hankkeista, tilaisuuksia myönteiseen näkyvyyteen ilmasto-, energia ja smart city -asioissa. Vuosittain tulee useita EU-hanke-ehdotuksia sekä kokemuksen perusteella hyvin valmisteltuja ja koordinoituja hankkeita silloin kun päätämme osallistua. Yhdistyksestä saa ajantasaista tietoa EU:n ajankohtaisista energia- ja ilmastoasioista, valmisteilla olevista linjauksista sekä myös sisäpiirin tietoa Covenant of Mayors –verkoston tilanteesta, valmistelusta ja tulevista muutoksista. Energy Cities järjestää jäsenilleen koulutuksia ja webinaareja sekä toimittaa uutiskirjeinä tietoa ajankohtaisista asioista ja EU:ssa valmisteltavana olevista energia- ja ilmastoasioista.

Jäsenyys on vapaaehtoista. Jäsenmaksu on ollut 5500 euroa vuosittain. Jäsenyyttä jatketaan vuonna 2019.

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto, RAKLI ry

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI eri Suomen kiinteistöalan ja rakennuttamisen ammattimaisten toimijoiden liitto. RAKLIn jäsenistö koostuu Suomen merkittävimmistä asuntojen, toimitilojen ja infran omistajista, rakennuttajista, kiinteistösijoittajista ja kiinteistönjohtamispalveluja tarjoavista yhteisöistä. Jäsenistö omistaa noin puolet Suomen toimitilakiinteistöistä, merkittävän osan tuetuista ja vapaarahoitteisista vuokra-asunnoista sekä suurimman osan rakennetusta infrastruktuurista.

Helsingin kaupunki on yksi Suomen suurimmista kiinteistöjen ja infran omistajista. RAKLI tarjoaa tietoa muun muassa kiinteistö- ja rakentamisalasta, sen suhdanteista ja muutoksista sekä parhaista käytännöistä. RAKLI toimii tilaajia edustavana osapuolena alan neuvotteluissa. Kaudella 2018-2019 Helsingin kaupunki on mukana liiton Yhdyskunta ja infra –johtoryhmässä sekä kaikissa toimikunnissa: Rakennuttaminen, Käyttö ja ylläpito, Sijoittaminen.

Esimerkiksi Käyttö ja ylläpito –toimikunta edistää kiinteistöjen käyttäjien tavoitteiden toteutumista. Tähän ryhmään osallistumalla olemme mukana ylläpidon käytäntöjen kehittämisessä valtakunnallisesti. Johtoryhmä- ja toimikuntatyöskentelyn kautta kaupunki pääsee vaikuttamaan kiinteistö- ja rakennusalan toimintaan. Olemme mm. RAKLIn kautta pätevyyslautakunnissa valvomassa alan pätevyyksien myöntämistä. Lähes kaikki RAKLIn toiminnat tukevat Helsingin tavoitteita ja toimintaa niin lainsäädäntövaikuttamisen kuin toimialan kehittämisen kannalta. Toiminnan kautta Kaupunkiympäristön toimiala saa vahvan verkoston alan ammattilaisia omiensa rinnalle.

RAKLI toiminnan piiriin kuuluvat rakennetun ympäristön asiat kaupunkisuunnittelusta rakennuttamiseen ja ylläpitoon kiinteistöstrategioita unohtamatta. Hyödyt ovat mm. rakennetun ympäristön säädösympäristöön vaikuttaminen, moninainen kehitystoiminta uusista urakkamuodoista oppimisympäristöihin ja yhteiskehitysprojekteihin (esim. hankintaklinikat), tulevaisuuden ennakointi ja toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset, kattava ammattilaisverkosto osaajia sekä kohdennettu viestintä eri asiantuntijoille. RAKLI on myös tärkeä yhteistyökumppani ja koordinaattori alan sopimusmallien ja tehtäväluetteloiden kehittämisessä.

RAKLI järjestää koulutuksia ja yhteisiä tietoiskutyyppisiä tilaisuuksia jäsenistölleen. Nämä tilaisuudet ovat hyödyllisiä sekä uusimman tiedon saannin että verkostoitumisen kannalta

Koulutuksiin RAKLIn jäsenet saavat yleensä merkittävän alennuksen, esim. rakennuttajapäivät, rakennuttajakurssit jne. RAKLI on tärkeä yhteistyökumppani ja linkki alan tutkimuksen ja toimijoiden kanssa. Esimerkiksi digitalisaation edistäminen kiinteistöalalla on merkittävässä roolissa RAKLIn toiminnassa (mm. kiradigi) ja saamme sieltä paljon kokemuksia ja näkemystä omaan digitalisaation edistämiseen. RAKLIn merkitys erityisesti Rakennukset ja ylseiset alueet -palvelukokonaisuuden toiminnassa on suuri.

Jäsenyys on vapaaehtoista. Vuotuinen jäsenmaksu on ollut 25 000 euroa. Kaupunki jatkaa jäsenyyttä vuonna 2019.

ArchiMad-kerho; toimittaja Micro Aided Design

Archimad on tietomallinnusohjelma Archicad:in käyttäjien yhteisö. Tietomallinnuksen kehittäminen on osa kaupungin strategian mukaista digitalisaatiota. Yhteisö jakaa tukea, tietoa ja koulutusta jäsenilleen. Jäsenyys mahdollistaa osallistumisen tietomallinnuskoulutuksiin ja tapahtumiin

Jäsenyys on vapaaehtoista. Jäsenmaksu on ollut noin 600 euroa vuodessa, mutta se sisältää 2 koulutuspaikkaa. Jäsenyys jatkuu vuonna 2019.

Green Building Council Finland (FIGBC)

Green Building Council Finland on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka perustettiin 2010. FIGBC:n keskeisimpiä tehtäviä ovat rakennettuun ympäristöön liittyvien kestävän kehityksen käytäntöjen ja kiinteistöjen ympäristöluokitusten edistäminen, Suomen kytkeminen osaksi kansainvälistä Green Building Council -verkostoa, tiedon ja osaamisen välittäminen sekä vuoropuhelun ja keskustelun aktivointi. FIGBC:n tavoitteena on tuoda kestävän kehityksen näkökulma luonnolliseksi osaksi kaikkea kiinteistö- ja rakentamisalan toimintaa. FIGBC edistää uusien, innovatiivisten ratkaisujen hyödyntämistä ja tuottaa puolueetonta tietoa jäsenorganisaatioiden päätösten pohjaksi. FIGBC:n jäseniksi voivat liittyä ammattimaisesti toimivat kiinteistöjen omistajat, rakennuttajat, kiinteistöjen käyttäjät, kiinteistö- ja käyttäjäpalvelujen tuottajat, suunnittelijat, rakentajat sekä kaupalliset ja teolliset yritykset. Jäseniä ja yhteistyöjäseniä on yhteensä yli 120 kpl. Green Building Council Finland ja muut 92 kansallista yhdistystä kuuluvat maailmanlaajuiseen World Green Building Council -verkostoon, jonka jäseninä on yli 25 000 organisaatiota.

Strategiansa mukaisesti Helsingin energiatehokkuusnormit ovat kansallista vähimmäistasoa kunnianhimoisemmat ja huolehtii vastuun kantamisesta ilmastonmuutokseen liittyen. Kaupungin oman toiminnan suorista kasvihuonekaasupäästöistä yli 90 % syntyy rakennusten energiankäytöstä, joten rakennusten ja rakentamisen ilmastovaikutusten vähentäminen ja energiatehokkuuden parantaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä toimenpiteitä energiantuotannon päästöjen vähentämisen ohella. Suomen GBC-verkostossa mukana oleminen varmistaa pysymisen ajan tasalla alan muiden toimijoiden näkemyksistä, asiantuntemuksesta ja kokemuksista sekä yhteisten kannanottojen valmistelun esimerkiksi rakentamista ja rakennusten kestävää kehitystä koskeviin määräyksiin. Kaudella 2018-2019 Helsingin kaupunki on mukana seuraavissa toimikunnissa: Kestävä infra, Energia, Kestävät alueet, Kiinteistöjen ympäristösertifiointi ja luokitustyökalut ja Kiinteistöjohtaminen.

GBC tukee jäsenistön toimintaa monin tavoin. Se kehittää itse tai on mukana kehitystyössä liittyen mm. ympäristöluokituksiin ja elinkaarimittareihin. GBC tarjoaa jäsenilleen tukea ja neuvontaa alueiden ja rakennusten kestävään kehitykseen liittyen, tällä hetkellä tukea myös ostetaan aluerakentamisessa tontinluovutusehtojen täyttymisen neuvontaan ja ohjaukseen. Jäsenyyden ja toimikuntatyöskentelyn kautta Helsinki saa mahdollisuuden vaikuttaa siihen, että GBC:n toiminta ja kehityshankkeet liittyvät myös Helsingin kannalta merkittäviin asioihin ja edistävät osaamisen kehittämistä sekä alalla yleisesti että kaupungin omassa henkilöstössä. Jäsenet voivat myös osallistua kehityshankkeisiin projektipartnereina tai pilot-alustoina. GBC tarjoaa yhden kanavan saada yksityiskohtaisesti käsitellyt näkemykset rakennusten ja rakentamisen kestävään kehitykseen liittyvien lainsäädäntömuutosten valmistelusta. GBC järjestää jäsenistölleen koulutuksia, webinaareja, ajankohtaisiin aiheisiin keskittyviä Vihreä Foorumi –tilaisuuksia sekä muita verkostoitumistilaisuuksia, näistä suurin osa on jäsenille ilmaisia.

Jäsenyys on vapaaehtoista. Jäsenmaksu on ollut 3500 euroa vuodessa. Jäsenyyttä jatketaan vuonna 2019

WUWM World Union of Wholesale Markets

WUWM on kansainvälinen, yleishyödylllinen yhdistys, jonka jäsenet edustavat tukku-, halli- ja toritoimintoja ympäri maailmaa. Yhdistys on perustettu vuonna 1955. WUWM tarjoaa jäsenilleen foorumin ja yhteistyökentän arkipäiväisten ongelmien kuin markkinoinnin ja kehittämishankkeiden ympärillä. Ajankohtaiset asiat niin ruoan turvallisuuden ja terveellisyyden, hygienian, kylmäketjun ja ympäristöystävällisyyden sekä erityisesti ilmastonmuutoksen huomioiminen on tärkeää eri puolilla maailmaa. Nämä ja muut ajankohtaiset aiheet puhuttavat kaikkialla ja tapaamisissa näistä kuullaan merkittäviä alustuksia ja keskusteluja. Tukkutori/Helsingin kaupunki on ollut organisaation jäsen jo vuosikymmeniä. Tukkutorin edellinen toimitusjohtaja Timo Taulavuori oli hallituksen jäsen useita vuosia vuoteen 2016 asti. Organisaatio on järjestänyt kaksi tapaamista vuodessa, keväällä Euroopassa ja syksyllä kauempana. Jatkossa järjestetään vain yksi tapaaminen vuodessa.

Jäsenyys on vapaaehtoista. Jäsenmaksu on ollut 1100 euroa. Jäsenyyttä jatketaan vuonna 2019.

Nordisk Forum för torg-, salu- och partihallar (NOFO)

NOFO on pohjoismainen yhteisö pääkaupunkien tori- ja hallitoimijoiden kesken. Yhteisiä tapaamisia järjestetään kerran vuodessa. Suoria kontakteja tapahtuu useasti ympäri vuoden. Esimerkiksi Tukholmassa tehtiin väistötilahalli vuotta ennen kuin Hakaniemessä ja ajatusten ja kokemusten vaihdosta oli hyötyä kummallekin osapuolelle.

Jäsenyys on vapaaehtoista. Jäsenmaksu on ollut 400 euroa vuodessa ja sillä kustannetaan isäntäkaupungin järjestämä virallinen ohjelma vuotuisessa tapaamisessa. Tukkutori pitää tärkeänä pohjoismaista yhteistyötä.

Delice Network

Delice Network (on paremminkin alan yhteistyöverkosto kuin yhdistys/ säätiö ). Delice Network on globaali toimielin, jonka strateginen päätavoite on kohdealueen turismin lisääminen gastronomian ja ruokakulttuurin keinoin. Nyt verkostossa on mukana 25 eri kaupunkia eri puolilta maailmaa. Viimeksi on valittu mukaan verkostoon Busan Koreasta ja Tucson USA:sta. Verkoston toimisto sijaitsee Ranskan ruokapääkaupungissa Lyonissa.

Verkosto tarjoaa mahdollisuuden olemalla aktiivinen hyvien ideoiden ja hyvien käytäntöjen siirtoon sekä osaamisen kehittämiseen. Verkosto palvelee myös erilaisiin tapahtumiin erilaisten ruokakulttuureiden tuomista, esimerkiksi kumppaneiden kokkeja paikallisen tapahtumaan/ erikoisviikoille. Verkosto mahdollistaa myös osaltaan kansainvälistä markkinointia kustannustehokkaasti.
Verkoston jäsenyys on vapaaehtoista (kynnys päästä jäseneksi on korkea). Jäseneksi hyväksytään vain kaupunginjohtajan/pormestarin hakemuksesta ja muiden hyväksyessä.

Jäsenyys on vapaaehtoista. Helsinki on mukana 2019 verkoston toiminnassa ja aktiivinen toimija. Helsingillä on tällä kaudella verkostossa hallituspaikka (Helsinkiä edustaa tukkutorin päällikkö, tällä hetkellä vs. päällikkö). Ensi vuoden vuosikokouksessa järjestetään uudestaan hallituksen kokoonpanoa.

Lisätiedot

Mikko Ravantti, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36559

mikko.ravantti@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos 19.10.2018

Liikenneliikelaitos antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon koskien valtuutettu Otto Meren ym. aloitetta Selvitys Helsingin kaupungin jäsenyyksistä eri yhdistyksissä.

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) on jäsenenä kolmessa joukkoliikennealan yhdistyksessä:

 • Suomen paikallisliikenneliitto – Finlands lokaltrafikförbund ry
 • Union Internationale des Transports Publiques (UITP)
 • Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV)

Yhdistykset ovat kansallisia ja kansainvälisiä järjestöjä, jotka edistävät joukkoliikenne- ja kaupunkiraideliikennealan parhaiten käytäntöjen ja tietojen jakamista sekä yhteistyötä alan toimijoiden välillä ja HKL:n henkilökunnan ammatillisen kehityksen ylläpitoa.

Paikallisliikenneliiton kannattajajäsenenä HKL on mukana Suomen paikallisliikenteen järjestämisestä vastaavien kaupunkien ja kaupunkiseutujen viranomaisten yhteistyössä Suomen joukkoliikennealan kehittämiseksi ja kehittämisen edistämiseksi.

UITP:n jäsenenä HKL on mukana laajimmassa kansainvälisessä joukkoliikennealan järjestössä, jonka puitteissa HKL:llä on mahdollisuudet käyttää järjestön laajoja tietovarantoja Helsingin alueen kaupunkiraideliikenteen kehittämiseen ja pysyä mukana alan parhaista käytännöistä ympäri maailmaa sekä edistää Helsingin kaupunkiraideliikenteen kehitystä edellä mainittuja hyödyntäen.

VDV:n jäsenenä HKL pääsee hyödyntämään kaupunkiraideliikennealalla Suomea huomattavasti kehittyneemmän Saksan teknisiä ratkaisuja alalla sekä mahdollisuuksien mukaan saamaan apua sikäläisten joukkoliikennetoimijoiden osaamisesta oman toimintansa kehittämiseen.

HKL:n jäsenyys kaikissa näissä yhdistyksissä on vapaaehtoista.

Jäsenyyksien aiheuttamat kustannukset HKL:lle ovat vuosittain (vuoden 2018 jäsenmaksujen perusteella) yhteensä n. 26.500 euroa, jotka jakaantuvat seuraavasti:

 • Suomen paikallisliikenneliitto 1.700 euroa
 • Union Internationale des Transports Publiques 18.260 euroa
 • Verband Deutscher Verkehrsunternehmen 6.500 euroa
Lisätiedot

Rain Mutka, hallintopäällikkö, puhelin: 310 35108

rain.mutka@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 16.10.2018 § 195

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää valtuustoaloitteessa esitettyä selvitystä eri järjestöjen ja yhdistysten jäsenyyksien merkityksen kaupungin toiminnan kannalta tarpeellisena ja ajankohtaisena. Kaupungin organisaatiouudistuksen jälkeinen aika on hyvä ajankohta tarkastella jäsenyyksiä, niiden tämän hetkistä merkitystä kaupungille ja mahdollisia päällekkäisyyksiä jäsenyyksissä. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on uusien jäsenyyksien osalta noudatettu vuoden 2018 talousarvion noudattamisohjeita, jonka mukaan mikäli hallintokunta ehdottaa liittymistä järjestöön, tulee samassa yhteydessä pyrkiä tarkastelemaan hallintokunnan jäsenyyksiä kokonaisuutena ja mahdollisuutta luopua jostakin jäsenyydestä.

Lautakunta toteaa samalla, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialla on erittäin tarpeellista ylläpitää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä sekä luoda myös uusia verkostoja ja niiden kautta benchmarkata toimintamalleja. Erityisesti kulttuuripalvelukokonaisuudessa jäsenyydet eri yhdistyksissä ja järjestöissä ovat usein sekä verkostoitumisen kannalta että myös kustannuksiltaan tehokas tapa toimia. Kaikki toimialan jäsenyydet järjestöissä ja yhdistyksissä ovat vapaaehtoisia.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan jäsenyydet:

Kaupunginkirjasto

International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)

Kirjastoalan merkittävin kansainvälinen järjestö, jonka tarkoitus on jakaa tietoa ja osaamista sekä verkottaa alan toimijoita. Järjestö toimii vuotuisen maailmankongressin sekä asiantuntijajaostojen kautta, joissa molemmissa Helsingin kaupunginkirjastolla on aktiivinen rooli. Kaupunginkirjastolla on edustaja metropolikaupunkien ja kestävän kehityksen jaostoissa. Helsinki tunnetaan kansainvälisesti edelläkävijänä, mitä roolia keskustakirjasto Oodin avautuminen entisestään vahvistaa. IFLAn maailmankongressi pidettiin Helsingissä 2012 (n. 4 100 osallistujaa). IFLAn Metropolitan Libraries -jaoston kokous järjestetään Helsingissä 2019. Jäsenmaksu on 595 euroa vuodessa.

RFIDlab Finland ry

Kaupunginkirjastossa käyttöönotettu RFID-teknologia on osa kaupungin digitalisaation toteuttamista. RFIDLab Finland ry on neutraali, voittoa tavoittelematon yhdistys, joka edistää Suomessa toimivien organisaatioiden tehokkuutta tunnistusteknologian avulla. Yhdistyksen kautta kaupunki tavoittaa myös alalla toimivat kansainväliset yritykset, jotka tuottavat ja kehittävät RFID tekniikkaa eri prosesseihin. Yhdistyksen jäsenmaksu on 1 575 euroa (alv. 0 %), ja se oikeuttaa yhdistyksen järjestämään edulliseen koulutukseen ja jopa maksuttomaan konsultointiin. Myös muut kaupungin toimijat voivat hyödyntää samaa jäsenyyttä.

International Association of Music Libraries (IAML)

Musiikkikirjastotoimijoiden kansainvälinen järjestö, jonka jäsenyys mahdollistaa musiikkiin erikoistuneiden kirjastoasiantuntijoiden ammatillisen verkottumisen, tietojen vaihdon, oppimisen ja kokemusten jakamisen. Kaupunginorkesteri on järjestön välillinen jäsen Suomen Musiikkikirjastoyhdistyksen kautta. Jäsenmaksu on 100 euroa vuodessa.

HAM - Helsingin kaupungin taidemuseo

ICOM, International Council of Museums

ICOM on kansainvälinen museoneuvosto, joka on perustettu 1946 ajamaan museoalaan liittyviä asioita. Järjestö on epäkaupallinen, hallituksista riippumaton ja UNESCOn alainen. Siihen kuuluu 17 000 jäsentä lähes 150 valtiosta. Kansainväliset komiteat ovat olennainen osa ICOM: in toimintaa. Helsingin kaupungin taidemuseo tulee esittämään myös liittymistä järjestöjäsenenä yhteen komiteaan: CIMAM:iin (International Committee for Museums and Collections of Modern Art). ICOMin jäsenyys on tärkeä kansainvälisten verkostojen ylläpitämisen kannalta. Järjestetyt seminaarit ovat merkittäviä ammatillisen koulutuksen kannalta. Jäsenmaksu vuodessa on 747 euroa. Edut sisältävät mm. kolme jäsenkorttia museon nimellä; mahdollisuuden liittyä äänestäväksi jäseneksi yhteen kansainväliseen komiteaan; ICOM News-lehden; sekä asiantuntijapalveluita (on-line keskustelufoorumi, Unesco-Icom Museum Information Centre).

Engage International

Järjestö on museopedagogian järjestö. Sen tehtävänä on edistää kuvataiteen fyysistä ja henkistä saavutettavuutta sekä edistää alan hyviä käytäntöjä. Järjestö järjestää konferensseja ja seminaareja. Taidemuseon yleisötyön yksikkö edistää hyviä käytäntöjä aluetaidemuseotoiminnan yhtenä painopisteenä. Jäsenmaksu vuodessa on £ 209 (noin 250 euroa). Edut sisältävät viisi jäsenkorttia taidemuseon nimeämille työntekijöille. Nämä nimetyt museoalan ammattilaiset saavat mm. osallistua järjestön koulutustilaisuuksiin sekä alennuksia konferenssimaksuista.

Suomen Museoliitto – Finlands museiförbund rf (jäsenenä Helsingin kaupunki)

Museoalan keskusjärjestö, jonka keskeisenä tehtävänä on valvoa museoiden etuja ja edustaa niitä alan yhteisissä kysymyksissä. Taidemuseolla on kaupunginmuseon kanssa yhteensä kolme edustajaa vuosikokouksessa. Jäsenmaksu vuodessa on 2 000 euroa. (ks. myös kohta kaupunginmuseo)

Sponsorointi & Tapahtumamarkkinointi ry

Taidemuseon johtokunta päätti (12.4.2016, § 41) esittää kaupunginhallitukselle, että se päättäisi liittymisestä Sponsorointi & Tapahtumamarkkinointi ry:n jäseneksi. Jäsenyyden vuosimaksu on 2 000 euroa (alv 0 %). Koska markkinointi- ja viestintätoiminnot ovat siirtyneet toimialalle, taidemuseo tulee esittämään, että taidemuseo luopuu Sponsorointi- ja tapahtumamarkkinointi ry:n jäsenyydestä.

Sen sijaan taidemuseo tulee esittämään liittymistä International Biennial Associationin jäseneksi. Jäsenyyden vuosimaksu on 200 euroa. Jäsenyyden perusteena on Helsinki Biennaali 2020. International Biennial Associationin jäsenyys vahvistaa verkostoja eri biennaalien ja taiteen eri ammattilaisten kesken.

HAMin jäsenyydet eri järjestöissä ja yhdistyksissä ovat vapaaehtoisia, mutta toiminnan, tiedon välittymisen ja verkostojen ylläpitämisen kannalta hyödyllisiä ja jopa välttämättömiä

Yleiset kulttuuripalvelut

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto (jäsenenä Helsingin kaupunki)

Helsinki on kaupunginhallituksen 27.4.2015 tekemällä päätöksellä Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton perustajajäsen. Liitto on perustettu toukokuussa 2015 valtakunnalliseksi lastenkulttuurikeskusten yhteistyöjärjestöksi. Sitä edelsi yli kymmenen vuotta järjestäytymättömänä verkostona toiminut Lastenkulttuurikeskusten verkosto, joka alkuvuosina tunnettiin myös Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamana Taikalamppu-verkostona.

On ehdottoman tärkeää, että Annantalo Helsingin kaupungin lastenkulttuurikeskuksena kuuluu valtakunnalliseen verkostoon. Verkoston tarkoituksena on edistää ammattimaisesti toimivien lasten- ja nuorten kulttuurikeskusten toimintaedellytyksiä, lastenkulttuuritoiminnan yleistä kehitystä ja tunnetuksi tekemistä, vahvistaa lastenkulttuurin osaamista Suomessa sekä toimia jäsentensä yhteistyöelimenä. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on mahdollistaa ja koordinoida valtakunnallista ja kansainvälistä yhteistyötä tasa-arvoisen ja hyvinvointia tukevan lastenkulttuuritoiminnan kehittämiseksi.

Liiton kautta Helsinki ja erityisesti Annantalo on mukana valtakunnallisessa lastenkulttuurityössä. Liiton jäsenmaksu on 370 euroa vuodessa ja summa maksetaan Annantalon toimintabudjetista.

Artistic International Association small size (jäsenenä Helsingin kaupunki)

Helsinki on ollut vuodesta 2008 jäsenenä Artistic International Association small size -yhdistyksessä, joka toimii verkostona nimellä Small size network. Verkosto tukee pienille lapsille suunnattua taidetoimintaa ja puolustaa kaikkein pienimpien yhtäläistä oikeutta taiteeseen ja kulttuuriin. Verkoston jäsenet ovat pääosin esittävän taiteen alalta.

Annantalo liittyi yhdistykseen samalla kun se osallistui yhdentoista muun lastenkulttuuritoimijan kanssa Eu:n kulttuuriohjelman hakuun. Hanke hyväksyttiin ja viiden vuoden ajan kehitettiin Eu-rahoituksen turvin toimintamalleja, joilla perheen pienimmät pääsevät taiteen äärelle.

Luova Eurooppa-ohjelma jatkoi Small size toiminnan tukemista 2014–2018 sekä 2019–2023. Annantalo ei ole enää mukana Eu-hankkeessa partnerina, vaan on toiminut suomalaisjäsenen, tanssiteatteri Auracon yhteistyökumppanina ja täten päässyt osallistumaan myös Eu:n tukeman projektiin toimintaan.

Eu-projektien innoittamana on syntynyt kasvava kansainvälinen verkosto, johon kuuluu tällä hetkellä 70 jäsentä 28 maasta neljästä maanosasta. Näyttävin yhteistyömuoto on kolmipäiväinen Small size days -festivaali, joka järjestetään kaikissa jäsenmaissa samaan aikaan. Small size -toiminta on Annantalon tärkeää perhetoimintaa, johon saamme ideoita kansainvälisiltä kollegoilta.

Annantalo on kansainvälisen verkoston aktiivinen jäsen ja vuodesta 2016 Annantalon tuottaja Katariina Metsälampi on verkoston puheenjohtaja. Yhdistyksen jäsenmaksu on 100 euroa ja se maksetaan Annantalon toimintabudjetista.

European Network of Cultural Centres, ENCC

Yleisten kulttuuripalveluiden aluetalot ovat kaupunginhallituksen päätöksellä ENCC:n jäseniä. Aiempi Malmitalon johtaja Irmeli Niemi kuuluu verkoston perustajajäseniin. ENCC tarjoaa ainutlaatuisen kanavan seurata eurooppalaista kulttuurikeskustoimintaa, mahdollisuuden tutustua vallitseviin trendeihin ja osallistua kulttuurialan eurooppalaiseen keskusteluun. Helsinki on toiminut useiden ENCC:n yleiskokousten (Shortcut Europe) ja projektitapahtumien Project Fair) kokouspaikkana. Malmitalon johtaja Antti Manninen on toiminut 2005–2016 ENCC:n hallituksen jäsenenä. Muun muassa Operaatio Pulssin syntyyn ja kehittymiseen ENCC-yhteydellä on ollut suuri merkitys. Vuotuinen jäsenmaksu on 500 euroa.

Suomen elokuvateatteriliitto, SEOL ry

Suomen elokuvateatteriliitto, SEOL ry on elokuvateatteritoimialaa harjoittavien yritysten, yhteisöjen ja yksityisten ammatinharjoittajien yhdistys. Sillä on 186 jäsenteatteria, yhteensä 300 salia. Malmitalon alaisuudessa toimii elokuvateatteri Kino Helios, jonka asema paikallisena elokuvateatterina on vahva. Elokuvaesityksiä Malmitalossa on vuosittain yli 200. Jäsenmaksu on 245 euroa vuodessa.

Jäsenyys alan ainoassa kotimaisessa yhdistyksessä tuottaa lisäarvoa Malmitalolle ja on perusteltua, sillä Suomen elokuvateatteriliitto toimii julkista elokuvateatteritoimintaa harjoittavien yksityisten ja yhteisöjen ammatillisena järjestönä ja valvoo jäsentensä yhteisiä etuja sekä heidän oikeuksiaan.

International Cities of Refuge Network (ICORN) (jäsenenä Helsingin kaupunki)

Helsinki liittyi International Cities of Refuge Network (ICORN) -verkoston jäseneksi keväällä 2018. Järjestö toimii verkostomaisesti ja sen jäsenkaupungit sitoutuvat tietyin ehdoin tarjoamaan suojapaikkaa vainotuille toimittajille, kirjailijoille ja taiteilijoille. Jäsenyys perustuu vapaaehtoisuuteen. ICORN-jäsenenä kaupunki toimii osana laajempaa kansainvälistä verkostoa yhteistyössä muiden turvaresidenssikaupunkien kanssa. Jäsenyyden myötä Helsinki saa käyttöönsä järjestön asiantuntemuksen ja palvelut vainottujen taiteilijoiden turvaresidenssitoimintaan liittyvissä hakuprosesseissa ja valinnoissa sekä tukea toiminnalle. Jäsenyyden kautta kaupunki myös osaltaan viestii edistävänsä sananvapautta ja ihmisoikeusvelvoitteiden noudattamista. Jäsenmaksu on 2 000 euroa vuodessa.

Kaupunginmuseo

Suomen Museoliitto – Finlands museiförbund rf (jäsenenä Helsingin kaupunki)

Museoalan keskeinen järjestö, jossa jäseninä ammatillisesti hoidettujen museoiden ylläpitäjät. Jäsenyys erittäin tärkeä. Museoiden edunvalvontaa, koulutusta ja viestintää. Etuina mm. jäsenmuseoiden henkilöstölle mahdollisuus osallistua alan koulutuksiin, joita ei muualta saa. Mahdollisuus vaikuttaa lausuntojen kautta lainsäädäntövalmisteluun. Museoiden näkyvyys liiton eri kanavissa tärkeää. Valitsee Vuoden museon ja jakaa muitakin palkintoja, joihin jäsenmuseot voivat osallistua. Museonjohtaja toiminut eri vaiheissa ja parhaillaan liiton hallituksen varapuheenjohtajana, joten kyse on myös vaikuttajapaikasta Helsingille ja edunvalvonnasta. Jäsenyys on jaettu HAMin ja kaupunginmuseon kanssa eli vuosikokousedustajat (3 ääntä) valittu vuorotteluperiaatteella 2-1 edustajaa kummastakin museosta. HKM maksoi jäsenmaksun vuosikausia, nyt parin vuoden ajan maksajana ollut HAM. Jäsenmaksu vuodessa on 2 000 euroa

Suomen Kotiseutuliitto ry – Finlands Hembygdsförbund rf (jäsenenä Helsingin kaupunki)

Museoliiton tavoin kansallinen keskusjärjestö, jossa yhdistysten lisäksi suomalaiset kaupungit ja kunnat jäseninä. Helsingillä yksi ääni vuosikokouksessa. Omaan kotiseutuun ja lähiympäristöön liittyvän kansalaistoiminnan ja -vaikuttamisen foorumi, jossa osallisuus yhä enemmän keskiössä. Koordinoi erilaisia hankkeita kuten Euroopan kulttuuriperintövuotta Suomessa, vastaa ei ammatillisten paikallismuseoiden kehittämishankkeesta ja muista kulttuuriympäristöön liittyvistä kansalaishankkeista. Tärkeä foorumi, johon tulee kuulua. Jäsenmaksu on 800 euroa vuodessa.

Art Noveau European Route (Ruta Europaea del Modernise) -verkosto

Barcelona lähtöinen Euroopan art nouveau -kaupunkien verkosto, julkaisee hienoa aviisia, jossa Helsingin hienolle jugendarkkitehtuurille mahdollisuus saada eurooppalaista näkyvyyttä. Jäsenyys on maksuton.

Kaupunginorkesteri

Major Orchestra Librarians Association, MOLA

Major Orchestra Librarians Association (MOLA) on vuonna 1983 perustettu orkesterin kirjastoyhdistys. MOLA: n tehtävänä on helpottaa esittävien taiteiden kirjastojen ammattilasten välistä viestintää, kouluttaa ja auttaa heitä tarjoamaan palveluitaan järjestöilleen, tarjoamaan tukea ja resursseja esittäville taiteille sekä työskentelemään julkaisijoiden kanssa ylläpitääkseen korkeat standardit musiikki esityksissä käytettävissä materiaaleissa. MOLA on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, jolla on jäsenyyksiä maailmanlaajuisesti lähes 270; mukaan lukien sinfoniaorkestereita, oopperoita- ja baletteja, oppilaitoksia, musiikkifestivaaleja, ammattilaisyhtyeitä sekä muita ensemblejä. Yksi jäsenorkestereista järjestää aina vuosittaisen konferenssin, jossa on esityksiä, työpajoja, pyöreän pöydän keskusteluja, verkottumismahdollisuuksia ja lukuisia muita arvokkaita resursseja.

Jäsenyys on välttämätön kaupunginorkesterin tuotannollisen toiminnan kannalta esim. nuottilainojen saamiseksi muilta orkestereilta. Järjestö kehittää myös orkesterien nuotistojen toimintamenetelmiä, järjestää näistä kursseja, seminaareja ja koulutuksia. Jäsenmaksu vuodessa on noin 205 euroa (250 USD)

Nordisk Orkesterblibliotek Union, NOBU

Nordisk Orkesterbiblioteks Union (NOBU) on ammattimaisten pohjoismaisten orkesterien ja musiikkiteatterilaitosten sekä musiikkikorkeakoulujen ja konservatorioiden musiikki- ja nuottikirjastojen yhdistys. NOBUn pääasiallinen tarkoitus on: edistää pohjoismaisten orkesterikirjastojen välistä yhteyttä, painottaa kirjastojen yhteisiä vaatimuksia ja toiveita julkaisijoille ja muille toimielimille, antaa kehityskohteille ja koulutuskysymyksille vauhtia, lisätä tietoisuutta pohjoismaisesta ohjelmistosta sekä vaalia pohjoismaista kulttuuri-identiteettiä - ei vähiten suhteessa muihin EU-maihin.

Jäsenyys on välttämätön kaupunginorkesterin tuotannollisen toiminnan kannalta esim. nuottilainojen saamiseksi muilta orkestereilta. Järjestö kehittää myös orkesterien nuotistojen toimintamenetelmiä, järjestää näistä kursseja, seminaareja ja koulutuksia. Jäsenmaksu vuodessa on noin 77 euroa (700 NOK).

Suomen Sinfoniaorkesterit ry

Suomen Sinfoniaorkesterit ry edistää ja kehittää maamme sinfonia- ja kamariorkesteritoimintaa sekä valvoo orkestereiden etuja ja oikeuksia. Yhdistys perustettiin jo vuonna 1965, ja siitä lähtien se on aktiivisesti taistellut tilaa orkesterimusiikille. Yhdistys pyrkii pitämään huolen siitä, että suomalaiset orkesterit tulisivat toimeen mahdollisimman hyvin: että niiden rahoituspohja on riittävä, että niiden toiminta on tunnettua, että ne ovat mahdollisimman korkeatasoisia. Yhdistyksen kautta keskittämällä yksi taho keskitetysti hallitsee ammattitaidolla koko orkesterikentän. Suomen sinfoniaorkesterit ry järjestää myös koulutustilaisuuksia orkestereiden intendenteille, muulle hallintohenkilökunnalle sekä luottamushenkilöille, jonka lisäksi pidetään laajat valtakunnalliset orkesteripäivät.

Välttämätön yhteistyöelin mm. orkesterin näkemysten välittämiseksi valtionosuusjärjestelmän kehityshankkeissa. Jäsenyys on äärimmäisen hyödyllinen orkesterin henkilöstön koulutustarpeen kannalta: järjestää kursseja on ja seminaareja ajankohtaisista aiheista. Kaikki Suomen sinfoniaorkesterit sekä muutama muu orkesteri ovat jäseninä, joten on myös yhteistyön kannalta merkittävä yhteisö. Viime vuosien kuluessa yhdistys kehittänyt toimintaa myös työehtosopimustoiminnan asiantuntijajärjestönä ja orkesterilla on merkittäviä etuja valvottavana tässä toiminnassa. Jäsenmaksu vuodessa on 4 900 euroa.

Suomen Musiikkikirjastoyhdistys

Vuonna 1979 perustettu Suomen musiikkikirjastoyhdistys ry on aatteellinen järjestö, jonka tehtävänä on edistää suomalaisten musiikkikirjastojen toimintaa ja niiden tarjoamia palveluja. Musiikkikirjastoyhdistys toimii kansainvälisen musiikkikirjastojen ja -arkistojen liiton International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (IAML/AIBM/IVBM) kansallisena osastona Suomessa. Jäsenmaksu vuodessa on 80 euroa.

IAMA International Artist Managers' Association

The International Artist Managers' Association (IAMA) on ainoa maailmanlaajuinen yhdistys klassisen musiikin taiteellisille johtajille ja konserttijärjestäjille. Yhdistys on perustettu vuonna Britanniassa aluksi kansallisena järjestönä Britanniassa 1954. Vuonna 1996 - laajan kansainvälisen jäsenlistansa johdosta - sen muutti asemansa virallisesti kansainväliseksi yhdistykseksi, jonka jäsenyys on avoin kaikille musiikin ammattimaisille järjestäjätahoille tai muuten klassisen musiikin parissa työskenteleville.

Kaupunginorkesteri on IAMA:n affiliate member. Tämä kevyempi kumppanuusjäsenyys mahdollistaa sen, että orkesteri saa edustuksen kokouksiin ja tapaamisiin, joissa on tarjolla toiminnalle ehdottoman tärkeitä kontakteja ja tietoa. Jäsenmaksu vuodessa on 399 euroa.

Liikuntapalvelut, Kiinteistötekniikkatiimi

Sähkölaitteiden kunnossapito ry

Helsingin kaupunki on liittynyt kaupunginhallituksen päätöksellä yhdistyksen jäseneksi vuoden 2001 alusta päätoimipisteenä. Kaupungin muut virastot ja laitokset, joilla on sähköteknisiä yksiköitä ovat voineet liittyä yhdistykseen lisätoimipisteinä. Yhdistyksen kautta saadaan ammattikoulutuksia puoleen hintaan. Jäsenmaksu vuodessa on 190 euroa.

Nuorisopalveluiden tapahtumayksikkö

Sponsorointi & Tapahtumamarkkinointi ry

Yhdistys on voimakkaasti kasvava ja siihen kuuluu paljon verkostoitumisen kannalta oleellisia jäseniä. Jäsenyyttä on markkinoinnillisesti järkevää jatkaa ja se on ollut tarpeellinen. Lisäksi yhdistys järjestää korkeatasoisia alan koulutustilaisuuksia ja verkostotapaamisia. Jäsenyys on aina voimassa kalenterivuoden kerrallaan ja viimeksi tammikuussa on sovittu, että jäsenyyttä jatketaan. Vuotuinen jäsenmaksu on 1 000 euroa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että päällekkäisiä jäsenyyksiä (mm. Sponsorointi & Tapahtumamarkkinointi ry) olisi hyvä tarkastella toimiala- ja kaupunkitasoisesti sekä selvittää olisiko tarkoituksenmukaisempaa jos Helsingin kaupunki olisi mukana yhdellä kattavalla jäsenyydellä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on esittänyt kaupunginhallitukselle (11.9.2018, § 175), että Helsingin kaupunki liittyisi World Cities Culture Forum -verkoston jäseneksi.

Lisäksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialla on luovuttu viime aikoina tai oltaneen luopumassa seuraavista jäsenyyksistä: ProCom Viestinnän ammattilaiset, The European Museum Forum, Suomen Numismaattinen Yhdistys – Numismatiska Föreningen i Finland, Kiipeilyurheilijat ry, European Association on Communication Directors, The European Museum Forum, International Association of Museums of History, Biennale des jeunes créateurs de l’Europe et de la Méditerranée -verkosto (BJCEM) ja Informal European Theatre Meeting (IETM) ja International Network for Contemporary Performing Arts (IETM).

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tulee toimittamaan kaupunginkanslialle erillisen päivitetyn listauksen aktiivisista jäsenyyksistä eri yhdistyksissä ja järjestöissä.

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tuula Haavisto
Lisätiedot

Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012

miska.nera@hel.fi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 27.9.2018

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala antaa asiassa seuraavan lausunnon.

Kansalaisopistojen liitto KoL ry

Yhdistys toimii kansalaisopistojen ja vapaan sivistystyön edunvalvojana ja vaikuttajana. Liitto edistää sivistyksellistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti ja auttaa opistoja turvaamaan tasa-arvoista ja elämänlaajuista oppimista lähipalveluna. KoL on vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja ja vapaan sivistystyön edelläkävijä, jonka tarkoituksena voimassa olevien sääntöjen mukaan on aikuiskoulutuksen ja aikuisopiskelun, kansalaisopistojen ja niitä vastaavien oppilaitosten sekä opiskelijayhdistysten edunvalvonta ja toiminnan tukeminen sekä vuorovaikutuksen edistäminen eri aikuiskoulutusorganisaatioiden välillä.

KoL toimii neuvottelu- ja tiedonkulkuelimenä mm. valtion keskushallinnon ja kansalais- ja työväenopistokentän välillä. Koska ko. opistojen toimintaa käsitellään melko vähän opetus- ja kulttuuriministeriössä ja opetushallituksessa, on valtakunnallisella liitolla tärkeitä oppilaitostoiminnan ylläpitoa ja kehittämistä käsitteleviä tehtäviä. Helsingin työväenopiston kaltaisen suuren opiston on hyvä kuulua alan edunvalvontajärjestöön sekä valvoakseen omia etuja että vaikuttaakseen koko opistotoiminnan etuun painoarvollaan. Jäsenmaksu on 3579 euroa vuodessa.

Bildningsalliansen r.f.

Järjestö on ruotsinkielisen vapaan sivistystyön katto-organisaatio Suomessa ruotsinkielisille kansalaisopistoille, urheiluopistoille ja kesäyliopistoille.

Järjestö turvaa jäsenilleen toimintaedellytykset aktiivisella edunvalvonnalla kansallisella tasolla. Järjestö kulkee pedagogisen kehityksen eturintamassa vapaassa sivistystyössä ja järjestää täydennyskoulutusta jäsenille ilmaiseksi. Arbiksen opettajat osallistuvat mm. koulutukseen maahanmuuttajaopiskelijoiden vastaanottamisessa ja tutoroinnissa, mikä on Arbiksessa kasvava asiakasryhmä. Järjestön laaja yhteistyöverkosto antaa Arbikselle mahdollisuuden ottaa osaa ja seurata kehitysprojekteja. Jäsenmaksu on 2000 euroa vuodessa.

Suomen OMEPn toimikunta

Toimikunta on Lastensuojelun keskusliiton alainen ja käsittelee varhaiskasvatuksen vaikutuksia yhteiskunnassa ja lapselle. Toimikunta kokoontuu melko harvoin. Toimikunta antaa mahdollisuuden verkostoitua ja keskustella laajemmin eri toimijoiden kesken, jotka toimivat varhaiskasvatuksen kentällä. Toimikunnassa voi vaihtaa ajatuksia ja näin arvioida myös Helsingin varhaiskasvatusta eri näkökulmista. Kyseessä on kansainvälinen verkosto, mitä kautta saa tietoa myös siitä, mitä tapahtuu varhaiskasvatuksessa globaalisti ja täten asemoida Helsingin kehitystä suhteessa muualla maailmassa järjestettyyn varhaiskasvatukseen. Jäsenyydestä ole ennalta määrättyä vuosikustannusta.

International Baccalaureate Organization

Ressun lukio

Ressun lukio sai IB:n (International Baccalaureate) jäsenyyden syksyllä 2002, jolloin ensimmäiset opiskelijat aloittivat Ressun lukion IB-linjalla (IB Diploma Programme) valmistavan vuoden. Koululla on opetusministeriön myöntämä erityislukion (IB) tehtävä ja opetusministeriö tukee erityistuella toimintaa. Lukio toimii NGO-periaatteella (non governmental organisation). Lukion IB-linjan kaikki laajemmat hallinnolliset ja pedagogiset linjaukset tehdään muualla kuin Suomessa.Englanninkielinen International Baccalaureate -lukiolinja edellyttää, että koulu on IB-organisaation jäsen. IB-opetusta voi antaa vain sellainen koulu, joka maksaa järjestön vuosimaksun ja on järjestön auktorisoima koulu. Maksulla IB kattaa organisaationsa kulut. Jäsenmaksu on 8300 euroa vuodessa.

Ressun peruskoulu

Ressun peruskoulu sai IB:n (International Baccalaureate) jäsenyyden syksyllä 2007, jolloin ensimmäiset opiskelijat aloittivat Ressun peruskoulun Primary Year Programme ja Middle Year Programme –ohjelmissa. IB-opetuksen pedagogisia linjauksia tehdään IBO:n osalta keskitetysti Haagissa, ja Ressun peruskoulu kuuluu IB World School –kouluihin. Ressun peruskoulu tarjoaa IB-opetusta, jonka perustana on suomalainen opetussuunnitelma, sekä suomeksi (lähikouluperiaate) että englanniksi (soveltuvuuskoeotto).IB-opetusta voi antaa vain sellainen koulu, joka maksaa järjestön vuosimaksun ja on järjestön auktorisoima koulu. Ressun peruskoulu maksaa jäsenmaksun kahteen ohjelmaan, PYPiin (luokat 1-4) ja MYPiin (luokat 5-9). Jäsenmaksut ovat 5766 euroa ja 6856 euroa vuodessa.

Suomi-Kiina –seura ry

Ressun lukiossa opetetaan A-kiinaa ja B3-kiinaa ja opetusta tarjotaan myös Helsingin kaupungin ylläpitämien muiden lukioiden opiskelijoille. Ressun lukiolla/ Helsingillä on kaksi virallista yhteistyökoulua Helsingin kaupungin ystävyyskaupungissa Beijingissä jo vuodesta 2002. Ystävyyskoulujen ja Beijingin kaupungin kanssa on tehty sopimukset ja tehdään tiivistä yhteistyötä. Ressun lukio on toiminut lisäksi opetushallituksen Suomen ja Kiinan välisen yhteistyön lukioiden Kiina –koordinaattorikouluna. Kiina-seuran pitkäaikaisena yhteisöjäsenenä koulu on saanut lehden, yhteistyökumppanin, luennoitsijoita ja materiaaleja opiskelijoille. Jäsenmaksu on 60 euroa vuodessa.

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (jatkossa TPY) on työpaja-ammattilaisten perustama järjestö, jonka jäsenenä on yli 250 työpajakentän ja sosiaalisen työllistämisen organisaatiota Suomessa. Järjestön tehtävänä on ehkäistä syrjäytymistä edistämällä työpajatoiminnan, etsivän nuorisotyön ja sosiaalisen työllistämisen kehitystä Suomessa ja vahvistaa toiminnallaan työpajojen ja etsivän nuorisotyön toimintaedellytyksiä ja niissä työskentelevien ammattilaisten osaamista. TPY tekee kehittämistyötä ja ennakoi työpajatoiminnan kehittymistä muuttuvassa toimintaympäristössä.

TPY:n jäsenpalveluja ovat mm. alueellinen toiminta työpajojen verkostoitumisen ja vertaiskehittämisen edistämiseksi, työpajojen henkilöstön valmennusosaamista vahvistavat koulutukset ja verkottumista ja ammatillista kehittymistä tukevat monipuoliset tapahtumat. Jäsenetuina työpajoilla on mahdollisuus osallistua yhdistyksen teemaverkostoihin, kehittämishankkeisiin- ja työryhmiin sekä vaikuttamistyöhön, tilata sähköinen uutiskirje PajaInfo, joka tarjoaa tietoa TPY:n toiminnasta ja kentän ajankohtaisista asioista, saada alennusta TPY:n maksullisiin tapahtumiin osallistumisesta sekä maksullisista julkaisuista ja mahdollisuus ottaa käyttöön työpajatoiminnan vaikuttavuuden mittaamiseen laadittu sosiaalisen vahvistamisen Sovari-mittari ja Sosiaalisen Työllistämisen Laadunarviointimalli STL. Jäsenmaksu on 300 euroa vuodessa.

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

AMKE ry on valtakunnallinen ammattiosaamisen kehittämisyhdistys, jonka jäseniä ovat ammatillisen koulutuksen järjestäjät. Yhdistyksen 84 jäsentä ovat kunnallisia ja yksityisiä, monialaisia ja erikoistuneita koulutuksen järjestäjiä. AMKE:n jäsenet kouluttavat lähes 95 prosenttia ammattiin opiskelevista aikuisista ja nuorista Suomessa. Yhdistyksen päätehtävänä on ammatillisen koulutuksen järjestäjien edunvalvonta ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen ammatillisen koulutuksen kehittämiseen. Helsingin kaupungille yhtenä Suomen suurimmista ammatillisen koulutuksen järjestäjistä on tärkeää olla mukana ammatillisen koulutuksen kehittämisessä ja edunvalvonnassa kattavimmassa ammatillisen koulutuksen kehittämisyhdistyksessä. Jäsenmaksu 20000 euroa vuodessa.

SAKU ry

Yhdistys on ammatillisen koulutuksen järjestäjien muodostama valtakunnallinen yhdistys, jonka toiminnan tavoitteena on edistää sekä opiskelijoiden että henkilöstön työ- ja toimintakykyisyyttä ja hyvinvointia ammatillisessa koulutuksessa. SAKU ry:n jäsenenä ovat lähes kaikki merkittävät suomalaiset ammatillisen koulutuksen järjestäjät ja toiminnan piiriin kuuluu n. 75% kaikista ammattiin opiskelevista nuorista ja aikuisista. Helsingin kaupungin on tärkeää olla SAKU ry:n jäsen, koska muuten ei pystytä järjestämään opiskelijoille ja ammattiopistolle tätä toimintaa eikä vaikuttaa toiminnan kehittämiseen.

Stadin ammattiopiston ja aikuisopiston opiskelijat ja henkilöstö saavat osallistua SAKU ry:n tapahtumiin ja koulutuksiin, oppilaitos voi hyödyntää materiaaleja ja olla mukana valtakunnallisissa kehittämishankkeissa.SAKU ry tukee opiskelijoiden liikunnan edistämistä vaikuttamistyön, kampanjoiden, materiaalien ja erilaisten tapahtumien ja kilpailuiden avulla. SAKUstars on valtakunnallinen ammattiin opiskelevien kulttuurikilpailu, johon Stadin ammattiopiston opiskelijat ovat osallistuneet vuosittain laajasti ja hyvällä menestyksellä. Tutor-koulutukset ovat olleet tärkeä osa ammattiopiston tutor-opiskelijoiden toiminnassa.

Työkykyisyyden ja kestävän ammattitaidon tueksi SAKU ry tarjoaa esimerkiksi Työkykypassin ja Hyvinvointivirtaa-teemaviikon. Opiskelijoille suunnatun toiminnan lisäksi henkilöstölle suunnattua tukea opiskelijoiden työkykyisyyden kehittämiseen (mallit, materiaalit, virikkeet, koulutukset ja kohtaamiset).SAKU ry tarjoaa mahdollisuuden osallistua henkilöstön työkykyä ylläpitäviin kampanjoihin ja liikuntatapahtumiin sekä verkostoja työn tueksi. Jäsenmaksu 13230 euroa vuodessa.

Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjä ry

Yhdistys varmistaa ja kehittää oppisopimuskoulutuksen laatua osana työpaikalla järjestettävän koulutuksen kokonaisuutta ja se edistää oppisopimuskoulutusta antavien koulutusorganisaatioiden toimintaa. Se edistää jäsenten välistä yhteistoimintaa, osaamista ja toiminnan laatua sekä oppisopimustoimijoiden osaamista ja oppisopimuskoulutuksen erityispiirteiden tuntemusta käytännön toteutuksessa. Lisäksi se seuraa lainsäädäntöä ja tekee näihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja. Yhdistys myös ohjaa ja neuvoo jäseniään toimintaan liittyvissä asioissa järjestämällä neuvontatilaisuuksia, koulutusta ja kokouksia sekä laatimalla asiaa koskevia selvityksiä. Kansallisessa verkostossa mukana olemalla voimme vaihtaa ajatuksia ja näin arvioida oppisopimustoimintaamme sekä varmistaa toimintamme laadukkuuden. Jäsenmaksu on 150 euroa vuodessa.

Suomen ammattitaito – Skills Finland ry

Skills Finland on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka jäseninä ovat kaikki suurimmat ammatillisen koulutuksen järjestäjät. Henkilöjäseniä on lähes sata. Yhdistyksen taustavoimia ovat Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus, oppilaitokset ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät sekä keskeiset työmarkkina- ja opetusalan järjestöt. Skills Finland ry:n tarkoituksena on edistää ammatillisen koulutuksen ja ammatillisen osaamisen arvostusta ja tunnettavuutta yhteiskunnassa, ammatillisen koulutuksen oppimistuloksia, opiskelijoiden kiinnostusta ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen ja opiskelijoiden kiinnostusta itsenäiseen yrittäjyyteen.

Skills Finland ry:n jäsenyys mahdollistaa koulutuksen järjestäjän opiskelijoiden sekä henkilöstön osallistumisen ammattitaitokilpailuihin ja niihin liittyviin hankkeisiin (kilpailijana, tuomarina, asiantuntijana) sekä olla aktiivisessa roolissa ammatillisen koulutuksen kehittämisessä kansallisessa ja kansainvälisessä verkostossa. Stadin ammatti- ja aikuisopistossa mahdollistetaan opiskelijoiden osallistuminen Suomen-, Euroopan- ja maailmanmestaruuden ammattitaitokilpailuihin osana ammatillisia opintoja. Henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua kilpailutoimintaan valmentajana, tuomarina ja asiantuntijana sekä osallistua niihin valmentaviin koulutuksiin. Kilpailutoimintaan osallistuminen laajentaa osaamista ja yhteistyöverkostoja sekä kehittää siten suoraan toimintaa. Kilpailutoimintaan osallistuminen lisää Helsingin kaupungin tunnettavuutta korkeatasoisena ammatillisen koulutuksen järjestäjänä ja edistää kiinnostusta oppilaitoksen koulutustarjonnasta sekä sen toteutuksesta. Jäsenmaksu on 2900 euroa vuodessa.

Lisätiedot

Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Pelastuslaitos Hallinto- ja kehittämisosasto 26.9.2018

Helsingin pelastuslaitos on jäsenenä Helsingin Pelastusliitossa, joka tuottaa koulutuspalveluita Helsingin sopimuspalokunnille sekä turvallisuuskoulutusta helsinkiläisille. Pelastuslaitos ohjaa osaltaan Helsingin pelastusliiton toimintaa, joka on erottamaton osa Helsingin pelastustoimen järjestelyitä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Jäsenyys on ehdottoman tärkeä ja olennainen pelastuslaitoksen toiminnan kannalta.

Lisätiedot

Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan@hel.fi

Keskushallinto Rakentamispalveluliikelaitos 18.9.2018

Helsingin kaupunginkanslia on 7.8.2018 pyytänyt rakentamispalveluliikelaitokselta (jäljempänä Stara) lausuntoa liikelaitoksen toimialaan liittyvistä jäsenyyksistä eri yhdistyksissä. Lausuntopyynnön (HEL 2018-007171) liitteenä toimitettiin luettelo kaupungin jäsenyyksistä, joita Staraa koskien on yhteensä viisi.

Lausunnon pohjalta vastataan valtuustoaloitteeseen, jossa edellytetään jäsenyyden merkityksen arviointia kaupungin toiminnan kannalta, ja jossa huomioidaan erityisesti kaupungin saama hyöty kustakin jäsenyydestä sekä jäsenyyden lakisääteisyys tai vapaaehtoisuus.

Staran jäsenyydet yksiköittäin edustettuna

Logistiikkayksikkö

Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry; yhdistys on Suomen suurin logistiikan ja hankinnan asiantuntijoiden verkosto. LOGY ry:n jäsenyys edistää koko Staran hankintatoimen sekä logististen palvelujen asiantuntijuuden sekä ammattiosaamisen ylläpitämistä ja kehittämistä. Jäsenyyden kautta liikelaitos osallistuu alan tiedonvaihtoon. Lisäksi jäsenyys edistää ammatillisen osaamisverkoston kehittymistä.

Helsingin Autoteknillinen yhdistys (Haty); yhdistys toimii autoalan kehityksen edistäjänä sekä teknillisen ja toiminnallisen ammattitaidon kehittäjänä pääkaupunkiseudun alueella. Jäsenyys edistää ajoneuvoteknologian erikoisosaamista Starassa ja mahdollistaa alan uusimpaan sääntelyyn liittyvää tiedonvaihtoa ja tarjoaa neutraalin tavan seurata alan nykytilaa sekä kehittymistä.

Rakennustekniikan yksikkö

Sähkölaitteiden kunnossapitoyhdistys SÄKPY ry; yhdistyksen jäsenistö koostuu teollisuuslaitoksista, sairaaloista, terveyskeskuksista, kiinteistöyhtiöistä, julkishallinnon yhteisöistä ja yksittäisistä käytönjohtajista. Yhdistys auttaa ylläpitämällä jäsenyhteisöjen henkilökunnan ammattitaitoa kouluttamalla asentajia (esim. käyttöönottomittauskurssit) ja jakamalla heille ammatti-informaatiota (ammattikirjallisuus, alan uutisointi).

Ympäristönhoitoyksikkö

Kauppapuutarhaliitto ry edistää ja kehittää kasvihuonealaa Suomessa seuraamalla alansa toimintaympäristön muutoksia ja pyrkimällä vaikuttamaan alaa koskevien asioiden valmisteluun ja päätöksen tekoon. Yhdistys tekee esityksiä, antaa lausuntoja ja toimii asiantuntijaorganisaationa kasvihuonealaa koskevissa asioissa pitäen yhteyttä hallintoon ja poliittisiin päättäjiin.

Taimistoviljelijät-Plantskoleodlarna ry on suomalaisten taimitarhojen yhteistyöjärjestö. Jäsenistö on pääasiassa yksityisiä taimitarhoja, jotka viljelevät monivuotisia koriste- ja hyötykasveja. Noin 80 jäsentaimiston tuotanto kattaa 90% maamme taimituotannosta. Yhdistyksen päätavoite on edistää kotimaista taimitarhatuotantoa, ja sen toiminnassa korostuvat yhteydenpito eri asiakasryhmiin, viranomaisiin, koulutukseen ja tutkimukseen sekä menekinedistäminen ja tiedottaminen.

Jäsenyyksien merkitys kaupungin toiminnalle

Staran monivuotinen osallistuminen kansallisten katto-organisaatioiden yhdistystoimintaan on liikelaitoksen toimialojen asiantuntijuuden ja liiketoiminnan kehittämisen kannalta hyödyllistä ja tärkeää.

Erilaisten jäsenetujen (mm. neuvonta- ja koulutuspalvelut, ongelmanratkaisut) lisäksi Staran eri yksiköiden asiantuntijoiden verkostoituminen alan muiden julkisyhteisöjen asiantuntijoiden kanssa on omiaan edistämään ammatillista tiedonvaihtoa ja yhteistyötä.

Kaupungin saama hyöty jäsenyyksistä

Staran toimialakohtaiset jäsenyydet ovat omiaan tukemaan yksiköiden tuotannon kehittämistä ja asiantuntijoiden ammattitaidon ylläpitämistä. Yhdistysten jäsenyydet liikelaitostasolla tarjoavat erilaisten jäsenetujen ohella Staralle mahdollisuuden osallistua kehittämishankkeisiin ja asiantuntijoille mahdollisuuden ammatilliseen kouluttautumiseen ja verkostoitumiseen.

Stara toteaa, että kaikki edellä mainitut liikelaitostason jäsenyydet ovat vapaaehtoisia.

Lisätiedot

Eero-Pekka Eskelinen, hallintolakimies, puhelin: 310 38425

eero-pekka.eskelinen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 13.02.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi