Valtuutettu Sinikka Vepsän toivomusponsi vanhustenhoidon ja kotihoidon tilanteen ja resurssien selvittämisestä seuraavan arviointikertomuksen yhteydessä

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-007308
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 8. / 71 §

Tarkastuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sinikka Vepsän toivomusponnesta

Revisionsnämnden

Lausunto

Tarkastuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon valtuutettu Sinikka Vepsän toivomusponnesta, joka koskee Helsingin vanhustenhoidon ja kotihoidon tilanteen ja resurssien selvittämismahdollisuutta seuraavan arviointikertomuksen yhteydessä:

Tarkastuslautakunta päätti vuoden 2018 arviointikertomukseen sisällytettävistä arvioinneista 8.5.2018 (§ 42) päättäessään tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelmasta vuodelle 2018. Tarkastuslautakunta pyysi valtuutetuilta ja valtuustoryhmiltä helmikuussa 2018 ehdotuksia vuoden 2018 arviointiaiheiksi. Aihe-ehdotuksia tuli paljon, mutta niiden joukossa ei ollut kotihoitoon liittyviä ehdotuksia. Sen sijaan omaishoitoa ehdotettiin arvioinnin kohteeksi, ja tarkastuslautakunta päättikin ottaa arviointisuunnitelmaan aiheen Omaishoidon tavoitteiden toteutuminen.

Tarkastuslautakunta seuraa vuoden 2018 arviointikertomuksessaan tarkastuslautakunnan vuonna 2016 antamien suositusten toteutumista. Vuoden 2016 arviointikertomuksessa arvioitiin kotihoidon riittävyyttä ikääntyneiden tarpeeseen nähden. Tarkastuslautakunta antoi kolme suositusta, joiden toteutumista koskeva seurantatieto esitetään vuoden 2018 arviointikertomuksessa. Suositukset kohdistettiin silloiselle sosiaali- ja terveysvirastolle, jonka tulee

  • tehostaa kuntoutus-, hoiva- ja sairaalapalveluissa SAS-prosessia (selvitys-arviointi-sijoitus) siten, että palveluasumispaikan saa siinä vaiheessa, kun asiakkaan kunto sitä edellyttää.
  • varmistaa, että palveluasumista on tarjolla tarpeeseen nähden riittävästi.
  • resursoida kotihoito siten, että samat hoitajat käyvät asiakkaan luona ja aikaa on riittävästi palvelusuunnitelman mukaisten tehtävien suorittamiseen. Työn suunnittelussa tulee hyödyntää itseohjautuvien tiimien kokeilujen tuloksia.

Erityisesti viimeisen suosituksen yhteydessä tarkastuslautakunta saa tietoa kotihoidon resursoinnista ja nykytilanteesta. Seurannan tuloksista raportoidaan yleisellä tasolla vuoden 2018 arviointikertomuksessa ja yksityiskohtaisemmin aiheesta laadittavassa arviointimuistiossa. Molempiin asiakirjoihin voi tutustua arviointikertomuksen hyväksymisen jälkeen osoitteessa www.arviointikertomus.fi.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupunginkanslia on pyytänyt tarkastuslautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Sinikka Vepsän toivomusponnesta 31.10.2018 mennessä. Kaupunginvaltuusto päätti 20.6.2018 Helsingin kaupungin vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksymisestä, jolloin valtuusto hyväksyi myös Sinikka Vepsän toivomusponnen: ”Hyväksyessään arviointikertomuksen valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuutta seuraavan arviointikertomuksen yhteydessä selvittää Helsingin vanhustenhoidon ja kotihoidon tilanne ja resurssit.”

Stäng

Detta beslut publicerades 08.10.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Mer information fås av

Minna Tiili, vs. arviointipäällikkö, puhelin: +310931036545

minna.tiili@hel.fi