Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalotonteille (Koskela, tontit 26962/3-5)

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-008109
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 8. / 8 §

Arrendeprinciper för flervåningshustomter i Forsby (tomterna 26962/3–5)

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige fastställde arrendeprinciper för tomterna 3–5 i kvarteret 26962 som ingår i detaljplanen och detaljplaneändringen nr 12389 för 26 stadsdelen (Forsby) från en senare bestämd tidpunkt till 31.12.2075 i enlighet med bilaga 1.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

För Forsby sjukhusområde har det utarbetats en första detaljplan och detaljplaneändring nr 12389 som är nödvändig för att kunna utveckla området och bygga där. Bostadstomterna 26962/3–5 har utarrenderats med ett kortfristigt arrendeavtal till planerade bolag för att bygglov ska kunna sökas. Meningen är att inleda byggandet på tomterna i början av 2019. Den nya arrendetiden för tomten är ca 55 år.

Tomterna för flervåningshus (AK) förverkligas som produktion av hyresbostäder och bostadsrättsbostäder med statligt räntestöd. Arrendet motsvarar byggrättens nuvärde (index 1950) på ca 585 euro/m² vy (ca 468 euro/m² vy med den s.k. Ara-nedsättningen). Arrendets teoretiska effekt på boendekostnaderna blir ca 2,34 euro/m² i månaden (ca 1,87 euro/m² i månaden med den s.k. Ara-nedsättningen). Arrendet för bostadstomterna (AK), som ska förverkligas som produktion av hitasbostäder, motsvarar byggrättens nuvärde (index 1950) på ca 702 euro/m² vy. Arrendets teoretiska effekt på boendekostnaderna uppgår till ca 2,81 euro/m² i månaden.

Stäng

Detaljplaneuppgifter och gällande tomtuppgifter

Den första detaljplanen och detaljplaneändringen nr 12389 för Forsby sjukhusområde godkändes av stadsfullmäktige 14.12.2016 (§ 349) och trädde i kraft 27.1.2017. I detaljplaneområdet byggs nya bostäder på sammanlagt ca 107 847 m² vy, varav 14 377 m² vy gäller ändring av användningsändamål. Området har i nuläget 8 595 m² bostadsvåningsyta. Dessutom har det i detaljplanen anvisats byggrätt på 20 000 m² vy för specialboende och därmed sammanhängande tjänster, 2 630 m² vy för affärer och dagligvarubutiker, 4 700 m² vy för närservice och 830 m² vy för gemensamma lokaler. Detaljplaneområdet har våningsyta på sammanlagt 143 772 m² vy.

Byggrätten på tomten för flervåningshus (AK) 26962/3 uppgår till 7 500 m² vy. Tomten har en yta på 3 261 m² och dess primära adress är Kommunalhemsvägen. Tomten fördes in i fastighetsregistret 1.3.2018.

Byggrätten på tomten för flervåningshus (AK) 26962/4 uppgår till 9 650 m² vy. Tomten har en yta på 3 464 m² och dess primära adress är Forsbyvägen. Tomten fördes in i fastighetsregistret 1.3.2018.

Byggrätten på tomten för flervåningshus (AK) 26962/5 uppgår till 9 250 m² vy. Tomten har en yta på 3 567 m² och dess primära adress är Forsbyvägen. Tomten fördes in i fastighetsregistret 1.3.2018.

Detaljplanekartan finns som bilaga 2.

Markuppgifter

Enligt befintliga uppgifter har det på flervåningshustomterna 26962/3–5 i området för den första detaljplanen och detaljplaneändringen nr 12389 inte bedrivits sådan verksamhet som orsakar förorening av mark eller grundvatten.

Reserveringsbeslut

Stadsstyrelsen beslutade 28.11.2016 (1 081 §) reservera flervåningshustomterna (AK) 26962/3–5 (tidigare detaljplanetomterna 26962/1 och 3) i Forsby sjukhusområde för bostadsproduktionsbyrån för produktion av hyresbostäder med statligt stöd och bostäder av mellanformstyp till 31.12.2018 bland annat på följande villkor: Av bostadsbyggrätten som planläggs på tomterna ska ca ⅓ förverkligas som hyresbostäder med statligt stöd och ca ⅔ som bostäder av mellanformstyp. Den eventuella hitasproduktionen förverkligas med Hitas I-villkor.

Enligt bostadsproduktionens anmälan byggs på tomten 26962/3 fritt finansierade ägarbostäder med Hitas I-villkor, på tomten 26962/4 bostadsrättsbostäder med statligt räntestöd (långfristigt räntestöd) och på tomten 26962/5 hyresbostäder med statligt räntestöd (långfristigt räntestöd).

Den sammanlagda bostadsbyggrätten på tomterna uppgår till 26 400 m² vy, varav ytan för bostäder av mellanformstyp (Hitas, bostadsrätt) uppgår till sammanlagt 17 150 m² vy och ytan för hyresbostäder med statligt räntestöd till sammanlagt 9 250 m² vy.

Kortvarig utarrendering av tomter

Chefen för teamet bostadstomter i stadsmiljösektorns tomtenhet beslutade 13.6.2018 (§ 183) utarrendera tomten 26962/3 kortvarigt till stadens bostadsproduktion för bolaget Asunto Oy Helsingin Koskelanpihas räkning för sökning av bygglov för tiden 1.6.2018–31.5.2019.

Chefen för teamet bostadstomter beslutade dessutom 7.6.2018 (§ 179) utarrendera tomten 26962/4 kortvarigt till stadens bostadsproduktion för bolaget Helsingin Asumisoikeus Oy Koskelanties räkning för sökning av bygglov för tiden 1.6.2018–31.5.2019.

Chefen för teamet bostadstomter beslutade ytterligare 7.6.2018 (§ 176) utarrendera tomten 26962/5 kortvarigt till stadens bostadsproduktion för bolaget Helsingfors stads bostäder Ab Heka Koskela Koskelantie 66:s räkning för sökning av bygglov för tiden 1.6.2018–31.5.2019.

Förslag till arrendeprinciper

Arrendet har bestämts med beaktande av tidigare fastställda arrendeprinciper för samma eller motsvarande område, tomternas läge och markvärdets utveckling i området. En enhetlig och konsekvent prissättning har eftersträvats. Tomternas besittnings- och finansieringsform har enligt sedvanlig praxis beaktats vid bestämning av arrendeprinciper.

Jämförelseuppgifter

Stadsfullmäktige beslutade 14.6.1995 (ärende 24) bemyndiga dåvarande fastighetsnämnden att utarrendera outbrutna områden på ca 3 910 m² och ca 2 790 m² av lägenheten Koskela-Forsby RNr 1 i byn Forsby i 6 stadsdelen (Forsby) för bostadsändamål så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 20,18 euro/m² vy.

Stadsfullmäktige beslutade 2.3.2005 (ärende 14) bemyndiga dåvarande fastighetsnämnden att utarrendera ett outbrutet område på ca 8 332 m², eller den tomt som bildas av detta, av lägenheten Koskela-Forsby RNr 1 i byn Forsby i 26 stadsdelen (Forsby) för bostadsändamål så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 23 euro/m² vy för bostäder (servicebostäder) och 15 euro för grupphem och servicelokaler.

Stadsfullmäktige beslutade 29.8.2012 (§ 234) bemyndiga dåvarande fastighetsnämnden att utarrendera flervåningshustomten (AK) 28171/13 i 28 stadsdelen (Åggelby) så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 30 euro/m² vy för bostäder med hitasvillkor och 33 euro/m² vy för bostäder utan hitasvillkor.

Stadsfullmäktige beslutade 29.8.2012 (§ 233) bemyndiga dåvarande fastighetsnämnden att utarrendera flervåningshustomterna (AK) 25878/6 och 8, eller de tomter som bildas av dessa, i 25 stadsdelen (Kottby) så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 28 euro/m² vy för hitasbostäder och/eller bostäder med statligt räntestöd.

Stadsfullmäktige beslutade 29.8.2012 (§ 233)/28.8.2013 (§ 14) bemyndiga dåvarande fastighetsnämnden att utarrendera flervåningshustomten (AK) 25878/7, eller de tomter som bildas av denna, i 25 stadsdelen (Kottby) så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 34 euro/m² vy för fritt finansierade hyresbostäder.

Stadsfullmäktige beslutade 4.11.2015 (§ 282) bemyndiga dåvarande fastighetsnämnden att utarrendera flervåningshustomterna (AK) 28131/4 och 5, eller de tomter som bildas av dessa, i 28 stadsdelen (Åggelby) så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 29 euro/m² vy för bostadsrättsbostäder och hyresbostäder med statligt räntestöd.

Stadsfullmäktige beslutade 9.12.2015 (§ 340) bemyndiga dåvarande fastighetsnämnden att utarrendera flervåningshustomterna (AK) 23126/11–13, eller de tomter som bildas av dessa, i 23 stadsdelen (Majstad) så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 40 euro/m² vy för oreglerade ägarbostäder och 38 euro/m² vy för oreglerade hyresbostäder. Byggnader som ska rivas har sänkt arrendepriset.

Stadsfullmäktige beslutade 15.2.2017 (§ 96) bemyndiga dåvarande fastighetsnämnden att utarrendera bostadstomten (A) 28327/1 i 28 stadsdelen (Åggelby) så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 33 euro/m² vy. Fritt finansierade ägarbostäder med Hitas II-villkor har byggts på tomten.

Arrendeprinciper

Med beaktande av de ovan angivna jämförelseuppgifterna, tomternas läge, hustypen och markvärdets utveckling i området föreslås det att årsarrendet för flervåningshustomterna (AK) 26962/3–5 bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” i fråga om tomterna för produktion av hyresbostäder och bostadsrättsbostäder med statligt räntestöd motsvaras av priset 30 euro/m² vy, vilket motsvarar ett nuvärde (6/2018, index 1950) på ca 585 euro/m² vy (ca 468 euro med den s.k. Ara-nedsättningen) och i fråga om tomterna för hitasproduktion av minst 36 euro/m² vy, vilket motsvarar ett nuvärde (6/2018, index 1950) på ca 702 euro/m² vy.

I fråga om tomterna för hyresbostäder eller bostadsrättsbostäder med statligt räntestöd (AK) blir arrendets teoretiska effekt på boendekostnaderna ca 2,34 euro/m² i månaden (ca 1,87 euro/m² i månaden med den s.k. Ara-nedsättningen). I fråga om tomterna för produktion av hitasbostäder (AK) blir arrendets teoretiska effekt på boendekostnaderna ca 2,81 euro/m² i månaden.

Bostadskomplement som byggs utöver den våningsyta som anges i detaljplanen beaktas inte då arrendet bestäms.

Priset på tomterna för bostadsproduktion med statligt stöd har förhandlats fram med finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (Ara). Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (Ara) anser att de föreslagna priserna stämmer överens med Aras anvisningar och är godtagbara. Av årsarrendet för tomterna tas 80 % ut så länge som statligt bostadslån för bostadsproduktionen på tomterna återstår att amortera eller så länge som staten betalar räntegottgörelse (räntestöd) på lån som beviljats för bostadsproduktionen.

Om tomternas finansierings- och/eller upplåtelseformer ändras till exempel med anledning av ett reserveringsbeslut eller en ändring av detaljplanen kan arrendet för tomterna i fråga bestämmas utifrån det pris som i detta förslag anges för de ovannämnda tomterna och som lämpar sig för och motsvarar den nya finansierings- och/eller upplåtelseformen.

Enligt stadsfullmäktiges beslut 1.10.1980 (ärende nr 18) ska årsarrendet för bostadstomter motsvara 4 % av det kalkylmässiga tomtpriset baserat på den huvudsakliga tomtanvändningen.

Arrendetiden föreslås vara cirka 55 år. Arrendeavtalet går då ut 31.12.2075.

Stäng

Kaupunginhallitus 10.12.2018 § 797

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää vahvistaa Helsingin kaupungin kaupunginosan 26. (Koskela) asemakaavan ja asemakaavan muutokseen nro 12389 sisältyvien korttelin 26962 tonttien 3-5 vuokrausperiaatteet myöhemmin päätettävästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka liitteen 1 mukaisesti.

Käsittely

Esteelliset: Anni Sinnemäki, Tuula Saxholm

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 09.10.2018 § 480

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunki vuokraa Helsingin kaupungin kaupunginosan 26. (Koskela) ensimmäiseen asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen nro 12389 sisältyvät asuinkerrostalotontit (AK) 26962/3-5 kaupunkiympäristön toimialan toimivaltaisen viranhaltijan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka liitteestä nro 1 ilmenevin periaattein.

Esittelijä
kaupunkiympäristön vs. toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot

Anne Björn, tonttiasiamies, puhelin: 310 32870

anne.bjorn@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 30.01.2019

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av kommunmedlemmarna
Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag
Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 • det beslut som besvärsskriften gäller
 • till vilka delar ändring söks I beslutet och hurdana ändringar som söks
 • på vilka grunder ändring söks

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 • det beslut som besvärsskriften gäller, i original eller kopia
 • ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat
 • de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin begäran, om dessa inter redan tidigare har tillställts myndigheten
Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 260 euro för behandlingen av ärendet. Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer:
(09) 655 783
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
(09) 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Maria Nelskylä, stf. stadssekreterare, telefon: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi