Digitalisaatiotoimikunnan esittelytehtävän siirtäminen tietohallintojohtajalle sekä läsnäolo- ja puheoikeutetut toimikunnan kokouksissa

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-008511
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 8. / 515 §

Digitalisaatiotoimikunnan esittelytehtävän siirtäminen tietohallintojohtajalle sekä läsnäolo- ja puheoikeutetut toimikunnan kokouksissa

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus määräsi digitalisaatiotoimikunnan esittelijäksi tietohallintojohtajan kaupunginkansliasta.

Samalla kaupunginhallitus päätti, että digitalisaatiojohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus digitalisaatiotoimikunnan kokouksissa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Hallintosäännön 29 luvun 8 §:n 2 momentin mukaan toimielimen kokouksessa asiat ratkaistaan esittelystä toimielimen sisäistä järjestelyä lukuun ottamatta.

1.6.2018 voimaan tulleen hallintosääntömuutoksen myötä tietohallinnon tehtävät on yhdistetty talous- ja suunnitteluosastoon ja samalla tietotekniikka- ja viestintäjohtaja on poistettu hallintosäännöstä.
Tietohallinnon ja talous- ja suunnitteluosaston yhdistämisellä vahvistetaan tiedon ja tietojärjestelmien merkitystä, digitalisaation hyödyntämistä sekä tietohallinnon roolia osana kaupungin kehittämistä, johtamista ja talousohjausta.

Talous- ja suunnitteluosastolle on perustettu tietohallintoyksikkö, jota johtaa tietohallintojohtaja. Tietohallintojohtaja vastaa osaltaan kaupungin tietohallinnon kokonaisohjauksen ja strategisen suunnittelun toteutuksesta. Digitaalisaatiotoimikunnan esittelytehtävän siirtäminen tietohallintojohtajalle on näin tarkoituksenmukaista.

Digitalisaatiojohtaja johtaa kaupungin digitalisaatioon liittyvää uudistumista. Hänen tehtävänään on edistää digitalisaation hyödyntämistä kaupungin organisaatiossa, tuottaa kaupunkistrategian toteutumisen kannalta keskeisiä digitaalisia uudistuksia ja johtaa niihin liittyviä muutosprosesseja. Näin ollen on perusteltua, että digitalisaatiojohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus digitalisaatiotoimikunnan kokouksissa.

Stäng

Detta beslut publicerades 03.09.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Mer information fås av

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 36060

jenni.bjorksten@hel.fi