Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnan varajäsenen valinta

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-008568
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 9. / 516 §

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnan varajäsenen valinta

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus

  • vapautti Mauno Kempin palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnan varajäsenen tehtävästä ja
  • valitsi Kari Salovaaran (kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, hallinto, hankintapalvelut) varajäseneksi (Kati Takasen henkilökohtainen varajäsen) palvelukeskusliikelaitoksen johtokuntaan vuonna 2019 päättyväksi toimikaudeksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupunginhallitus valitsi Mauno Kempin (kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, hallinto, tilapalvelut) 12.6.2017 (§ 657) varajäseneksi palvelukeskusliikelaitoksen johtokuntaan vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi.

Palvelukeskusliikelaitos huolehtii palvelutoiminnan tukipalvelujen (mm. ruoka- ja siivouspalvelut) tuottamisesta kaupungille ja kaupunkikonsernin yhteisöille.

1.6.2017 voimaan tulleen organisaatiouudistuksen myötä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hankintapalvelut, sisältäen ruoka- ja siivouspalvelut, ovat siirtyneet tilapalveluista hankintapalveluihin. Näin ollen on tarkoituksenmukaista, että palvelukeskusliikelaitoksen varajäsen on hankintapalveluiden edustaja.

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnan jäseniksi ja varajäseniksi esitetään kaupungin henkilöstöön kuuluvia henkilöiden aseman tai tehtävien perusteella.

Stäng

Detta beslut publicerades 03.09.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

hallintojohtaja
Juha Summanen

Mer information fås av

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 36060

jenni.bjorksten@hel.fi