Valtuutettu Jukka Järvisen aloite penkeistä Taivaskalliolle

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-009099
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 14. / 142 §

Valtuutettu Jukka Järvisen aloite penkeistä Taivaskalliolle

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus katsoi valtuutettu Jukka Järvisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Valtuutettu Jukka Järvinen ja 8 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Taivaskalliolle lisättäisiin penkkejä.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua, tulee kaupunginhallituksen antaa vastaus kahdeksan kuukauden kuluessa.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että yleisten töiden lautakunnan 24.5.2016 hyväksymässä Vanhankaupungin aluesuunnitelmassa (2016-2025) yksi esitetyistä yleisistä tavoitteista on Taivaskallion kehittäminen alueen identiteettiä nostavana kohteena. Taivaskallion viheralueella Käpylässä on tällä hetkellä neljä vanhaa mallia olevaa penkkiä, jotka eivät täytä nykyisiä esteettömyysvaatimuksia.

Taivaskallion laelle ilmatorjunta-asemien ympäristöön lisätään kevään 2019 aikana kaksi uutta penkkiä. Samalla olemassa olevat penkit uusitaan.

Stäng

Kaupunkiympäristölautakunta 11.12.2018 § 638

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Taivaskallio on Käpylän laajin viheralue ja tärkeä ulkoilumaasto lähiympäristön asukkaille. Kalliolta avautuu hienoja näkymiä kaupungin yli aina Helsingin keskustaan saakka, ja asukkaat ovatkin käyttäneet Taivaskallion lakialuetta juhla- ja näköalapaikkana jo lähes sadan vuoden ajan. Laella toimi raskas ilmatorjuntapatteri Taivas vuosina 1939-1944, ja säilyneet ilmatorjunta-asemat ovat sotahistoriallisesti arvokkaita.

Taivaskallion kehittäminen alueen identiteettiä nostavana kohteena on yksi Vanhankaupungin aluesuunnitelmassa (2016-2025) esitetyistä yleisistä tavoitteista. Taivaskalliolla on tällä hetkellä neljä penkkiä: yksi laella sijaitsevan lammen vieressä, kaksi itään päin avautuvalla näköalapaikalla ja neljäs kallion eteläpuolella. Penkit ovat vanhaa mallia eivätkä täytä muun muassa nykyisiä esteettömyyskriteerejä.

Aloitteen ja aluesuunnitelmassa esitetyn tavoitteen mukaisesti Taivaskalliolle sijoitetaan lisää penkkejä. Taivaskallion laelle ilmatorjunta-asemien ympäristöön lisätään kaksi uutta penkkiä ja samalla uusitaan olemassa olevat penkit. Toimenpiteet toteutetaan kevään 2019 aikana.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot

Inka Lappalainen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 21344

inka.lappalainen@hel.fi

Kari Ojamies, puistovastaava, puhelin: 310 38440

kari.ojamies@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 13.03.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36035

kristiina.matikainen@hel.fi