Hankinta, Helsingin kaupungin tilintarkastuspalvelujen hankinta tilikausille 2019-2022, Kaupunginkanslia

HEL 2018-009180
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 2. / 48 §

Sopimus Helsingin kaupungin tilikausien 2019-2022 ja optiona tilikausien 2023 ja 2024 tilintarkastuspalvelujen suorittamisesta

Revisionsnämnden

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti tehdä KPMG Oy Ab:n kanssa liitteen 1 mukaisen sopimuksen Helsingin kaupungin tilikausien 2019-2022 ja optiona tilikausien 2023 ja 2024 tilintarkastuspalvelujen suorittamisesta. Lautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupunginvaltuusto päätti 13.3.2019 valita Helsingin kaupungin tilikausien 2019–2022 tilintarkastajaksi ja eräiden erityistoimeksiantojen suorittajaksi vastaavana aikana tarjouspyynnön vertailuperusteiden perusteella arvioituna kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen KPMG Oy Ab:n, vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Jorma Nurkkala.

Hankintaan sisältyy optio tilikausiksi 2023 ja 2024. Option käyttämisestä on päätettävä kolmen vuoden kuluessa alkuperäisen hankintasopimuksen tekemisestä. Optiota käyttämällä kaupunginvaltuustolla on oikeus valita edellä mainittu tilintarkastusyhteisö kaupungin tilintarkastajaksi tilikauden 2024 päättymiseen asti kilpailuttamatta hankintaa uudestaan. Kuntalain 122 §:n mukaan tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

Samalla kaupunginvaltuusto oikeutti tarkastuslautakunnan tekemään tilikausia 2019–2022 koskevan tilintarkastussopimuksen KPMG Oy Ab:n kanssa.

Liitteenä 1 oleva sopimuspohja vastaa tarjouspyynnön liitteenä ollutta sopimustekstiä ja tilintarkastaja on osaltaan sen hyväksynyt.

Kaupungin hallintosäännön 24 luvun 1 §:n mukaan toimielimen päätöksiin perustuvat asiakirjat allekirjoittaa esittelijä, ellei toimielin toisin päätä.

Stäng

Kaupunginvaltuusto 13.03.2019 § 94

12.02.2019 Ehdotuksen mukaan

10.10.2018 Ehdotuksen mukaan

Stäng

Detta beslut publicerades 05.06.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Mer information fås av

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist@hel.fi

Bilagor

1. Tilintarkastussopimus tilikausille 2019-2022 sekä optiona 2023 ja 2024

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.