Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Yksikönjohtajan päätös vahingonkorvausasiassa

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-009230
Ärendet har nyare handläggningar
§ 35

Yksikönjohtajan päätös vahingonkorvausasiassa

Enhetschef

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hylätä hakijan korvaushakemuksen esinevauriosta.

Tämä päätös on kaupungin kannanotto korvausasiaan. Mikäli hakija haluaa saada korvausasiasta kaupunkia oikeudellisesti sitovan ratkaisun, hänen tulee haastaa kaupunki Helsingin käräjäoikeuteen sillä tavoin kuin vastapuoli riita-asiassa haastetaan.

Pöytäkirjanote Staran kaupunkitekniikan rakentamiselle, jonka tulee huolehtia asian tiedottamisesta asianosaisille.

Päätöksen perustelut

Hakija vaatii Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Staraa korjaamaan katutöistä aiheutuneeksi ilmoittamansa esinevaurion asunnossaan.

Hakijan mukaan Staran elokuussa 2018 tekemien kadunrakennustöiden yhteydessä suoritettujen louhintojen aiheuttamana hakijan huoneiston seinällä oleva taulu on pudonnut ja vahingoittunut siten, että koko taulun takapahvi oli repeytynyt ja kiinnitysrautalanka oli murtunut toisesta päästä. Hakija totesi tämän 8.8 palattuaan lomaltaan joka oli ollut 1.8-8.8.2018 (liite1).

Hakija vaatii Staraa korvamaan taulun korjauskulut kuitin mukaan yhteensä 50,00 euroa (liite 2).

Työyksiköstä saamamme selvityksen mukaan Stara on tehnyt kyseisenä ajankohtana Mechelininkadun peruskorjaustöitä, joissa Mechelininkatu 17 kohdalla on suoritettu louhintatöitä.

Räjäytystöissä käytetään julkaisun, RIL 253-2010 Rakentamisen aiheuttamat tärinät, mukaisia ohjearvoja räjäytystärinöille. Mitattava suure on heilahdusnopeuden huippuarvo, yksikkönä mm/s. Tärinä mitataan lähimpänä olevista rakenteista.

Tärinämittauksia Mechelininkatu 17 kohteesta on tehty 23.4.2018 alkaen, jolloin kiinteistön kohdalla on tehty louhintoja. Suurin mitattu tärinä ajanjaksolla 23.4 – 8.8.2018 on rekisteröity 2.8.2018 klo 13.15, heilahdusnopeus 10,0 mm/s. Louhintaa suoritettiin 10-20 m:n etäisyydellä kiinteistöstä. RIL-253-2010 ”rakentamisen aiheuttamat tärinät” sallii kyseillä etäisyydellä Mechelininkatu 17 kiinteistölle 55-70 mm/s heilahdusnopeuden, joten tärinätaso on ollut vauriokohteessa maanpinnan tasolla maksimissaankin vain 20 % sallitusta ohje-arvosta (liite 3).

Lisäksi on todettava, että tärinä vaimenee rakenteiden rajapinnoissa ylöspäin mentäessä ja etäisyyden kasvaessa voimakkaasti.

Finnrock Consulting toteaa laatimassaan lausunnossa, että tehtyjen tärinämittausten perusteella esitettyjen vaurioiden ja työmaasta aiheutuneiden tärinöiden välillä ei ole syy-yhteyttä (liite 4).

Edellä kerrotun perusteella toteamme, että Stara ei ole teettänyt hakijan asunnon läheisyydessä sellaisia merkityksellistä tärinää aiheuttavia maanrakennustöitä, joista olisi aiheutunut tärinöiden raja-arvoja ylittäviä tuloksia ja niiden aiheuttamia vaurioita hakijan ilmoittamana ajankohtana ja näinollen Staralle ei ole syntynyt korvausvastuuta.

Detta beslut publicerades 14.09.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Juha M Lahti, tuotantopäällikkö, puhelin: +358931039626

juham.lahti@hel.fi

Beslutsfattare

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Bilagor

1. Vahingonkorvausvaatimus
2. kuitti ja kuvat
3. tärinämittaustulokset
4. tärinäarviolausunto

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.