Vahingonkorvaus, sähkökatko, Mäkelänkatu 2, Vallila 6.9.2018, Ravintola Stadin Tähti, Oy Swarn Ltd

HEL 2018-009459
Ärendet har nyare handläggningar
§ 9

Kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajan päätös koskien esinevahinkoa 6.9.2018 Mäkelänkadulla

Enhetschef

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hylätä hakijan vahingonkorvaushakemuksen perusteettomana päätöksestä jäljempänä ilmenevien seikkojen nojalla.

Pöytäkirjanote Staran kaupunkitekniikan rakentamiselle, jonka tulee huolehtia asian tiedottamisesta asianosaisille.

Päätöksen perustelut

Hakemuksen mukaan hakijan ravintolassa olivat sähköt katkenneet 6.9.2018 klo 01.00 yöllä. Staran työmaalla Vääksynkujalla kaivinkone oli kauhallaan vaurioittanut syöttökaapelia, jonka kautta välillisesti vaatimuksen tekijän omistuksessa oleva ravintola saa sähkönsä. Hakija ilmoittaa, että hän joutui sähkökaapeliosuman seurauksena sulkemaan välittömästi ravintolansa ja pakastimessa olevat lounasruuat olivat sulaneet. Hakija vaatii täten Staraa korvaamaan vuoden 2018 vahingosta aiheutuneet kustannukset pilalle menneet pakasteruokien arvon 660,00 euroa, ravintolan ruokamyynnin väheneminen sekä kahden työntekijän palkat 1.841,00 euroa, vaatimuksen mukaan yhteensä 2.501,00 euroa.

Kyseisen ravintolan läheisyydessä Vääksynkujalla Stara kaupunkitekniikan rakentaminen on tehnyt kadun perusparantamiseen liittyviä töitä syyskuussa 2018. Työyksikön selvityksen mukaan työmaalla sattui kyseiseen aikaan sähkökaapelivaurio kaivutöiden yhteydessä. Sähkönsyöttökaapeli ei mennyt suoraan ko. ravintolaan, vaan se on toiminut isomman alueen syöttökaapelina. Työmaa oli ollut välittömästi yhteydessä Heleniin ja vika oli saatu korjattua saman yön aikana. Työmaalla ei ole ollut tietoa välillisesti aiheutuneista sähkökatkoksista eikä niiden pituudesta. Sähkökaapelin omistaja Helen on perinyt vahingosta sille aiheutuneet kulunsa välittömästä vahingosta kaivuu-urakoitsijalta, jolla on ollut asianmukainen toiminnalleen vastuuvakuutus.

Hakijalle aiheutui niin sanottu välillinen vahinko, jonka aiheuttaja on ollut ulkopuolinen alihankkija. Kaupunkitekniikan rakentamiselle ei ole ilmoitettu muista alihankkijan toiminnan yhteydessä muista samalla alueella aiheutuneista vahingoista. Selvityksessä on todettu, että sähkönsyöttökaapelilla ei ole suoraa yhteyttä hakijan ravintolaan, vaan laajemmalle alueelle, joten alihankkijan harjoittamalla toiminnalla ei voinut olla välitöntä yhteyttä hakijan ilmoittamaan vahinkotapahtumaa. Myöskään ravintolan sähkölaitevian vaikutusta tapahtuneeseen ei voida sulkea pois.

Staralle ei ole syntynyt korvausvastuuta, koska asiassa on selvitetty, että kaivuutoiminnasta aiheutuneista vahingoista on ollut ensisijaisessa vastuussa aliurakoitsija, jolla on ollut vahinkotapahtumien varalle vastuuvakuutus. Näyttövelvollisuus aiheutuneen vahingon määrästä ja siitä korvausvastuussa olevasta tahosta on hakijalla. Koska asiassa on jäänyt osoittamatta väitetyn vahinkotapahtuman ja vahingon aiheuttajan välinen syy-yhteys, Staralle ei myöskään näillä tiedoilla ole voinut syntyä korvausvastuuta.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajan päätös korvausasiassa ei ole kaupunkia juridisesti sitova oikeudellinen ratkaisu, vaan kaupungin kannanotto hakijan korvausasiaan. Mikäli hakija haluaa saada korvausasiasta kaupunkia oikeudellisesti sitovan ratkaisun, hänen tulee haastaa kaupunki Helsingin käräjäoikeuteen sillä tavoin kuin vastapuoli riita-asiassa haastetaan.

Detta beslut publicerades 04.03.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Juha M Lahti, tuotantopäällikkö, puhelin: +358931039626

juham.lahti@hel.fi

Beslutsfattare

Jouko Laakso
yksikönjohtaja

Bilagor

1. Vahingonkorvausvaatimus
2. Vahingonkorvausvaatimuksen saate

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.