Vantaan Energia Oy:n hallituksen täydentäminen

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-009632
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 5. / 93 §

Vantaan Energia Oy:n hallituksen täydentäminen

Stadsstyrelsens koncernsektion

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä Helsingin kaupungin osalta osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitetun Vantaan Energia Oy:n osakkeenomistajien yksimielisen päätöksen, jolla yhtiön hallitukseen valitaan Sari Antila ja Heikki Pikkarainen loppuajaksi kuluvaa toimikautta.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajien päätöksen kaupungin osalta edellyttäen, että Vantaan kaupunki tekee omalta osaltaan vastaavan osakkeenomistajien päätöksen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Vantaan Energia Oy

Vantaan Energia Oy:n toimialana sähkö-, lämpö- ja maakaasuliiketoiminta sekä muu energiahuolto ja niihin liittyvä tuotteiden valmistus ja kauppa, energiapalvelut sekä alan muu liiketoiminta.

Helsingin kaupunki omistaa 40 % yhtiön osakkeista ja Vantaan kaupunki 60 %.

Vantaan Energia -konserniin kuuluu emoyhtiön lisäksi Vantaan Energia Sähköverkot Oy. Konsernilla on omistuksia useissa energiantuotantoyhtiöissä. Konsernin vuoden 2017 liikevaihto oli 285 milj. euroa, liikevoitto 55 milj. euroa ja investoinnit 44 milj. euroa.

Hallituksen täydentäminen

Vantaan Energia Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään seitsemän ja enintään yksitoista jäsentä. Omistajien välisessä osakassopimuksessa on sovittu, että hallitukseen valitaan yhdeksän varsinaista jäsentä, joista Helsinki nimeää neljä ja Vantaa viisi. Yhtiökokouksessa 19.9.2017 yhtiön hallitukseen valittiin osakassopimuksen mukaisesti yhdeksän jäsentä toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Omistajakaupungit ovat kevään 2018 aikana käymiensä keskustelujen perusteella päätyneet siihen yhteiseen näkemykseen, että yhtiön hallitusta on tarkoituksenmukaista täydentää kaupunkikonsernien ulkopuolelta valittavilla energiatoimialan, liikkeenjohdon ja/tai talouden asiantuntemusta edustavilla jäsenillä. Osakassopimuksen hallituksen valintaa koskevista määräyksistä voidaan poiketa molempien osapuolten yhteisellä päätöksellä.

Helsingin ja Vantaan kaupungit ovat kesän ja syksyn 2018 aikana kartoittaneet ulkopuolisen suorahakuyrityksen avulla potentiaalisia ehdokkaita Vantaan Energia Oy:n hallitukseen. Kartoitustyön perusteella kaupunkien konserniohjauksen edustajat haastattelivat yhdessä yhtiön hallituksen puheenjohtajiston kanssa viittä ehdokasta. Hallitukseen esitetään valittavaksi haastatteluiden ja osaamisensa sekä aiemman kokemuksensa perusteella talouspäällikkö Sari Antila (Aalto-yliopisto) ja vt. toimitusjohtaja Heikki Pikkarainen (Neste Engineering Solutions Oy).

Yhtiökokouksessa 19.9.2017 valittujen hallituksen jäsenten sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien kaksivuotinen toimikausi jatkuu päätöksen mukaisesti vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Lopuksi

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava.

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on päättää osakkeenomistajalle kuuluvan päätösvallan käyttämisestä silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia. Lisäksi konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Stäng

Detta beslut publicerades 26.10.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi