Yksikönjohtajan päätös vahingonkorvausasiaan

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-009879
Ärendet har nyare handläggningar
§ 41

Yksikönjohtajan päätös vahingonkorvausasiaan

Enhetschef

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hylätä hakijan korvausvaatimuksen perävaunun vaurioista.

Tämä päätös on Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitoksen kannanotto korvausasiaan, eikä kyse ole korvausasian kaupunkia oikeudellisesti sitovasta ratkaisusta.

Pöytäkirjanote Staran kaupunkitekniikan rakentamiselle, jonka tulee huolehtia asian tiedottamisesta asianosaisille.

Päätöksen perustelut

Hakija vaatii Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staraa korvaamaan perävaununsa alustan osien uusimisesta aiheutuvat korjauskulut kustannusarvion mukaan 474,00 euroa.

Hakijan mukaan hänen yrityksensä peräkärry on vaurioitunut 22.8.2018 noin klo 13.00 hänen miehensä kuljettaessa peräkärryllä varustettua ajoneuvoa Tapaninkyläntietä pitkin. Heidän käännyttyään Pläsinpellonkujalle peräkärryn rengas oli jumittunut reunakiveen vaurioittaen näin peräkärryn akselia. Hakija vaatii Staraa korvaamaan akselivaurion korjauskulut yhteensä 474,00 euroa. Vahingonkorvaushakemus on saapunut Helsingin kaupungin kirjaamoon 20.9.2018. Hakija on myöhemmin 10.10 ja 18.10.2018 täydentänyt hakemustaan valokuvin ja kustannusarvioineen.

Työyksiköstä saadun selvityksen mukaan kyseisellä kohdalla Stara on suorittanut kadun perusparannustöitä kuten reunakivi- ja päällystystöitä. Työmaa-alueen liikennekelpoisuus on tarkastettu lähes päivittäin vastaavan työnjohtajan toimesta. Ajoreitit on työn aikana todettu tieliikennekelpoisiksi.

Selvityksen mukaan katutyö oli merkitty tietyömerkein joka suunnasta. Liikennemerkit edellyttävät noudatettavan erityistä varovaisuutta merkein rajatulla alueella ja liikennejärjestelyt ovat olleet asianmukaiset sekä hyväksytyt. Lisäksi työyksiköstä huomautetaan, että vahinko on sattunut päiväsaikaan jolloin näkyvyyskin on ollut hyvä eikä itse ajoradalla ole ollut esteitä taikka muuta siihen verrattavaa.

Näyttövelvollisuus aiheutuneista vahingoista ja siitä korvausvastuussa olevasta tahosta on vahingonkärsijällä. Koska asiassa on jäänyt osoittamatta väitetyn vahingon ja vahingon aiheuttajan välinen syy-yhteys, Staralle ei ole syntynyt korvausvastuuta.

Edellä mainituin perustein yksikönjohtaja päätti hylätä hakijan korvausvaatimuksen.

Detta beslut publicerades 22.10.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Juha M Lahti, tuotantopäällikkö, puhelin: +358931039626

juham.lahti@hel.fi

Beslutsfattare

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Bilagor

1. Vahingonkorvausvaatimus
2. Kartta
3. Valokuvat tapahtumapaikasta
4. lisäselvitys ja valokuvat vaurioista
5. Työyksikön vastaus
6. Korjauskustannusarvio

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.