Kunnan asukkaan aloitteet 1.1.2017 - 30.6.2018 väliseltä ajalta

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-009940
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 6. / 639 §

V 24.10.2018, Kunnan asukkaan aloitteet 1.1.2017 - 30.6.2018 väliseltä ajalta

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee kunnan asukkaan aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Hallintosäännön 26 luvun 1 §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee esittää kaupunginvaltuuston tietoon kahdesti vuodessa kaupunginvaltuuston toimivaltaan toimivaltaan kuuluvissa asioissa kunnan jäsenen tai palvelunkäyttäjän aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Käsiteltäessä hallintosäännön 26 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja kunnan jäsenen aloitteita sallitaan keskustelu. Päätöksentekoa yksittäisten aloitteiden osalta ei pöydällepanoa tai toivomusponsia lukuunottamatta sallita.

Kunnan asukkaan aloitteita kirjattiin 1.1.2017-30.6.2018 välisellä ajalla 13 kappaletta. Aloitteista 11 koskee kaupunkiympäristön toimialaa ja kaksi sosiaali- ja terveystoimen toimialaa.

Kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvien kunnan asukkaan aloitteiden lisäksi palautejärjestelmään saapuu myös muita aloitteita ja palautteita, jotka ohjataan toimialojen vastattavaksi.

Kunnan asukkaan aloitteista on pyydetty toimialan lausunto. Aloitteiden tekijöille on vastattu apulaispormestarin päätöksellä tai kirjeellä.

Saapuneet aloitteet ja niiden johdosta annetut vastaukset ovat liitteenä.

Stäng

Detta beslut publicerades 15.10.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 31036024

hannu.hyttinen@hel.fi