Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-arvosuunnitelma vuosille 2019-2021

HEL 2018-010298
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 16. / 107 §

Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-arvosuunnitelma vuosille 2019-2021

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-arvosuunnitelmassa vuosille 2019-2021 asetetaan tarkat koko kaupunkia ja toimialoja koskevat tavoitetasot sekä näihin liittyvät konkreettiset ja tarkat vuosikohtaiset toimenpide-esitykset sekä näihin liittyvät tarkat mittarit.

Käsittely

Palautusehdotus:
Veronika Honkasalo: Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-arvosuunnitelma vuosille 2019-2021 palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että suunnitelmassa asetetaan tarkat koko kaupunkia ja toimialoja koskevat tavoitetasot sekä näihin liittyvät konkreettiset ja tarkat vuosikohtaiset toimenpide-esitykset sekä näihin liittyvät tarkat mittarit.

Kannattaja: Marcus Rantala

Palautusehdotus:
Mari Rantanen: Palautetaan tasa-arvosuunnitelma ja toimenpiteet uudelleen valmisteltavaksi sukupuolen liian korostamisen vuoksi.

Toimenpidesuunnitelmassa ei pyritä tasapuolisuuteen ja tasa-arvoon vaan kehotetaan sukupuolen painottamiseen tasavertaisten hakijoiden välillä. Lisäksi on mahdoton painottaa sukupuolta jos toisaalta niitä sanotaan olevan satoja, mikä sukupuoli tällöin on etusijalla rekrytoinnissa? Joskin tässä kohdassa olisi syytä huomioida miesten vähäinen määrä kaupungin henkilöstössä.

Lähtökohta tulee olla pätevyyteen perustuva rekrytointi, työura, palkkaus ja palkitseminen. On työnantajan näkökulmasta erityisen ongelmallista jos vahvasti halutaan kuitenkin viestiä, että sukupuoli tai sukupuoli-identiteetti olisi merkitsevämpää kuin osaaminen.

Valmistelussa on syytä muistaa, että työ ja työpaikka on työntekoa varten. Korostunut viestintä voi olla omiaan ahdistamaan ihmistä, joka ei halua korostaa omaa sukupuoltaan tai identiteettiään, vaan tehdä työtänsä. Suomi on yksi maailman tasa-arvoisimmista maista eikä ole nähtävissä, että laajamittaisesti Suomessa olisi mahdotonta esimerkiksi edetä urallaan, on sukupuoli sitten mikä tahansa, vaikka yksittäisiä ongelmia onkin.

Mari Rantasen palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jatkamista.

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 2
Mari Rantanen, Wille Rydman

Ei-äänet: 13
Paavo Arhinmäki, Jasmin Hamid, Kaisa Hernberg, Veronika Honkasalo, Terhi Koulumies, Maria Ohisalo, Pia Pakarinen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Jan Vapaavuori

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi äänin 2 - 13.

Se röstningsresultatet i tabellform

Äänestys 1

Ja: Asian käsittelyä jatketaan

Nej: Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-arvosuunnitelma vuosille 2019-2021 palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että suunnitelmassa asetetaan tarkat koko kaupunkia ja toimialoja koskevat tavoitetasot sekä näihin liittyvät konkreettiset ja tarkat vuosikohtaiset toimenpide-esitykset sekä näihin liittyvät tarkat mittarit.

Medlem Fullmäktigegrupp
Rantanen, Mari Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Arhinmäki, Paavo Ej fullmäktigegrupp
Hamid, Jasmin Ej fullmäktigegrupp
Hernberg, Kaisa Ej fullmäktigegrupp
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Koulumies, Terhi Ej fullmäktigegrupp
Ohisalo, Maria Vihreä valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia Ej fullmäktigegrupp
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Ej fullmäktigegrupp
Sevander, Tomi Ej fullmäktigegrupp
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Vapaavuori, Jan Ej fullmäktigegrupp
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Stäng
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp Ja Nej Tomt Bort
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 2 0 0 0
Ej fullmäktigegrupp 0 8 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 0 1 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 0 1 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 0 1 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 0 2 0 0
Stäng

Kaupunginhallitus hyväksyy henkilöstön tasa-arvosuunnitelman (liite 1) päämäärät ja toimenpiteet vuosille 2019-2021.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi erillisen toimenpidesuunnitelman vuosille 2019-2020 (liite 2).

Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa kaikkia toimialoja, virastoja ja liikelaitoksia yhteistyössä edistämään henkilöstön tasa-arvosuunnitelman päämääriä ja toimenpiteitä.

Stäng

Hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus vastaa kaupungin henkilöstöpolitiikasta. Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-arvosuunnitelman 2014-2018 kausi on päättynyt. Sitä toteutettiin yhteistyössä Helsingin kaupungin toimialojen, liikelaitosten ja kaupunginkanslian kesken.

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta edellyttää henkilöstön sukupuolten tasa-arvon edistämistä kunnan työnantajaroolissa. Tasa-arvolakiin on lisätty myös uusi 6 c §, jonka mukaan työnantajien tulee ennaltaehkäistä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Tämä on huomioitu henkilöstön tasa-arvosuunnitelmaa valmisteltaessa.

Tasa-arvotyö on pitkäjänteistä työtä, jolloin tasa-arvotyön päämäärät ja tavoitteet on perusteltua suunnitella strategiakausittain. Tarkempia toimenpiteitä on perusteltua tarkastella kahden vuoden välein. Päätettävänä oleva henkilöstön tasa-arvosuunnitelma ulottuu näin ollen strategiakauden loppuun vuodelle 2021 ja toimenpidesuunnitelma vuoteen 2020. Suunnitelma on käsitelty kaupungin henkilöstötoimikunnassa 17.12.2018.

Helsingin kaupungin tasa-arvosuunnitelman 2019-2021 päämäärät ovat:

  • kaupunki edistää ja kehittää aktiivisesti toimintakulttuuria jonka perustana ovat tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
  • työnantajana kaupunki edellyttää asiallista ja arvostavaa suhtautumista kaikkia työyhteisön jäseniä ja asiakkaita kohtaan
  • jokainen tulee kohdelluksi, kohdatuksi ja johdetuksi hyvin ja reilusti
  • sukupuoleen, sen ilmaisuun tai sukupuoli-identiteettiin perustuvaa syrjintää ei ilmene
  • työpaikoilla ei ilmene seksuaalista häirintää
  • tasa-arvoon liittyvät mahdolliset ongelmat otetaan välittömästi puheeksi, niihin puututaan ja toimitaan.

Sukupuolinäkökulma huomioidaan entistä paremmin kaikessa henkilöstöön liittyvässä toiminnassa ja päätöksenteossa. Suunnitelman päämäärien toteutumista tuetaan erillisillä henkilöstöpoliittisilla toimenpiteillä (liite 2), jotka kohdentuvat tasa-arvoisen rekrytoinnin edistämiseen, työssä ja uralla kehittymiseen, palkkaukseen ja palkitsemiseen, työn ja muun elämän yhteensovittamiseen, tasa-arvoista työelämää tukeviin työyhteisöihin, johtamiseen ja esihenkilötyöhön sekä tasa-arvoa edistäviin käytäntöihin, työkaluihin ja tukeen.

Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-arvosuunnitelman laatiminen on toteutettu osallistavana prosessina. Sen laatimisessa on ollut mukana henkilöstöjärjestöjen, työsuojeluorganisaation, työterveyshuollon, henkilöstöhallinnon ja linjajohdon edustajia sekä kaupungin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöverkoston jäseniä.

Helsingin kaupungin tasa-arvotoimikunta on kommentoinut suunnitelman toimenpiteitä 18.10.2018 kokouksessa. Toimikunnan ehdotuksia on otettu huomioon valmistelussa. Tasa-arvotoimikunta on pyytänyt kiinnittämään erityistä huomiota palkka-avoimuuden edistämiseen. Tasa-arvotoimikunta on myös kehottanut kiinnittämään huomiota tasa-arvoa tukevan termistön käyttöön. Tästä syystä henkilöstön tasa-arvosuunnitelmassa aiempi esimies-termi on korvattu esihenkilö-termillä tarkoituksena edistää termin käyttöä laajemminkin.

Henkilöstön tasa-arvosuunnitelman toimenpanon tueksi tullaan laatimaan erillinen viestintäsuunnitelma ja verkkoaineisto. Suunnitelmasta tehdään myös painotuote, jota jaetaan työpaikoille.

Henkilöstön tasa-arvosuunnitelman mukaisen toiminnan toteutumisesta ja seurannasta vastaavat yhdessä kaupunginkanslia, toimialat, muut virastot ja liikelaitokset. Tasa-arvosuunnitelmaa seurataan myös yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen ja työsuojelun edustajien kanssa henkilöstötoimikunnissa.

Stäng

Kaupunginhallitus 28.01.2019 § 85

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Asta Enroos, va. henkilöstöjohtaja, puhelin: 09 310 36420

asta.enroos@hel.fi

Susanna Puustinen, hr-asiantuntija, puhelin: 09 310 25586

susanna.puustinen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 13.02.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Asta Enroos, va. henkilöstöjohtaja, puhelin: 09 310 36420

asta.enroos@hel.fi

Susanna Puustinen, hr-asiantuntija, puhelin: 09 310 25586

susanna.puustinen@hel.fi