Taka-Töölön (14.) kaupunginosassa sijaitsevan torin nimen ruotsinkielisen vastineen korjaaminen

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-010518
Ärendet har nyare handläggningar
§ 10

Taka-Töölön (14.) kaupunginosassa sijaitsevan torin nimen ruotsinkielisen vastineen korjaaminen

Stadsplanechef

Päätös

Asemakaavapäällikkö päättää muuttaa Taka-Töölön (14.) kaupunginosassa sijaitsevan, liitteestä 2 ilmenevän torin Töölöntori–Tölötorg nimen muotoon Töölöntori–Tölö torg.

Päätöksen perustelut

Taka-Töölön kaupunginosassa on voimassa vuonna 1998 voimaan tullut asemakaava nro 10556, jossa on vahvistettu nimi Töölöntori–Tölötorg alueella sijaitsevalle torille. Nimestä on päätetty tässä muodossa ensimmäisen kerran vuoden 1928 asemakaavassa nro 935. Ruotsinkielisen nimen oikeinkirjoitussuositusten mukainen kirjoitusasu on kuitenkin Tölö torg.

Torin nimi on tullut katukuvassa aiempaa näkyvämmäksi ja tunnetummaksi kesällä 2018 aloitettujen raitiovaunukuulutusten myötä, ja torin kohdalla olevan pysäkin ruotsinkielisestä nimestä ja sen kirjoitusasusta on tullut paljon kysymyksiä ja palautetta. Helsingin seudun liikenteen (HSL) puolesta pysäkinnimen korjaaminen oikeinkirjoitussuositusten mukaiseen muotoon on mahdollista.

Nimistötoimikunta on käsitellyt asiaa 17.10.2018 ja esittänyt torin ruotsinkielisen nimen korjaamista oikeinkirjoitussuositusten mukaiseen muotoon, Tölö torg.

Asiasta on tiedotettu asukkaita.

Sovelletut oikeusohjeet

MRL 55 §

Hallintosääntö 16 luku 1 § 2 mom kohta 12

Kaupunkiympäristölautakunta 15.5.2018 § 246

Detta beslut publicerades 21.11.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Marja Piimies, asemakaavapäällikkö, puhelin: 09 310 37329

marja.piimies@hel.fi

Beslutsfattare

Marja Piimies
asemakaavapäällikkö