Virkojen lakkauttaminen toimialoilta ja kaupunginkansliasta

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-010585
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 8. / 670 §

Virkojen lakkauttaminen toimialoilta ja kaupunginkansliasta

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus lakkauttaa liitteen 1 mukaiset virat 1.1.2019 alkaen.

Stäng

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan. Kuntalain 11 luvun 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa.

Kun virka, jossa ei käytetä julkista valtaa, tulee avoimeksi, se lakkautetaan kuntalain 88 §:n mukaisesti. Virka tulee lakkauttaa myös, jos virkasuhde on muutettu työsuhteeksi. Mikäli aikaisemmin perustetun viran tehtäviin ei enää kuulu julkisen vallan käyttöä, työnantaja ja viranhaltija voivat ensisijaisesti sopia virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi. Virkasuhde voidaan muuttaa työsuhteeksi myös työnantajan yksipuolisella päätöksellä kuntalain 89 §:ssa mainituin edellytyksin.

Toimialojen ja liikelaitosten esitykset lakkautettavista viroista pyydetään vuosittain talousarvioehdotuksen laadinnan yhteydessä, minkä pohjalta esitys 1.1.2019 lakkautettavista viroista on valmisteltu. Suurin osa avoimista lakkautettaviksi esitettävistä viroista on jäänyt tarpeettomaksi organisaatiomuutoksen tai muun toiminnan uudelleen järjestelyjen yhteydessä.

Stäng

Detta beslut publicerades 12.11.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 70262

inkeri.rehtila@hel.fi