Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Laajasalo, Kruunuvuorenranta ja Mellunkylä, Mellunmäki)

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-010761
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 8. / 31 §

Arrendeprinciper för vissa tomter (Degerö, Kronbergsstranden och Mellungsby, Mellungsbacka)

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige fastställde arrendeprinciper för bostads- och parkeringstomter och tomter för gemensam gård samt för underjordiska outbrutna områden, som är avsedda för parkering och som ligger under de gemensamma gårdstomterna, i kvarteren 49273 och 49274 i Kronbergsstranden i Degerö samt för bostadstomten 47218/2 i Mellungsbacka i Mellungsby med början vid en tidpunkt som fastställs senare och fram till 31.12.2080 enligt bilaga 1.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Det föreslås att arrendeprinciper fastställs för tomter reserverade i Kronbergsstranden i Degerö samt för en bostadstomt i Mellungsbacka i Mellungsby. Det är meningen att byggarbetet ska inledas våren 2019. Det föreslås att arrendetiden på vedertaget sätt är ungefär 60 år, så att arrendetiden löper ut år 2080.

Arrendet har bestämts med beaktande av tidigare fastställda arrendeprinciper för samma eller motsvarande område, tomternas läge och markvärdets utveckling i området. En enhetlig och konsekvent prissättning har eftersträvats.

Stäng

Kronbergsstranden

Uppgifter om detaljplanen

Gällande detaljplan för området, nr 12010, godkändes av stadsfullmäktige 16.11.2011 (§ 228) och vann laga kraft 5.1.2012. Enligt detaljplanen hör bostadstomterna i kvarteren 49273 och 49274 till kvartersområden för flervåningshus (AK), bostadshus (A), specialbostäder (AKS) och radhus (AR).

I kvarteren ingår dessutom tomter för gemensamma gårdar som ska betjäna boendet, parkeringstomter samt underjordiska områden, som ligger under de gemensamma gårdstomterna och som i detaljplanen har anvisats för parkering.

En karta över läget och ett utdrag ur detaljplanekartan finns som bilaga 2.

Reserveringsbeslut

Stadsstyrelsen beslutade 10.4.2017 (§ 372) reservera de riktgivande bostadstomterna 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11 och 12 i kvarteret 49273 åt Hartela Etelä-Suomi Oy, Saraco D&M Oy, Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy och A-Kruunu Oy ända till 31.12.2020 samt de riktgivande bostadstomterna 1–10 i kvarteret 49274 gemensamt åt Peab Oy, TA-Yhtymä Oy/TA-Asumisoikeus Oy och Alkuasunnot Oy ända till 31.12.2020. Enligt beslutet tillämpar man på tomterna olika finansierings- och besittningsformer på ett mångsidigt sätt.

Stadsstyrelsen beslutade 28.11.2016 (§ 1081) bland annat reservera tomterna 49273/8 och 9 (numera sammanslagna till 49273/14) åt förutvarande Helsingfors stads bostadsproduktionsbyrå ATT (nuvarande Helsingfors stads bostadsproduktionstjänst) för planering av statsstödda hyresbostäder.

Tomterna för gemensamma gårdar överlåts till Kronbergsstrandens Service Ab med uppgift att anlägga och förvalta dem. De underjordiska outbrutna områdena som är avsedda för parkering och de separata parkeringstomterna överlåts till de ovan nämnda mottagarna av bostadstomtsreserveringar. Enligt vedertagen praxis fattas det inga separata reserveringsbeslut om dessa parkeringsområden, utan överlåtandet av dem bygger på reserveringarna av bostadstomter och besluten om bildande av ett servicebolag och utvidgning av verksamhetsområdet.

På de tomter som är föremål för fastställande av arrendeprinciper genomförs produktion av Hitas-ägarbostäder, statsstödda hyresbostäder (långt räntestöd) eller statsstödda bostadsrättsbostäder (långt räntestöd). Mera detaljerad information om finansierings- och besittningsformerna på respektive tomter framgår av tomtförteckningen, som utgör bilaga 3. Förslaget omfattar varken tomterna 49273/1–2 eller 49274/1–2, vilka avses för oreglerad och fritt finansierad produktion och vilka överlåts genom försäljning på basis av beslut som fattas separat.

Förslag till arrendeprinciper

Arrendet har bestämts med beaktande av tidigare fastställda arrendeprinciper för samma eller motsvarande område, tomternas läge och markvärdets utveckling i området. En enhetlig och konsekvent prissättning har eftersträvats. Tomternas besittnings- och finansieringsform har enligt sedvanlig praxis beaktats vid bestämningen av arrendeprinciper.

Jämförelsedata

Stadsfullmäktige beslutade 22.6.2017 (§ 197) bemyndiga den förutvarande fastighetsnämnden att arrendera ut bostadstomterna (bland annat tomterna i kvarteren 49271, 49272, 49275 och 49276) i detaljplan nr 12010 i 49 stadsdelen (Degerö), där det ska genomföras Hitas-produktion eller produktion av hyres- eller bostadsrättsbostäder med statligt räntestöd, så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 35 euro per kvadratmeter bostadsvåningsyta.

Följande nedsättningar ingår i beslutet:

 • Med anledning av begynnelseårsnedsättningen, som beviljas på basis av att byggarbetet i området inte är fullbordat, tas 70 % av årsarrendet för bostadstomterna ut för tomter med statligt stöd eller den andel av bostadsbyggrätten som motsvarar bostadsproduktionen i fråga till 31.12.2019.
 • Därutöver beviljas det en nedsättning på 10 % i årsarrendena för bostadstomterna från arrendeförhållandets början till ingången av året efter att den planerade bron för kollektivtrafik i området tagits i bruk.
 • Efter att ovan nämnda nedsättningar har upphört, tas 80 % av årsarrendet för bostadstomterna ut så länge som statligt bostadslån för bostadsproduktionen på tomten återstår att amortera eller så länge som staten betalar räntegottgörelse (räntestöd) på lån som beviljats för bostadsproduktionen.

Arrendeprinciper

Med beaktande av jämförelsedata, tomternas läge, typer av hus och utvecklingen av markvärdet föreslås det att årsarrendet för bostadstomterna 49273 och 49274, där produktion av Hitas-ägarbostäder, statsstödda bostadsrättsbostäder (långt räntestöd) eller statsstödda hyresbostäder (långt räntestöd) ska genomföras, fastställs så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet "oktober 1951 = 100" motsvaras av priset 37 euro (nuvärde 723 euro) per kvadratmeter bostadsvåningsyta. Grunden för årsarrendet är 2 euro högre än för de tomter som utnyttjats som jämförelseobjekt till följd av att de föreliggande tomterna har ett något bättre läge och beroende på den stigande prisnivån. Arrendets teoretiska effekt på boendekostnaderna blir ca 2,9 euro/m² i månaden (ca 2,3 euro/m² i månaden med den s.k. Ara-nedsättningen).

Bostadskomplement som byggs utöver den våningsyta som anges i detaljplanen beaktas inte då arrendet bestäms.

I fråga om affärslokaler eller därmed jämförbara lokaler, lokaler för offentlig service (t.ex. daghem), lokaler för grupphem eller andra lokaler enligt beteckningen Y som eventuellt förläggs till bostadstomterna samt för lokaler som betjänar kommunaltekniken föreslås det att arrendet bestäms så att det motsvarar arrendet för bostadsvåningsyta.

Enligt vedertagen praxis föreslås det att årsarrendet för tomterna för gemensamt bruk, för parkeringstomterna och för de underjordiska outbrutna områdena, som är avsedda för parkering och som ligger under de gemensamma gårdstomterna, fastställs så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 1 euro per kvadratmeter tomtyta (nuvärde 19,55 euro).

I den första fasen föreslås det en begynnelseårsnedsättning på 30 % och i fråga om fritt finansierade tomter 20 % för de bostadstomter där det genomförs produktion av bostäder med statligt stöd (långt räntestöd) eller för den andel av tomtens bostadsbyggrätt där motsvarande produktion genomförs. Nedsättningen gäller till 31.12.2021. Enligt förslaget ska begynnelseårsnedsättningen beviljas på basis av att byggarbetet i området inte är fullbordat. Med anledning av detta tas 70 % av arrendet ut i fråga om tomter med statligt stöd och 80 % i fråga om tomter med fritt finansierad produktion. Nedsättningen gäller till 31.12.2021.

Därutöver föreslås det att en nedsättning på 10 % beviljas i årsarrendena för bostadstomterna från arrendeförhållandets början till ingången av året efter att den planerade bron för kollektivtrafik i området tagits i bruk.

Efter att nedsättningen på basis av områdets ofullbordade byggarbete har upphört, ges det en nedsättning på 20 % på grund av statens räntestöd, så att 80 % av årsarrendet för bostadstomterna tas ut så länge som statligt bostadslån för bostadsproduktionen på tomten återstår att amortera eller så länge som staten betalar räntegottgörelse (räntestöd) på lån som beviljats för bostadsproduktionen.

Det föreslås att arrendetiden enligt vedertagen praxis är ungefär 60 år, så att arrendeavtalen löper ut senast 31.12.2080.

Mellungsbacka

Uppgifter om detaljplanen

Gällande detaljplan för området, nr 12329, godkändes av stadsfullmäktige 16.11.2011 (§ 228) och vann laga kraft 5.1.2012. Enligt detaljplanen utgör tomten 47218/2 kvartersområde för bostadshus (A).

En karta över läget och ett utdrag ur detaljplanekartan finns som bilaga 2.

Reserveringsbeslut

Stadsstyrelsen beslutade 28.11.2016 (§ 42) bland annat reservera bostadstomten 49273/2 åt förutvarande Helsingfors stads bostadsproduktionsbyrå ATT (nuvarande Helsingfors stads bostadsproduktionstjänst) för planering av statsstödda hyresbostäder.

Jämförelsedata

Stadsfullmäktige beslutade 19.4.2017 (§ 193) bemyndiga den förutvarande fastighetsnämnden att arrendera ut de riktgivande bostadstomterna 47360/4, 47361/8 och 9, 47363/2, 47364/2, 47365/2 och 47366/2 i detaljplaneändring nr 12321 (Fallbackaområdet) samt de riktgivande bostadstomterna 47311/1 och 2, 47312/1 och 2 och 47313/1 i detaljplaneändring nr 12207 (området Spikberget), och fastställa arrendet för de tomter där det ska genomföras Hitas-produktion eller produktion av hyres- eller bostadsrättsbostäder med statens långvariga räntestöd, så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 25 euro per kvadratmeter bostadsvåningsyta (nuvärde 489 euro).

Arrendeprinciper

Årsarrendet för tomten 47218/2 föreslås bli bestämt så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 25 euro per kvadratmeter våningsyta. Grunden för årsarrendet är densamma som för de tomter som utnyttjats som jämförelseobjekt, eftersom det inte finns någon orsak till ändring på basis av läget, förändrad prisnivå eller någon annan omständighet. Arrendets teoretiska effekt på boendekostnaderna blir ca 1,9 euro/m² i månaden (ca 1,6 euro/m² i månaden med den s.k. Ara-nedsättningen).

Bostadskomplement som byggs utöver den våningsyta som anges i detaljplanen beaktas inte då arrendet bestäms.

I fråga om affärslokaler eller därmed jämförbara lokaler, lokaler för offentlig service (t.ex. daghem), lokaler för grupphem eller andra lokaler enligt beteckningen Y som eventuellt förläggs till bostadstomterna samt för lokaler som betjänar kommunaltekniken föreslås det att årsarrendet bestäms så att det motsvarar arrendet för bostadsvåningsyta.

Det föreslås att man enligt vedertagen praxis beviljar en nedsättning på 20 % för tomten (s.k. Ara-nedsättning) under den tid som staten betalar räntestöd.

Det föreslås att arrendetiden enligt vedertagen praxis är ungefär 60 år, så att arrendeavtalen löper ut senast 31.12.2080.

Stäng

Kaupunginhallitus 21.01.2019 § 32

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Helsingin Laajasalon Kruunuvuorenrannassa sijaitsevien korttelien 49273 ja 49274 asunto-, pysäköinti- ja yhteispihatonttien sekä yhteispihatonttien alapuolisten pysäköinnille osoitettujen maanalaisten määräalojen sekä Helsingin Mellunkylän Mellunmäessä sijaitsevan asuntotontin 47218/2 vuokrausperiaatteet myöhemmin päätettävästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka liitteen 1 mukaisesti.

Käsittely

Esteelliset: Anni Sinnemäki, Tuula Saxholm

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 06.11.2018 § 552

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että liitteessä 1 mainittujen

 • Helsingin Laajasalon Kruunuvuorenrannassa sijaitsevien asunto-, pysäköinti- ja yhteispihatonttien sekä yhteispihatonttien alapuolisten pysäköinnille osoitettujen maanalaisten määräalojen; ja
 • Helsingin Mellunkylän asuntotontin

vuokrausperiaatteet vahvistetaan liitteen 1 mukaisesti.

B

Kaupunkiympäristölautakunta päätti oikeuttaa maankäyttö ja kaupunkirakenteen asuntotonttitiimin tiimipäällikön vuokraamaan edellä esitysehdotuksessa A tarkoitetut tontit niissä esitetyin periaattein enintään 30 vuodeksi riippumatta tonteille asemakaavassa osoitetusta kerrosalamäärästä.

Selvyyden vuoksi todetaan, että näin mahdollisesti päätettyjä vuokrauksia jatketaan, mikäli kaupunginvaltuusto päättää vahvistaa esitysehdotuksessa A tarkoitetut vuokrausperiaatteet.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Katarina Nordberg, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 31800

katarina.nordberg@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 12.02.2019

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av kommunmedlemmarna
Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag
Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 • det beslut som besvärsskriften gäller
 • till vilka delar ändring söks I beslutet och hurdana ändringar som söks
 • på vilka grunder ändring söks

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 • det beslut som besvärsskriften gäller, i original eller kopia
 • ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat
 • de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin begäran, om dessa inter redan tidigare har tillställts myndigheten
Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 260 euro för behandlingen av ärendet. Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer:
(09) 655 783
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
(09) 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Maria Nelskylä, stf. stadssekreterare, telefon: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi