Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-010796
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 3. / 3 §

Val av ordförande och vice ordförande för stadsfullmäktige

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige valde ledamoten Otso Kivekäs till ordförande, ledamoten Harry Bogomoloff till första vice ordförande och ledamoten Pentti Arajärvi till andra vice ordförande.

Stadsfullmäktige justerade samtidigt protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Behandling

Ledamoten Daniel Sazonov understödd av ledamoten Anni Sinnemäki föreslog Otso Kivekäs till stadsfullmäktiges ordförande, Harry Bogomoloff till första vice ordförande och Pentti Arajärvi till andra vice ordförande.

Stadsfullmäktige valde ordföranden och vice ordförandena enhälligt i enlighet med ledamoten Daniel Sazonovs förslag.

Stadsfullmäktige väljer ordförande samt första och andra vice ordförande.

Stadsfullmäktige justerar samtidigt protokollet omedelbart på denna punkt.

Stäng

Enligt 18 § i kommunallagen (410/2015) ska fullmäktige bland sina ledamöter välja en ordförande och ett behövligt antal vice ordförande för fullmäktiges mandattid, om inte fullmäktige har beslutat att de ska ha en kortare mandattid än fullmäktiges mandattid. Ordföranden och vice ordförandena väljs vid samma valförrättning.

Enligt 29 kap. 5 § 1 mom. i förvaltningsstadgan för Helsingfors stad väljer stadsfullmäktige bland sina ledamöter vid årets första sammanträde en ordförande och en första och en andra vice ordförande.

Det föreslås att 29 kap. 5 § 1 mom. i förvaltningsstadgan från och med 1.6.2019 ändras på så sätt att stadsfullmäktige vid det första sammanträdet i juni varje år bland sina ledamöter väljer en ordförande och en första och en andra vice ordförande för en mandattid på ett år. Samtidigt föreslås det att längden för presidiets mandattid ska nämnas i förvaltningsstadgan.

Om stadsfullmäktige på sitt sammanträde 16.1.2019 beslutar om en ändring av förvaltningsstadgan, innebär detta att stadsfullmäktiges nyvalda ordförandes och vice ordförandes mandattid upphör i juni 2019, genom val av nytt presidium.

Stäng

Detta beslut publicerades 30.01.2019

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av kommunmedlemmarna
Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag
Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 • det beslut som besvärsskriften gäller
 • till vilka delar ändring söks I beslutet och hurdana ändringar som söks
 • på vilka grunder ändring söks

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 • det beslut som besvärsskriften gäller, i original eller kopia
 • ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat
 • de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin begäran, om dessa inter redan tidigare har tillställts myndigheten
Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 260 euro för behandlingen av ärendet. Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer:
(09) 655 783
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
(09) 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

Stäng

Föredragande

Stadsfullmäktiges ordförande

Mer information fås av

Lauri Menna, ledande sakkunnig, telefon: 09 310 36012

lauri.menna@hel.fi

Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 76004

mari.tammisto@hel.fi