Hankesuunnitelma, perusparannus, Kallion ala-aste

HEL 2018-010802
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 5. / 75 §

Projektplan för ombyggnad av Kallion ala-asteen koulu

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige godkände projektplanen för ombyggnad av Kallion ala-asteen koulu, daterad 15.10.2018, enligt vilken projektet omfattar högst 7 488 m² bruttoyta och byggkostnaderna för projektet uppgår till högst 20 400 000 euro exklusive mervärdesskatt i prisnivån för juli 2018.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

I byggnaden för Kallion ala-asteen koulu planeras en omfattande funktionell teknisk ombyggnad, där lokalerna görs tidsenliga i enlighet med kraven i undervisningen, de hustekniska installationerna moderniseras och energiekonomin förbättras.

Projektets kostnadskalkyl är 20 400 000 euro. Det är meningen att ombyggnaden börjar i juni 2021 och blir klar i november 2022.

Projektplanen utgör bilaga 1. Projektplanen har utarbetats i samarbete mellan stadsmiljösektorn och fostrans- och utbildningssektorn. Fostrans- och utbildningssektorn har gett sitt samtycke till att projektplanen godkänns.

Stäng

Byggnaden för Kallion ala-asteen koulu och gällande detaljplan

Kallion ala-asteen koulu ligger i Berghäll i mellersta stordistriktet vid Fjärde linjen 11–15. Byggnaden ritad av arkitekt Bertel Jung stod klar 1910 och har genomgått en grundlig reparation 1969.

För tomten gäller en detaljplan godkänd 1985 enligt vilken tomten utgör kvartersområde för byggnader för undervisningsverksamhet (YO). Byggnaden är i detaljplanen skyddad med beteckningen sr-2. Byggnaden har historiska värden och den ingår i den tredje värdefullaste klassen i en utredning om behovet av att skydda skolbyggnader i publikationen Opintiellä. Under årtiondenas lopp har det gjorts flera ändringar och tekniska förbättringar som byggnadens verksamhet kräver. Byggrätten uppgår till 6 400 m² vy.

Behovet av ombyggnad

Byggnaden är i sin helhet i behov av en omfattande teknisk och funktionell ombyggnad. Ventilationssystemet som installerades vid ombyggnaden 1969 är uttjänt och el- och adb-systemen måste förnyas. Fönstren är i dåligt skick och i fasaden sitter rappningen löst på flera ställen. Plåttaket är i slutet av sin livscykel och det finns fuktproblem i källarvåningens konstruktioner.

Skolköket är otillräckligt vad gäller storlek och utrustning. Elevtoaletterna motsvarar inte dagens krav. Gården är knapphändigt utrustad och det finns brister i funktionaliteten och säkerheten. Byggnaden är inte tillgänglig.

Projektets funktionella syfte är att modernisera undervisningslokalerna så att de motsvarar kraven i den nya läroplanen. Enligt befolkningsprognosen ökar elevantalet i elevupptagningsområdet åtminstone fram till 2027.

Projektplan för ombyggnaden

Projektplanen gäller en omfattande teknisk ombyggnad och funktionella ändringar av lokalerna så att utbildningen blir mer tidsenlig och effektiv. Ombyggnaden gäller hela byggnaden och planerna har gjorts upp med hänsyn till dess arkitektoniska och historiska värde. Projektets storlek är 3 600 m² effektiv yta, alltså 7 488 m² bruttoyta, och hyresytan uppgår till 5 258 m² lägenhetsyta.

I projektet effektiveras utbildningslokalerna och deras fasta inventarier och utrustning moderniseras. Byggnadens akustik, tillgänglighet och brandsäkerhet ska förbättras. Matservicens lokaler ska byggas så att de motsvarar dagens krav. Det ska byggas enskilda elevtoaletter som motsvarar elevantalet, varav två är tillgängliga.

Byggnadens ventilations-, värme-, vatten- och avloppssystem ska förnyas. Elsystemen förnyas så att de svarar mot dagens krav. Man har förberett sig för att helt och hållet renovera bottenbjälklagen i källaren och byggnadens dräneringssystem för att avlägsna fuktproblemen. För att förbättra inomhusluften öppnas mellanbjälklagen och de rensas från organiskt material. Byggnaden ska få en ny hiss. Fasaden ska rappas om och de ursprungliga ornamenten ska återställas. Fönstren byts ut till tredubbla.

Dessutom ändras utrymmen i byggnaden så att den nya läroplanen ska kunna förverkligas och utrymmena användas mer mångsidigt. De funktionella ändringarna kräver inga stora strukturella ändringar. Lås-, passagekontroll- och säkerhetssystemen byts ut så att de motsvarar de nutida kraven och så att det ska vara lätt att använda lokalerna även utanför skoltid.

Projektet omfattar även en grundlig iståndsättning av gården där dess funktioner och trivsamhet förbättras. Gården som ska iståndsättas är ca 3 800 m² stor.

Byggkostnader och finansiering

Projektets byggkostnader exkl. moms uppgår till sammanlagt 20 400 000 euro (2 724 euro/brm²) i prisnivån för juli 2018.

I byggnadsprogrammet för husbyggnadsprojekt 2019–2028, som bifogats budgeten för 2019, har det reserverats 16 miljoner euro åren 2019–2021 för att planera och genomföra projektet. Den preliminära uppskattningen grundar sig på de förverkligade genomsnittskostnaderna för ombyggnader av skolor.

Moderniseringen av Kallion ala-asteen koulu är omfattande. Förutom de funktionella förbättringarna omfattar den helt nya hustekniska installationer, ett nytt ventilationssystem, ny dränering runt hela byggnaden och nya grundkonstruktioner. Kostnaderna ökas också av bl.a. rappning av fasaden och det helt nya yttertaket, utbyte av fönster till tredubbla och förbättringen av den nu rätt så knapphändigt utrustade skolgården.

Det ändrade finansieringsbehovet beaktas då byggnadsprogrammet justeras.

Hyreskostnad för fostrans- och utbildningssektorn

Efter att projektet genomförts är den uppskattade lokalkostnaden, alltså internhyran fastställd enligt handläggningsanvisningarna för lokalprojekt, ca 149 330 euro/mån., dvs. ca 1 791 930 euro/år. Månadshyran är ca 28,40 euro/m² lägenhetsyta, varav kapitalhyrans andel är 24,70 euro/m² lägenhetsyta och underhållshyrans 3,70 euro/m² lägenhetsyta. Kvadratmeterhyran baserar sig på 5 258 m² lägenhetsyta. Avkastningskravet är 3 % och amorteringstiden 30 år.

Byggnadens nuvarande hyra är 80 698 euro/mån., dvs. 968 373 euro om året. Månadshyran är nu 13,23 euro/m² lägenhetsyta, varav kapitalhyrans andel är 9,92 euro/m² lägenhetsyta och underhållshyrans 3,31 euro/m² lägenhetsyta. Grunden för hyran är 6 100 m² lägenhetsyta.

Tillfälliga lokaler under ombyggnaden

Skolans hela verksamhet flyttas till tillfälliga lokaler under ombyggnaden. Tillfälliga lokaler för verksamheten ordnas i närheten. Denna lösning preciseras när planen framskrider.

Kostnaderna för tillfälliga lokaler under 18 månader uppskattas till 1 870 000 euro (exkl. moms). De ingår inte i byggnadskostnaderna som presenteras i projektplanen.

Ansvar för genomförande av projektet och tidtabell

Servicehelheten byggnader och allmänna områden i stadsmiljösektorn har helhetsansvaret för projektet. Stadsmiljösektorns underhållstjänster ansvarar för underhållet av byggnaden.

Hur ombyggnaden av Aleksis Kiven peruskoulu blir färdig inverkar på projektets tidtabell. Skolorna har ett stort elevantal och ligger inom samma område. Ombyggnaden av Kallion ala-asteen koulu kan inledas när ombyggnaden av Aleksis Kiven peruskoulu är klar. Målet är att ombyggnaden kan börja i juni 2021 och att den blir klar i november 2022.

Fostrans- och utbildningsnämndens utlåtande

Fostrans- och utbildningsnämnden har gett sitt samtycke till projektplanen 18.12.2018, § 288, och konstaterat att denna väl svarar mot de funktionella målsättningarna för fostran och utbildning.

Ombyggnaden bidrar till trygga, sunda, trevliga och tillräckliga lokaler för Kallion ala-asteen koulus verksamhet. Genom de ändringar som görs i samband med ombyggnaden blir byggnaden en skola vars lokaler är mer funktionella och kan användas mer effektivt. Lokalerna ordnas så att de bildar en lärmiljö som stöder inlärning och läroplanens målsättningar. Även gårdens funktionalitet och säkerhet utvecklas.

De ändamålsenligt dimensionerade lokalerna kan användas av småbarnspedagogiken och skolan och dessutom av områdets invånare. Efter renoveringen är det möjligt att ordna eftermiddagsverksamhet i skolans lokaler. Med hjälp av ändringar i passerkontrollen kan en del av skolans utrymmen användas av utomstående efter skoltid. Invånarna kan använda idrottslokalerna på vardagskvällar, veckoslut och under skolloven och musikinstitutet kan vid behov utnyttja skolans lokaler efter skoltid. Skolan fungerar också som inkvarteringsskola.

Beredning av projektplanen och behörighet

Projektplanen har utarbetats i samarbete mellan stadsmiljösektorn och fostrans- och utbildningssektorn. Sakkunniga från bl.a. stadsmuseet, byggnadstillsynen, räddningsverket och miljötjänsterna har hörts.

I enlighet med 7 kap. 1 § i förvaltningsstadgan ska stadsfullmäktige besluta om projektplaner vars kostnadskalkyl överstiger 10 miljoner euro.

Stäng

Kaupunginhallitus 11.02.2019 § 115

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Kallion ala-asteen perusparannuksen 15.10.2018 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 7 488 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 20 400 000 euroa heinäkuun 2018 kustannustasossa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Ville Vastamäki, hankepäällikkö, puhelin: 310 25902

ville.vastamaki@hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 18.12.2018 § 288

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 15.10.2018 päivätystä Kallion ala-asteen perusparannusta koskevasta hankesuunnitelmasta ja lausui lisäksi seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Oppimistilojen jatkosuunnittelussa tulee yhdessä käyttäjätoimialan kanssa varmistaa erityisesti ääneneristyksen ja -vaimennuksen, kiinteiden kalusteiden ja varusteiden sekä valaistuksen huolellinen ja tarkoituksenmukainen toteutus. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi. Väri- ja materiaalivalintojen avulla toteutetaan viihtyisät ja oppimista tukevat tilat.

Luokkahuoneiden 504 ja 505 välille sekä oppilashuollon työhuoneisiin on vielä lisättävä pako-ovet. Teknisen työn tilojen valvottavuus sekä pesuhuoneena ja pukuhuoneena tarvittaessa toimiva tila on huomioitava jatkosuunnittelussa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota hankkeen kustannusseurannan, suunnittelun ohjauksen ja laadunvalvonnan tärkeyteen koko prosessin ajalta. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin. Myös aikataulun pitävyydestä on huolehdittava.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstö on antanut 6.11.2018 hankesuunnitelmasta lausunnon, joka on liitteenä. Lausunto tulee ottaa huomioon jatkosuunnittelussa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää perusparannuksen vuokrankorotusta korkeana.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo
Lisätiedot

Susan Niemelä, projektiarkkitehti, puhelin: 310 21714

susan.niemela@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 29.11.2018 § 131

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti kaupunginhallitukselle Kallion ala-asteen 15.10.2018 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 7 488 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 20 400 000 euroa heinäkuun 2018 kustannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

B

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua odottamatta hankepäätöstä.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer
Lisätiedot

Anneli Nurmi, projektinjohtaja, puhelin: 310 86432

anneli.nurmi@hel.fi

Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 08.03.2019

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av kommunmedlemmarna
Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag
Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 • det beslut som besvärsskriften gäller
 • till vilka delar ändring söks I beslutet och hurdana ändringar som söks
 • på vilka grunder ändring söks

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 • det beslut som besvärsskriften gäller, i original eller kopia
 • ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat
 • de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin begäran, om dessa inter redan tidigare har tillställts myndigheten
Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 260 euro för behandlingen av ärendet. Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer:
(09) 655 783
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
(09) 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Ville Vastamäki, projektchef, telefon: 09 310 25902

ville.vastamaki@hel.fi

Bilagor

2. Hankesuunnitelman liitteet

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.