Vuoden 2019 tuloveroprosentin määrääminen

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-010888
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 6. / 668 §

V 14.11.2018, Vuoden 2019 tuloveroprosentin määrääminen

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa vuoden 2019 tuloveroprosentiksi 18,0 %.

Käsittely

Asian aikana paikalla oli talousarviopäällikkö Matti Malinen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Verotusmenettelystä annetun lain 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa verohallinnolle tuloveroprosentin suuruus viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.

Vuonna 2018 Helsingin verotulojen kehitys on ollut talousarviossa odotettua parempaa. Kunnallisveron odotettua parempi kehitys johtuu pääosin palkkasumman kasvusta. Kunnallisveron tuotoksi Helsingissä vuonna 2018 arvioidaan 2 600 milj. euroa eli 70 milj. euroa talousarviota enemmän. Huomionarvoista kuitenkin on, että kunnallisverotilitys vuonna 2018 asettuu samalle tasolle kuin mitä oli vuosien 2017 ja 2016 kunnallisverotilitykset. Loppuvuoden 2018 kunnallisveron tilitysoikaisun verovuoden 2017 valmistuneen verotuksen perusteella (ns. maksuunpanotilitys) ennakoidaan olevan hieman edellistä vuotta negatiivisempi, mikä osaltaan heikentää kunnallisverotulokasvua edellisestä vuodesta.

Vuoden 2019 talousarvio perustuu kunnallisveroprosenttiin 18,0 % ja tuotoksi vuonna 2019 arvioidaan 2 670 milj. euroa. Tämä on 2,7 % vuoden 2018 ennustetta enemmän. Kunnallisveron tuoton arviot perustuvat valtion ja Kuntaliiton arvioihin kuntien yhteenlasketusta kunnallisveron tuoton kasvusta sekä kaupungin vuonna 2018 saamiin verotilityksiin. Tuottoarvion pohjana ovat valtiovarainministeriön syyskuussa 2018 esittämät suhdannenäkymät vuodelle 2019 sekä valtiovarainministeriön ehdotus valtion vuoden 2019 talousarvioksi.

Kunnallisveron korkeahko kasvu aiheutuu monien tekijöiden yhteisvaikutuksena. Palkkasumman kasvun lisäksi syynä kasvuun on luonnollisten henkilöiden poikkeuksellisen suuret ennakonpalautukset vuonna 2018, minkä vuoksi vuoden 2018 taso jää vertailuvuotena alhaiseksi. Myös jäännösverot selittävät osan muutoksesta, sillä verovuoden 2018 jäännösverot tilittyvät kunnille verotuksen joustavan valmistumisen myötä pääosin vuoden 2019 aikana.

Vuosille 2020 ja 2021 on myös ennustettu verrattain hyvää kasvua.

Vuoden 2019 osalta hallitus keventää ansiotuloverotusta. Veronkevennysten arvioidaan alentavan kunnallisveron tuottoa valtakunnallisesti yhteensä noin -236 miljoonalla eurolla. Suurin yksittäinen muutos on ansiotasoindeksin tarkistus, joka vähentää kunnallisveron tuottoa noin -154 miljoonalla eurolla. Muut veroperustemuutokset kohdistuvat kunnallisverotuksen perusvähennykseen, työtulovähennykseen sekä eläketulovähennykseen. Ottaen huomioon kunnallisveron tuottoa parantava veroperustemuutos (asuntolainan korkovähennyksen rajaaminen), muutosten arvioidaan alentavan kunnallisveroa yhteensä -223 miljoonalla eurolla. Päätösperäiset veronalennukset alentavat kuntien verotuloja, mutta ne kompensoidaan kunnille valtionosuusjärjestelmän kautta.

Helsingin valtionosuuksiin sisältyvä verotulotasaus on vuoden 2019 osalta ennakkotietojen mukaan -343 milj. euroa. Vuonna 2018 vastaava luku oli -325 milj. euroa. Verotulotasauksen merkittävä nousu muutaman viime vuoden aikana on seurausta Helsingin hyvästä verotulokasvusta, erityisesti hyvästä yhteisöverotulokasvusta, edeltävinä vuosina. Helsingin maan keskimääräistä paremmasta verotulokehityksestä laskennallisesti hieman yli 37 % (Helsingin tasausvähennysprosentti valtionosuusjärjestelmässä) siirtyy verotulotasausta saavien kuntien valtionosuuksia lisääväksi tekijäksi.

Stäng

Detta beslut publicerades 12.11.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 09 310 36567

ari.hietamaki@hel.fi