Tupakointikielto, Nahkahousuntie 1, Asunto Oy Helsingin Jungmanni

HEL 2018-010977
Ärendet har nyare handläggningar
§ 25

Päätös Asunto Oy Helsingin Jungmannin tupakointikieltohakemukseen

Enhetschef

Päätös

Ympäristöterveysyksikön yksikön päällikkö päätti määrätä tupakkalain (549/2016) 79 §:n mukaisen tupakointikiellon Asunto Oy Helsingin Jungmannin huoneistoparvekkeille ja huoneistoterasseille.

Päätöksen voimassaoloaika

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Päätöksen velvoitetut

Ympäristöterveysyksikön yksikön päällikön antama määräys annetaan osoitteessa Nahkahousuntie 1, 00210 Helsinki, kaikkien huoneistojen haltijoille. Huoneiston haltija vastaa siitä, että hänen huoneistossaan noudatetaan ympäristöterveysyksikön päällikön antamaa määräystä.

Hakemus

Hakemus on saapunut viranomaiselle 19.10.2018. Asunto-osakeyhtiö on täydentänyt hakemusta 5.6.2019.

Hakemuksen tekijä

Asunto Oy Helsingin Jungmanni

Y-tunnus: 0731267-2

Hakemuksen sisältö

Hakemus koskee Asunto Oy Helsingin Jungmannin tupakointikiellon hakemista kaikille huoneistoparvekkeille ja huoneistoterasseille osoitteessa Nahkahousuntie 1, 00210 Helsinki.

Kuuleminen

Asunto Oy Helsingin Jungmanni on kuullut huoneistojen haltijoita tupakkalain 79 §:n mukaisesti. Vastanneista osa vastusti tupakointikieltoa. Kieltoa vastustavien vastineissa todetaan mm., että Asunto Oy Helsingin Jungmanni on uusi talo, parvekkeet ovat erillisparvekkeita, ja niiden rakenteet sellaisia, ettei savu kulkeudu parvekkeelta toiselle taikka asunnosta toiseen. Lisäksi vastineissa todetaan mm., että jokaisella on oikeus tupakoida omalla parvekkeellaan ja että kielto rikkoo yksilönvapautta. Parveketupakointikielto johtaa siihen, että asukkaat alkavat tupakoimaan sisällä. Eräässä vastineessa todetaan, että turhia ja toimimattomia kieltoja tulee välttää, koska tupakointikiellon valvominen on vaikeaa. Kiellon mainitaan myös vaikuttavan heikentävästi jälleenmyyntiarvoon. Lain tarkoittamaa haittaa ei ole myöskään esiintynyt.

Ympäristöpalvelut on kuullut hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti kaikkia tilojen haltijoita (omistaja/vuokraoikeuden tai muun vastaavan perusteella tiloja hallitseva). Kuulemisesta on ilmoitettu Virallisessa lehdessä 45/11.6.2019. Kuuleminen järjestettiin yleistiedoksiantona, koska kuultavia oli yli 30. Ympäristöpalveluiden kuulemiseen tuli yksi vastine, jossa vastustetaan tupakointikieltoa. Perusteluina mainitaan mm., että kyseinen kiinteistö on uusi talo, jossa on nykyaikaiset parvekkeet. Parvekkeet ovat erillisparvekkeita ja niiden rakenteet sellaisia, ettei tupakansavua kulkeudu kuin poikkeuksellisesti parvekkeelta toiseen taikka asunnosta toiseen.

Päätöksen perustelut

Tupakkalain 79 §:n 2 momentin mukaan kunnan on määrättävä tupakointikielto hakemuksessa mainittuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin.

Valtioneuvoston tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön antaman asetuksen (601/2016) 4 a §:ssä on säädetty siitä, mitä selvityksiä ja liitteitä asuntoyhteisön tupakointikieltoa koskevassa hakemuksessa on oltava.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on 18.5.2018 (100 §) siirtänyt toimivaltansa kyseisten päätösten tekemisestä ympäristöterveysyksikön päällikölle 1.6.2018 alkaen.

Asunto Oy Helsingin Jungmanniin kuuluu kaksi erillistä asuinrakennusta, jotka ovat valmistuneet vuonna 2014. Huoneistoissa on huoneistokohtainen tulo- ja poistoilmanvaihto. Huoneistokohtaiset tuloilmanottoaukot ovat julkisivuseinissä lähellä huoneistoparvekkeita tai huoneistoterasseja. Parvekkeet sijaitsevat rakenteellisesti samassa linjassa. Kattoterassit sijoittuvat myös niin, että niiden läheisyydessä on tuloilmanottoaukkoja ja parvekkeita.

Asunto Oy Helsingin Jungmannin huoneistoihin kuuluvat parvekkeet ja kattoterassit sijaitsevat toisiinsa nähden niin, että tupakansavun on mahdollista kulkeutua parvekkeilta toisille tai tuloilman mukana asuntojen sisätiloihin. Savun siirtyminen on mahdollista myös ylimmiltä kattoterasseilta alempana olevan huoneistojen parvekkeelle tai tuloilman mukana sisätiloihin tietyissä sääolosuhteissa, eikä sääolosuhteiden vaihtelua voida pitää poikkeuksena. Parvekelasitukset eivät myöskään estä savun kulkeutumista parvekkeelta tai terassilta, eikä voida olettaa, että parvekelasituksia pidettäisiin koko ajan kiinni.

Sovelletut säännökset

Tupakkalaki (549/2016) 79, 90 ja 106 §

Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön (601/2016) 4 a §

Hallintolaki (434/2003) 34 §

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Tupakointikieltohakemus 19.10.2018, hakemuksen täydennys 5.6.2019, yhtiökokouspöytäkirja 14.6.2018, Helsingin käräjäoikeuden todistus yhtiökokouksen päätöksestä, osakeluettelo, vastineet yhtiöön kuulemiseen, valokuvia, julkisivuleikkauskuvia, viranomaisen kuulemiskirje, ilmoituskirje kuulemisesta, vastine ja saate viranomaisen kuulemiseen.

Hakemuksen käsittelymaksu

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan vahvistaman taksan (ympäristö- ja lupajaosto 24.11.2017, 85 §) perusteella hakemuksen käsittelystä peritään 1024,67 euron maksu. Lasku toimitetaan hakijalle erikseen Helsingin kaupungin taloushallintopalvelusta.

Tiedoksianto

Päätös annetaan tiedoksi hakijalle saantitodistusta vastaan ja tilojen haltijoille yleistiedoksiantona Virallisessa lehdessä, koska vastaanottajia on yli 30.

Detta beslut publicerades 24.07.2019

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianomaiselle tai hänen lailliselle edustajalle.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Yleistiedoksiantona toimitetun päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä päätöstä koskevan ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen ja valituksen toimittaminen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000
Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Stäng

Mer information fås av

Merja Lavonen, ympäristötarkastaja, puhelin: 09 310 32040

merja.lavonen@hel.fi

Beslutsfattare

Pertti Forss
yksikön päällikkö