Sopimus Kaupunkiakatemia-yhteistyöstä vuosina 2019–2023

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-011278
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 9. / 804 §

Sopimus Kaupunkiakatemia-yhteistyöstä vuosina 2019–2023

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi liitteenä olevan Helsingin kaupungin, Espoon kaupungin, Vantaan kaupungin, Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston välisen sopimuksen Kaupunkiakatemia-yhteistyön toteuttamisesta. Helsingin kaupungille aiheutuvat kustannukset sopimuskaudella 2019–2023 ovat yhteensä 150 000 euroa ja vuosittainen maksuosuus on 30 000 euroa. Kaupungin maksuosuus vuonna 2019 maksetaan talousarvion kohdalta 1 40 01, kaupunginkanslian elinkeino-osastolle osoitetusta määrärahasta projektilta 1801004010 (Kaupunkiakatemia).

Lisäksi kaupunginhallitus kehotti pormestaria allekirjoittamaan sopimuksen.

Käsittely

Esteelliset: Tommi Laitio, Thomas Wallgren

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 mukaan Helsingin kaupunki tekee tiivistä yhteistyötä pääkaupunkiseudun yliopistojen, korkeakoulujen ja opiskelijaverkoston kanssa edistääkseen kansainvälisen tason opetuksen ja tutkimuksen edellytyksiä sekä kaupungin strategisia päämääriä.

Kaupunkiakatemia on kaupunkien ja yliopistojen välinen strateginen kumppanuus ja yhteistyömuoto, jossa edistetään kaupunkikehittämisen, kaupunkitutkimuksen ja opetuksen vuorovaikutusta ja tuetaan poikkitieteellisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden käynnistymistä. Kaupunkiakatemia etsii innovatiivisia näkökulmia ja ratkaisumalleja yhteiskunnallisiin haasteisiin ja pyrkii siten kasvattamaan akateemisen toiminnan vaikuttavuutta yhteiskunnassa.

Kaupunkiakatemia-yhteistyön ensimmäinen sopimuskausi 2016–2018 toteutettiin Helsingin kaupungin, Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston kumppanuutena. Toisella sopimuskaudella 2019–2023 toiminta laajenee Espoon ja Vantaan kaupunkien liittyessä mukaan yhteistyöhön. Kaupunkiakatemian rahoitus vuosina 2019–2023 on yhteensä 150 000 euroa vuodessa, josta kunkin sopijapuolen osuus on 30 000 euroa vuodessa.

Kaupunkiakatemian roolina on toimia pääkaupunkiseudun kaupunkien, Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteistyöalustana ja tutkimuspohjaisen kaupunkikehittämisen areenana. Kaupunkiakatemian toiminta koostuu koulutusohjelmayhteistyöstä (Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteisesti järjestämä Master’s Programme in Urban Studies & Planning), tutkimus- ja kehittämishankkeista, tapahtumista ja tilaisuuksista, jotka tukevat meneillään olevaa ja käynnistettävää tutkimushanketoimintaa sekä kansainvälisen yhteistyön ja yhteistyön näkyvyyden edistämisestä.

Kaupunkiakatemia-kumppanuus keskittyy Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston kanssa tehtävään kaupunkitutkimusyhteistyöhön, mutta myös muiden korkeakoulujen kanssa kehitetään yhteistyötä hanketasolla.

Kaupunkiakatemia-yhteistyön ohjaus ja toteuttaminen

Tulevalla sopimuskaudella Kaupunkiakatemialla on vähintään kerran vuodessa kokoontuva strateginen johtoryhmä, johon kuuluvat kaupunkien johtajat ja yliopistojen rehtorit. Johtoryhmä vastaa Kaupunkiakatemia-yhteistyön strategisten painopisteiden ja tavoitteiden määrittelystä, hyväksyy vuosittain Kaupunkiakatemian toimintasuunnitelman ja budjetin sekä mahdollisten uusien kumppanien liittymisen yhteistyöhön.

Strategisen johtoryhmän kokouksia valmistelee ja Kaupunkiakatemian operatiivista toimintaa ohjaa kumppaniorganisaatioiden edustajista koostuva ohjausryhmä, joka kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Ohjausryhmä vastaa toimintasuunnitelman toteuttamisen ohjaamisesta ja yhteisen budjetin käytöstä sekä koordinoi kaupunkitutkimuksen tutkijatohtorinpaikkoja ja niiden rahoitusta koskevaa yhteistyötä. Helsingin, Espoon ja Vantaan rahoituksesta tutkijatohtorin tehtäville on vuosille 2018–2023 solmittu erillinen sopimus, jonka kaupunginhallitus hyväksyi 29.1.2018, 48 §. Kaupunkiakatemia-yhteistyölle palkataan sopimuskaudella 2019-2023 kaksi yhteistyön henkilöresurssia, joista toinen on työsuhteessa Helsingin kaupunkiin ja toinen joko Espoon tai Vantaan kaupunkiin.

Stäng

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 19.11.2018 § 52

Päätös

Elinkeinojaosto merkitsi tiedoksi Kaupunkiakatemia-yhteistyön tilannekatsauksen ja jatkokauden 2019–2023 valmistelun.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli koordinaattori Annina Ala-Outinen.

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva
Lisätiedot

Annina Ala-Outinen, koordinaattori, puhelin: 36588

annina.alaoutinen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 27.12.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Annina Ala-Outinen, koordinaattori, puhelin: 36588

annina.alaoutinen@hel.fi

Bilagor

1. Kaupunkiakatemia-yhteistyösopimus 2019-23

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.