Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Valtuustoaloite, Helsingin osallistuminen Global Active City -ohjelmaan

HEL 2018-011678
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 28. / 173 §

Den av ledamoten Elina Moisio väckta motionen om Helsingfors möjlighet att delta i programmet Global Active City

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Elina Moisio väckta motionen som slutbehandlad.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Ledamoten Elina Moisio och 28 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden utreder möjligheten att delta i programmet Global Active City som hjälper städer att förbättra invånarnas välmående och öka motion och rörlighet.

Kultur- och fritidssektorn konstaterar i sitt utlåtande som den har gett med anledning av motionen att idrottstjänsterna utreder möjligheten att delta i programmet. Samtidigt utreds kostnaderna som eventuellt hänför sig till programmet och i enlighet med budgetanvisningarna en uppsägning av medlemskapet i något annat nätverk.

Nätverket Global Active City är ett världsomfattande projekt som The Active Well-being Iniative (AWI) samordnar och vars mål är att öka medvetenheten om nyttorna av idrott och motion samt att främja hälsa och aktivitet. Internationella olympiakommittén stöder nätverket i dess verksamhet.

De som deltar i programmet ges en möjlighet att utnyttja de kunskaper som över 70 sakkunniga och forskare som skapat Global Active City-märket besitter angående stadsförvaltning, social- och hälsovård och främjande av idrott och motion. Nätverksmedlemskapet erbjuder en möjlighet till samarbete och benchmarking med andra städer i nätverket och kostnadseffektiva jämförelsedata om utvecklingen och åtgärderna i städer av samma storlek, som brottas med samma utmaningar. I programmet ingår konkreta samarbetsprojekt och det erbjuder också städernas samarbetspartner en möjlighet att delta i nätverkets verksamhet och evenemang.

Tammerfors stad har varit en inofficiell pilotstad för nätverket Global Active City under åren 2015–2017. Utgående från erfarenheterna av pilotprojektet har Tammerfors stad dragit nytta av programmet bl.a. genom nya idéer och verksamhetsmodeller som konstaterats fungera på andra ställen. Programmet har stärkt Tammerfors image som en främjare av tväradministrativ rörlighet som en del av ett internationellt nätverk.

I det av stadsstyrelsen godkända motions- och rörlighetsprogrammet lyfts främjande av motion och rörlighet till ett av stadens strategiska spetsprojekt. Den växande medvetenheten om välmående och hälsa kommer till uttryck i ett ökande behov av och intresse för nya slags tjänster, förhållanden, företagsverksamhet och digitala innovationer. Stadsstyrelsen anser att ett deltagande i programmet Global Active City stöder dessa målsättningar.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stäng

Kaupunginhallitus 29.04.2019 § 274

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Elina Moision aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 12.02.2019 § 35

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa selvitykseen tekemistä koskien Helsingin kaupungin osallistumista Global Active City -ohjelmaan. Helsingin kaupungin liikuntapalvelut selvittävät Helsingin kaupungin mahdollisuutta osallistua kansainvälisen Olympiakomitean tukemaan Global Active City -ohjelmaan. Mahdollisen liittymisen yhteydessä tulee myös pyrkiä tarkastelemaan hallintokunnan jäsenyyksiä yhtenä kokonaisuutena ja pohtia myös mahdollisuutta luopua jostakin verkostojäsenyydestä. Lisäksi tulee myös selvittää Active City -ohjelmaan liittyvät mahdolliset kustannukset sekä mahdollinen järjestöistä eroaminen ja siihen liittyvät toimenpiteet.

Global Active City -verkosto on The Active Well-being Iniativen (AWI) koordinoima, maailmanlaajuinen hanke, jonka ovat perustaneet TAFISA (The Association for International Sport for All) yleisenä tavoitteenaan lisätä tietoisuutta urheilun ja liikunnan hyödyistä sekä EVALEO, joka on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tavoitteena on terveyden ja aktiivisuuden kehittäminen ja edistäminen. Lisäksi kansainvälinen Olympiakomitea (IOC) tukee verkostoa toiminnassaan.

Global Active City -ohjelmaan liittyminen antaa mahdollisuuden hyödyntää yli 70 asiantuntijan ja tutkijan asiantuntemusta, jotka ovat auttaneet luomaan Global Active City -merkin, muun muassa kaupungin hallinnon, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä liikunnan edistämisen saralla. Ohjelmaan liittymisen kautta Helsingin kaupungista tulee myös osa hyvin näkyvää maailmanlaajuista ohjelmaa. Verkostojäsenyys tarjoaa mahdollisuuden yhteistyöhön ja benchmarkkaukseen muiden verkostoon kuuluvien kaupungin kanssa, saada kustannustehokkaasti vertailudataa samankokoisten ja samojen haasteiden parissa painivien kaupunkien kehityksestä ja toimenpiteistä, toteuttaa konkreettisia yhteistyöprojekteja sekä tarjota helsinkiläisille kumppaneille mahdollisuuden osallistua verkoston toimintaan ja tilaisuuksiin.

Suomesta Tampereen kaupunki on ollut verkoston epävirallisena pilottikaupunkina vuosina 2015–2017. Verkostoyhteistyö oli osa kaupungin Liikkuva Tampere -projektia, joka oli Tampereen kaupungin projektoima ohjelma, jossa tavoiteltiin monitoimijaista ja poikkihallinnollista toimintatapaa tamperelaisten liikkumisen edistämiseksi. Tampereen kaupunki hyötyi verkostosta uusien ideoiden ja muualla toteutettujen, hyväksi koettujen toimintamallien kautta. Lisäksi kaupunki koki, että Global Active City -verkosto vahvisti kaupungin imagoa poikkihallinnollisena liikkumisen edistäjänä osana kansainvälistä verkostoa

Kaupunginhallituksen päättämässä Helsingin kaupungin liikkumisohjelmassa, vuosille 2017–2021, liikkumisen edistämisen nostetaan yhdeksi kaupungin strategiseksi kärkihankkeeksi. Ohjelman konkreettisena tavoitteena on kasvattaa liikkumisen osuutta ja vastaavasti vähentää istumisen määrää helsinkiläisten elämänkulussa. Helsingin kasvava hyvinvointi- ja terveystietoisuus näkyy myös lisääntyvänä tarpeena ja kiinnostuksen kohteena uudenlaisille palveluille, olosuhteille, yritystoiminnalle ja digitaalisille innovaatioille. Global Active City -ohjelma mahdollisesti tukisi näitä edellä mainittuja tavoitteita.

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre
Lisätiedot

Kaisa Mari Laine, liikunnansuunnittelija, puhelin: 310 87878

kaisa.mari.laine@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 29.05.2019

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi