Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Kaupunkiympäristön toimiala, talteenotettujen ajoneuvojen tarjousmyynti 13.11.2018

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-011799
Ärendet har nyare handläggningar
§ 4

Kaupunkiympäristön toimiala, talteenotettujen ajoneuvojen tarjousmyynti 13.11.2018

Kommunal parkeringsövervakare

Päätös

Kunnallinen pysäköinninvalvoja päätti myydä 46906.00 eurolla lain ajoneuvojen siirtämisestä (828/2008) perusteella kunnan omaisuudeksi siirtyneet 62 ajoneuvoa suurimpien tarjousten perusteella yrityksille, joilla on voimassa oleva ympäristölupa.

Autopurkaamo Romu Arska
Erät: 8, 39 ja 57 yhteensä 3 960,00 euroa
Helsingin varaosakellari
Erät 31 ja 58 yhteensä 660,00 euroa
Kotkan käyttöosa Oy
Erät: 2,3, 25, 33, 34 ja 38
yhteensä 4 591,00 euroa
Onkiniemen Autopurkaamo
Erät: 14, 29 ja 41 yhteensä 525,00 euroa
Sapoma Oy
Erät: 1, 6, 11, 13, 16, 18, 19, 27, 30, 32, 60, 63 ja 64
yhteensä 22 575,00 euroa
Sinisalon auto Oy
Erät: 4,7, 9, 15, 17, 28, 35, 37, 40, 47,48, 49,50, 51, 52, 53, 55, 56, 59 ja 62
yhteensä 5 946,00 euroa
Suomen Uusiokone Oy
Erät: 20, 22 ja 23 yhteensä 1 265,00 euroa
Usa-Osa Oy
Erät: 10, 12, 24, 26, 36, 43, 44, 45, 46, 54, 61 ja 65
yhteensä 7 384,00 euroa 

Päätöksen perustelut

Siirtopäällikkö ehdotti erien myymistä suurimpien tarjousten perusteella. Tarjouksia pyydettiin 20 kappaletta ja tarjouksia saatiin 8 kappaletta. Erät 5, 21 ja 42 poistettiin myynnistä. Myynnistä jätetty pois erä 56 sillä perusteella, että kyseiselle ajoneuvolle ei ole voitu tehdä trafiin kuntapoistoa / omistajanvaihdosta, koska sille on tehty käyttämättömyyspoisto rekisteriin 31.12.1998. Erä 5: teen liittyy myyntirajoitus: Ajoneuvo tuotu muuttotavarana tai se on autoverovapaa EU- toimielimen tai sen henkilöstön ajoneuvo - sitä ei saa myydä, luovuttaa tai vuokrata toiselle henkilölle, eikä antaa omistajan perheeseen kuulumattoman henkilön käyttöön. Konehuolto M. Kippo Oy toimitti tarjouksen myöhästyneenä 20.11.2018 kello 12.50 kun määräaika tarjousten jättämiselle oli 20.11.2018 kello 12.00.

Detta beslut publicerades 19.12.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Pekka K Holopainen, siirtopäällikkö, puhelin: 09 310 39867

pekka.k.holopainen@hel.fi

Bilagor

1. Avauspöytäkirja
2. Ajoneuvojen tarjousmyynti 20181112 vertailutaulukko

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.