Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Valtuustoaloite, Helsingin liittyminen Terve Kunta -verkostoon

HEL 2018-011971
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 14. / 158 §

Den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen om Helsingfors inträde i nätverket Terve Kunta

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen som slutbehandlad.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Ledamoten Seija Muurinen och fjorton andra ledamöter föreslår i sin motion att Helsingfors ska gå med i nätverket Terve Kunta, som samordnas av Institutet för hälsa och välfärd.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Nätverket Terve Kunta har som mål att främja befolkningens välfärd och hälsa, att förebygga sjukdomar samt att ta fram och förmedla information i ämnesområdet. Nätverket omsätter i handling de målsättningar som har fastställts av WHO:s European Healthy Cities-nätverk (hädanefter HCN-nätverket). Det har en verksamhetsperiod på fyra år i likhet med fullmäktiges mandatperioder. Nätverket har fastslagit sina huvudsakliga teman för åren 2017–2020, och de är att stödja kommunerna i anslutning till vård- och landskapsreformen samt att fullfölja de förpliktelser som gäller främjandet av välfärd och hälsa i enlighet med kommunallagen och hälso- och sjukvårdslagen, särskilt beträffande ibruktagandet av förhandsbedömning och beredningen av välfärdsberättelsen. Nätverket arrangerar varje år nätverksdagar och seminarier som är öppna för alla.

Nationellt samarbete för att främja välfärd och hälsa främjas genom Kommunförbundets nätverksprojekt Kommunen som välfärdsfrämjare, till vilket Helsingfors anslöt sig våren 2018. Projektet stöder kommunerna i deras välfärdsroll, utveckling av välfärdsledarskap, främjande av god praxis, förutseende inom välfärden och utveckling av praxis för förhandsbedömning. Projektet stärker den nationella dialogen på flera nivåer mellan olika centrala aktörer och gör det möjligt att lyfta fram arbetet för välfärd och hälsa så att det synliggörs på nationell nivå.

Därutöver har Helsingfors tillsammans med städerna Esbo och Vanda startat ett utvecklingsarbete för främjande av välfärd och hälsa. Med Helsingfors som primus motor ordnades det i början av året ett seminarium om främjande av välfärd och hälsa i syfte att få till stånd en gemensam lägesbild. Dessutom har man som mål att fastställa ett gemensamt mål för främjande av välfärd och hälsa i huvudstadsregionen i syfte att förbättra befolkningens välfärd och hälsa.

Stadsstyrelsens har slagit fast (14.5.2018, § 350) att en av uppgifterna för styrgruppen för främjande av välfärd och hälsa är att främja internationellt samarbete. Styrgruppen för främjandet av välfärd och hälsa har på sitt möte 4.2.2019 beslutat föreslå att Helsingfors stad går med direkt i WHO:s HCN-nätverk under dess nya period 2019–2024. Helsingfors ansöker om medlemskap i HCN-nätverket under våren 2019. Det förutsätts inte att staden ska gå med i nätverket Terve Kunta för att den ska kunna ansluta sig till HCN-nätverket direkt.

Nätverket Terve Kuntas nuvarande programperiod innehåller för tillfället inga sådana delar som direkt hjälper Helsingfors att främja välfärd och hälsa.

Helsingfors stads eventuella direkta samarbete med HCN-nätverket bidrar till och ger nya internationella infallsvinklar på hur man tillsammans med övriga stora städer i Europa verkar för att reducera ojämlikheten. Samarbetet med huvudstadsregionens stora städer och Kommunförbundets nätverksprojekt främjar dessutom redan i nuläget vidsträckt kunnande om främjande av välfärd och hälsa samt stärker utvecklingen av beprövade tillvägagångssätt.

Stäng

Kaupunginhallitus 06.05.2019 § 299

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Seija Muurisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Stina Högnabba, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42525

stina.hognabba@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 29.05.2019

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Stina Högnabba, specialplanerare, telefon: 09 310 42525

stina.hognabba@hel.fi