Arvokisoissa menestyneiden helsinkiläisurheilijoiden palkitsemisen periaatteet

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-011990
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 12. / 24 §

Arvokisoissa menestyneiden helsinkiläisurheilijoiden palkitsemisen periaatteet

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä seuraavat periaatteet noudatettaviksi urheilusaavutuksista palkittaessa:

1) Kansainväliseen urheilumenestykseen perustuvat stipendit

Helsinkiläiset yksilö- ja joukkueurheilijat palkitaan menestyksestä Olympialaisissa ja Paralympialaisissa tai olympia- ja paralympialajeissa järjestetyissä MM-kisoissa seuraavasti:

Yksilölajit
 
Yleinen sarja 
1. sija
 
euroa
2. sija
 
euroa
3. sija
 
euroa
 
 
 
 
Olympialaiset ja
Paraolympialaiset
10 000
 7 500
 5 000
 
 
 
 
MM-kilpailut (olympialajit)
 7 500
 5 000
 2 500
Joukkuelajit
 
Yleinen sarja
1. sija
 
euroa
2. sija
 
euroa
3. sija
 
euroa
 
 
 
 
Olympialaiset ja
Paraolympialaiset
 5 000
 3 750
 2 500
 
 
 
 
MM-kilpailut (olympialajit)
 3 750
 2 500
 1 250

Nuorten urheilijoiden vanhin ikäluokka palkitaan olympialajeissa järjestetyissä virallisissa MM-kilpailuissa saavutetusta menestytyksestä seuraavasti:

Yksilölajit
1. sija
 
euroa
2. sija
 
euroa
3. sija
 
euroa
Nuorten sarja,
vanhin ikäluokka
 
 
 
MM-kilpailut (olympialajit)
3 750
2 500
1 250
Joukkuelajit
1. sija
 
euroa
2. sija
 
euroa
3. sija
 
euroa
Nuorten sarja, vanhin
ikäluokka
 
 
 
MM-kilpailut (olympialajit)
1 850
1 250
  750

Lisäksi voidaan harkinnanvaraisesti palkita menestyneet helsinkiläisurheilijat kansallisesti merkittävissä, kansainvälisen lajiliiton kilpailujärjestelmän alaisissa lajeissa järjestetyissä MM-kilpailuissa yksilö- ja joukkueurheilun yleisessä sarjassa, joihin kansallinen lajiliitto on nimennyt urheilijat. Tällöin sovelletaan yleisen sarjan MM-kilpailujen yksilö- ja joukkuelajien stipendisummia.

Palkittavan kotikunnan tulee olla Helsinki saavutuksen ja palkitsemisen aikaan. Urheilijalle tai joukkueelle voidaan myöntää vain yksi stipendi kalenterivuoden aikana. Stipendi myönnetään parhaan saavutuksen perusteella. Vuoden helsinkiläisurheilijaksi voidaan kuitenkin valita jo kansainvälisen urheilumenestyksen perusteella stipendillä palkittu urheilija.

2) Helsinki-päivänä jaettavat tunnustukset

Lisäksi urheilusaavutuksista palkitaan vuosittain Helsinki-päivänä jakamalla seuraavat stipendit:

Vuoden helsinkiläisurheilija tai -joukkue 10 000 euroa
Vuoden helsinkiläinen urheiluseura 5 000 euroa
Vuoden nuori helsinkiläisurheilija 2 500 euroa
Vuoden helsinkiläisvalmentaja 2 500 euroa

Palkittavan kotikunnan tulee olla Helsinki saavutuksen ja palkitsemisen aikaan.

Näitä periaatteita sovelletaan 1.12.2018 lukien.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupunginhallitus päätti urheilusaavutuksista palkitsemisista (3.9.2012, § 920). Tuolloin vahvistetut kriteerit mahdollistavat vain niiden urheilijoiden palkitsemisen, jotka ovat menestyneet kansainvälisissä arvokisoissa Olympia- ja Paralympialajeissa. Suomessa on kuitenkin lajeja, jotka ovat kansallisesti merkittäviä ja harrastajamääriltään isoja, mutta joilla ei ole olympiastatusta. Tällaisia lajeja ovat muun muassa salibandy (65 000 lisenssiurheilijaa Suomessa), joukkuevoimistelu (7 700 lisenssiurheilijaa Suomessa), cheerleading (9 500 harrastajaa Suomessa), suunnistus (11 700 lisenssiurheilijaa Suomessa) sekä muodostelmaluistelu (2 700 lisenssiurheilijaa Suomessa).

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on 27.11.2018 tehnyt esityksen palkitsemisen periaatteiden muuttamisesta. Lautakunnan esityksen mukaisesti päätösehdotukseen on sisällytetty mahdollisuus palkita urheilijoita myös kansallisesti merkittävissä, ja harrastajamäärältään isoissa lajeissa. Palkitseminen on harkinnanvaraista. Edellytyksenä on, että lajit ovat organisoituneet sekä kansainvälisesti (kansainvälinen lajiliitto ja kilpailujärjestelmä) että kansallisesti (kansallinen lajiliitto). Lisäksi edellytyksenä on, että kansallinen lajiliitto nimeää urheilijat kansainvälisiin arvokilpailuihin. Tämä edellytys oli mainittu lautakunnan päätöksen perusteluissa, ja on nyt sisällytetty myös päätösehdotukseen. Tätä täydennystä lukuun ottamatta päätösehdotus vastaa sisällöltään kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitystä.

Nyt voimassa olevien periaatteiden mukaisesti kaikki nuorten ikäluokat ovat olleet palkitsemisen piirissä, kun kyse on ollut menestymisestä olympialajien virallisissa nuorten MM-kisoissa. Nuorten virallisia MM-kisoja voidaan lajista riippuen järjestää useassa ikäluokassa. Päätösehdotuksessa nuorten urheilijoiden palkitsemista rajataan niin, että stipendejä myönnetään nuorten osalta vain vanhimmalle ikäluokalle.

Stipendien suuruus ja vammaisurheilun palkitsemisen periaatteet ovat päätösehdotuksessa ennallaan.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on konsultoinut muutosehdotusta valmistellessaan edustajia Suomen Olympiakomiteasta, Suomen Vammaisurheilujärjestö VAU:sta sekä Suomen Taitoluisteluliitosta.

Uusia palkitsemisen periaatteita sovelletaan päätösehdotuksen mukaan jo 1.12.2018 lähtien. Prahassa 1.-9.12.2018 järjestetyissä salibandyn miesten MM-kilpailuissa kultaa voittaneen joukkueen helsinkiläiset jäsenet voidaan näin ollen palkita tämän päätöksen nojalla. Yksittäisten urheilijoiden palkitsemisesta tekee päätöksen kansliapäällikkö.

Stäng

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 27.11.2018 § 224

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että urheilusaavutuksista palkitaan seuraavien periaatteiden mukaisesti rahallisin tunnustuksin eli stipendein:

1) Kansainväliseen urheilumenestykseen perustuvat tunnustukset

Kansainvälisistä urheilusaavutuksista palkitaan menestyneet helsinkiläisurheilijat olympialaisissa ja paralympialaisissa sekä olympia- ja paralympialajeissa järjestetyissä MM-kisoissa yksilöurheilun yleisessä sarjassa ja vammaisurheilussa, joukkueurheilun yleisessä sarjassa ja vammaisurheilussa sekä olympialajien nuorten sarjassa (vanhin ikäluokka) niissä lajeissa, joissa järjestetään viralliset MM-kilpailut seuraavasti:

Yksilölajit
Yleinen sarja 1. sija 2. sija 3. sija
euroa euroa euroa

Olympialaiset ja
paralympialaiset 10 000 7 500 5 000
MM-kilpailut 7 500 5 000 2 500


Nuorten sarjat (vanhin ikäluokka)
MM-kilpailut (olympialajit)
3 750 2 500 1 250

Joukkuelajit
Yleinen sarja 1. sija 2. sija 3. sija
euroa euroa euroa

Olympialaiset ja
paralympialaiset 5 000 3 750 2 500
MM-kilpailut 3 750 2 500 1 250


Nuorten sarjat (vanhin ikäluokka)
MM-kilpailut (olympialajit)
1 850 1 250 750

Lisäksi voidaan harkinnanvaraisesti palkita menestyneet helsinkiläisurheilijat kansallisesti merkittävissä, kansainvälisen lajiliiton kilpailujärjestelmän alaisissa lajeissa järjestetyissä MM-kilpailuissa yksilö- ja joukkueurheilun yleisessä sarjassa. Tällöin sovelletaan yleisen sarjan MM-kilpailujen yksilö- ja joukkuelajien palkintosummia.

Palkittavan kotikunnan tulee olla Helsinki saavutuksen ja palkitsemisen aikaan. Urheilijalle tai joukkueelle voidaan myöntää vain yksi stipendi kalenterivuoden aikana. Stipendi myönnetään parhaan saavutuksen perusteella. Vuoden helsinkiläisurheilijaksi voidaan kuitenkin valita jo kansainvälisen urheilumenestyksen perusteella stipendillä palkittu urheilija. Stipendit myönnetään kaupunginhallituksen määrärahoista.

2) Helsinki-päivänä jaettavat tunnustukset

Lisäksi urheilusaavutuksista palkitaan vuosittain Helsinki-päivänä jakamalla seuraavat tunnustukset eli stipendit:

Vuoden helsinkiläisurheilija tai -joukkue 10 000 euroa
Vuoden helsinkiläinen urheiluseura 5 000 euroa
Vuoden nuori helsinkiläisurheilija 2 500 euroa
Vuoden helsinkiläisvalmentaja 2 500 euroa

Palkittavan kotikunnan tulee olla Helsinki saavutuksen ja palkitsemisen aikaan. Stipendit myönnetään kaupunginhallituksen määrärahoista.

Käsittely

Esityslistalle merkityn esittelijän Tarja Loikkasen ollessa poissa kokouksesta asian esittelijänä toimi Petteri Huurre.

Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti: teknisenä muutoksena poistetaan taulukoista vammaisurheilu omana otsikkonaan ja nostetaan paralympialaiset samaan taulukkoon olympialaisten kanssa.

Lautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre
Lisätiedot

Minna Rehn, suunnittelija, puhelin: 310 36794

minna.rehn@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 18.01.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36054

leena.mickwitz@hel.fi