Tupakointikielto, Pohjolankatu 6-12, 22-33, Sampasantie 38, Tapiolantie 1-7 (Osmontie 33) 19-27, Joukolantie 22, Helsingin kaupungin asunnot Oy

HEL 2018-012257
Ärendet har nyare handläggningar
§ 32

Päätös Helsingin kaupungin asunnot Oy vuokranmääritysyksikön 1710 tupakointikieltohakemukseen

Enhetschef

Päätös

Ympäristöterveysyksikön päällikkö päätti määrätä tupakkalain (549/2016) 79 §:n mukaisen tupakointikiellon Helsingin kaupungin asunnot Oy vuokranmääritysyksikön 1710 kaikkien asuinhuoneistojen sisätiloille.

Päätöksen voimassaoloaika

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Päätökseen velvoitetut

Ympäristöterveysyksikön päällikön antama määräys annetaan osoitteissa Pohjolankatu 6-12, 22-30, Sampsantie 38, Tapiolantie 1-7 (Osmontie 33), 19-27, Joukolantie 22, 00610 Helsinki, kaikkien huoneistojen haltijoille. Huoneiston haltija vastaa siitä, että hänen huoneistossaan noudatetaan ympäristöterveysyksikön päällikön antamaa määräystä.

Hakemus

Hakemus on saapunut viranomaiselle 19.11.2018.

Hakemuksen tekijä

Helsingin kaupungin asunnot Oy
Y-tunnus 2379058-6

Hakemuksen sisältö

Hakemus koskee Helsingin kaupungin asunnot Oy vuokranmääritysyksikön 1710 tupakointikiellon hakemista kaikkien asuinhuoneistojen sisätiloille osoitteissa Pohjolankatu 6-12, 22-30, Sampsantie 38, Tapiolantie 1-7 (Osmontie 33), 19-27 ja Joukolantie 22, 00610 Helsinki.

Kuuleminen

Helsingin kaupungin asunnot Oy on kuullut huoneistojen haltijoita tupakkalain 79 §:n mukaisesti. Asuntoja on yhteensä 73 kappaletta. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 25 asukasta. Kyselyyn vastanneista asukkaista 84 prosenttia kannatti tupakointikieltoa sisätiloissa. Tupakointikieltoa vastustavat perustelivat kantaansa tupakan ostamisen laillisuudella, henkilökohtaisilla syillä, voimassa olevalla vuokrasopimuksella ja vetoamalla pitkään jatkuneeseen asumiseen samassa paikassa.

Ympäristöpalvelut on kuullut hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti kaikkia tilojen haltijoita (omistaja/vuokraoikeuden tai muun vastaavan perusteella tiloja hallitseva). Kuulemisesta on ilmoitettu Virallisessa lehdessä 51/5.7.2019. Kuuleminen järjestettiin yleistiedoksiantona, koska kuultavia oli yli 30. Ympäristöpalveluiden kuulemiseen tuli yksi vastine, joka oli tupakointikieltoa puoltava.

Päätöksen perustelut

Tupakkalain 79 §:n 2 momentin mukaan kunnan on määrättävä tupakointikielto hakemuksessa mainittuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin. Tupakointikielto saadaan määrätä asuinhuoneiston asuintilaan vain, jos savun kulkeutumista ei ole mahdollista rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella kohtuudella ehkäistä ja asuintilan haltijalle on ennen kiellon määräämistä varattu mahdollisuus ehkäistä savun kulkeutuminen omilla toimenpiteillään.

Valtioneuvoston tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön antaman asetuksen (601/2016) 4 a §:ssä on säädetty siitä, mitä selvityksiä ja liitteitä asuntoyhteisön tupakointikieltoa koskevassa hakemuksessa on oltava. Hakija on toimittanut ympäristöpalveluille tupakointikiellon määräämiseksi tarvittavat selvitykset.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on 18.5.2018 (100 §) siirtänyt toimivaltansa kyseisten päätösten tekemisestä ympäristöterveysyksikön päällikölle 1.6.2018 alkaen.

Helsingin kaupungin asunnot Oy vuokranmääritysyksikkö 1710 sijaitsee Puu-Käpylän asuinalueella. Päätös koskee yhteensä kahtakymmentä asumiskäytössä olevaa rakennusta. Rakennukset ovat 1920-luvulla rakennettuja ja vuonna 2008 peruskorjattuja kaksikerroksisia pienkerrostaloja. Rakennusten ulkoseinät ja välipohjat ovat puurakenteiset. Rakennuksissa on seinissä sijaitsevat korvausilmaventtiilit ja painovoimainen poistoilmanvaihto.

Helsingin kaupungin asunnot Oy vuokranmääritysyksikkö 1710 on 26.9.2018 tupakkalain mukaisen kuulemisen yhteydessä tiedottanut asukkaita tupakointikiellon hakemisesta ja on antanut asukkaille tilaisuuden muuttaa tupakointitapojaan tai –paikkojaan niin, ettei tupakansavu kulkeudu huoneistosta muihin tiloihin. Ympäristöpalvelut katsoo, että tällä tiedotteella Helsingin kaupungin asunnot Oy on varannut asukkaille riittävän mahdollisuuden ehkäistä savun kulkeutuminen omilla toimenpiteillään.

Helsingin kaupungin asunnot Oy tilasi tutkimuksen rakennus- ja kiinteistöalan asiantuntijayritykseltä tupakansavun siirtymisen selvittämiseksi. Tutkimuksessa selvitettiin kahden asunnon välisiä ilmayhteyksiä merkkiainetutkimuksen avulla. Selvityksessä ilmeni, että huoneistojen lattian välipohjissa ja sähkökaapin läpiviennissä on ilmavuotoja, joiden kautta tupakansavua pääsee kulkeutumaan rakennuksessa alakerran asukkaan huoneistosta yläkerran asukkaan huoneistoon. Tutkituissa tiloissa ilmavuotojen poistaminen ja hajujen kulkeutumisen ehkäiseminen edellyttäisi korjaustoimenpiteenä lattian, portaikon ja kaikkien läpivientien kokonaisvaltaista tiivistämistä. Selvityksen mukaan hajujen kulkeutumisen estäminen huoneistojen välillä olisi kuitenkin vaikeaa. Selvityksessä arvioitiin, ettei hajujen kulkeutumista huoneistojen välillä voitaisi kohtuullisin toimenpitein estää. Esitettyjen korjaustoimenpiteiden jälkeenkään hajujen poistumisesta ei tulisi olemaan täyttä varmuutta. Selvityksestä ilmenee, että painovoimaisen ilmanvaihdon vuoksi asuntojen välistä paine-eroa on erittäin vaikea säätää ilmanvaihtoteknisillä ratkaisuilla.

Ympäristöpalvelut katsoo, että kyseisten talojen perusrakenteet ovat riittävässä määrin samanlaiset eikä vastaavaa selvitystä edellytetä kaikkien asuntojen osalta erikseen. Rakenteellisten ilmavuotojen osalta saatua selvitystä voidaan pitää riittävänä. Päällekkäisten ja vierekkäisten tilojen osalta savun leviäminen on tässä tapauksessa todennäköistä, jolloin tupakkalain edellytys kiellon määräämiseksi täyttyy.

Sovelletut säännökset

Tupakkalaki (549/2016) 79, 90 ja 106 §

Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön (601/2016) 4 a §

Hallintolaki (434/2003) 34 §

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Tupakointikieltohakemus, asemapiirrokset, pohjakuvat, julkisivukuvat, asukasluettelo, tutkimusseloste, asukkaiden ilmoitukset ja vastineet, viranomaisen kuulemiskirje, viranomaisen ilmoitus kuulemisesta.

Hakemuksen käsittelymaksu

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan vahvistaman taksan (ympäristö- ja lupajaosto 24.11.2017, 85 §) perusteella hakemuksen käsittelystä peritään 1061,84 euron maksu. Lasku toimitetaan hakijalle erikseen Helsingin kaupungin taloushallintopalvelusta.

Tiedoksianto

Päätös annetaan tiedoksi hakijalle saantitodistusta vastaan ja tilojen haltijoille yleistiedoksiantona Virallisessa lehdessä, koska vastaanottajia on yli 30.

Detta beslut publicerades 22.08.2019

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianomaiselle tai hänen lailliselle edustajalle.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Yleistiedoksiantona toimitetun päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä päätöstä koskevan ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen ja valituksen toimittaminen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000
Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Stäng

Mer information fås av

Jaana Pennanen, vs. ympäristötarkastaja, puhelin: 09 310 22560

jaana.pennanen@hel.fi

Beslutsfattare

Päivi Vepsäläinen
vs. yksikön päällikkö