Urhea-Halli Oy:n osakkeiden merkitseminen

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-012355
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 11. / 806 §

Urhea-Halli Oy:n osakkeiden merkitseminen

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

  • hyväksyä, että Helsingin kaupunki merkitsee 2 000 kappaletta Urhea-halli Oy:n osakkeita viiden euron osakekohtaisella merkintähinnalla,
  • myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettäväksi vuoden 2018 talousarviomäärärahoja 10 000 euroa osakkeiden merkintähintojen maksamiseen talousarvion tililtä 8 06 02, Arvopaperit, Muut kohteet, Khn käytettäväksi sekä kehottaa talous- ja suunnitteluosastoa huolehtimaan osakkeiden merkitsemiseen liittyvistä käytännön toimenpiteistä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Urhea-säätiö sr

Urhea-säätiö sr:n tarkoituksena on tukea ja kehittää metropolialueella opiskelevan urheilijan opiskelun ja urheilun yhteensovittamista. Säätiö luo edellytyksiä, kehittää ja tukee erityisesti huipulle tähtäävien ja huipulla olevien urheilijoiden päivittäistä valmentautumista ja kokonaisvaltaista kehittymistä lajissaan sekä edistää urheilun ja liikunnan tutkimusta.

Säätiö perustettiin vuonna 2013 ja sen perustajajäseniä ovat mm. Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit sekä Suomen Olympiakomitea. Lisäksi säätiössä on mukana alueen korkeakouluja ja muita oppilaitoksia. Kaupungilla on perustajajäsenenä oikeus nimetä yksi jäsen säätiön valtuuskuntaan.

Säätiö ylläpitää pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urheaa, joka on vuonna 2003 käynnistynyt Suomen Olympiakomitean hyväksymä virallinen huippu-urheiluakatemia. Urhea toimii kiinteässä yhteistyössä Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön kanssa.

Urhea on yhteistyöverkosto, joka tukee urheilijoiden päivittäisharjoittelua, auttaa urheilun ja koulutuksen yhdistämisessä sekä tuo valmennuksen asiantuntijapalvelut urheilijan ja valmentajan arkeen. Urhean toiminta on tarkoitettu nuorille huipulle tähtääville ja jo kansainvälisellä huipulla oleville urheilijoille.

Urheaan kuului vuoden 2018 alussa noin 4 600 urheilijaa, joista vajaa 100 on ns. olympiatason eli 1.tason urheilijoita. Maajoukkuetason urheilijoita on mukana noin 900 (2. taso) ja haastajatason urheilijoita yli 1 500 (3. taso). Lisäksi yläkouluverkoston piirissä olevia urheilijoita oli mukana noin 2 000 urheilijaoppilasta. Suomen Olympiakomitean ja Paralympiakomitean lisäksi urheilun lajiliittoja on mukana 24, toisen ja korkea-asteen oppilaitoksia 20 sekä yläkouluja 39. Asiantuntijapalveluista huolehtii laaja joukko eri alojen asiantuntijoita.

Urhea-halli Oy

Urhea-säätiö perusti Urhea-halli Oy:n huhtikuussa 2018. Halliyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella Helsingin kaupungin 22 kaupunginosassa (Vallila) korttelissa 22586 sijaitsevaa tonttia nro 3 sekä omistaa, hallita ja vuokrata tontilla sijaitsevia ja rakennettavia rakennuksia ja/tai niiden osia.

Urhea-halli Oy:n tavoitteena on rakentaa Mäkelänrinteen lukion viereen noin 12 000 m2 suuruinen kansainvälisen tason urheilun arkiharjoittelukeskus, joka on päivisin urheiluakatemiaurheilijoiden, koululaisten ja lukion opiskelijoiden käytössä ja iltaisin sekä viikonloppuisin urheiluseurojen ja lajiliittojen käytössä. Halliin on suunniteltu harjoitustilat mm. yleisurheilulle, koripallolle, rytmiselle voimistelulle, telinevoimistelulle, judolle ja painille. Lisäksi yleisharjoittelualueet ja terveydenhuollon keskus palvelevat kaikkien lajien tarpeita.

Kaupunkistrategian 2017–2021 mukaan Mäkelänrinteen opiskelun, urheilun ja asumisen yhdistävää Urhea-kampuksen rakentamista edistetään. Kaupunginhallitus päätti 13.11.2017, § 1005 varata Helsingin kaupungin 22. kaupunginosasta (Vallila) yhteensä noin 17 000 m²:n suuruisen määräalan korttelin nro 22586 tontista nro 3 ja Kumpulan kylän tilasta Kumpula - Gumtäkt RN:o 2:13 Urhea-säätiö sr:lle ja Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr:lle urheiluhallin, koulun laajennuksen ja opiskelija-asuntolan suunnittelua varten 31.12.2018 saakka.

Rakennettavan Urhea-hallin, Mäkelänrinteen lukion, Mäkelänrinteen Uintikeskuksen ja Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr:n uuden asuintalon ympärille rakentuu ensimmäinen huippu-urheilun kampusalue Suomessa, jossa yhdistyvät keskellä Helsinkiä urheilu, koulutus, liikuntalääketieteellinen tutkimus, opiskelijoiden terveydenhuolto, ruokailu ja asuminen.

Urhea-kampuksen toteuttaminen vastaa omalta osaltaan niihin tarpeisiin, joita nostettiin merkittäviksi suomalaisen urheilun kehittämiskohdiksi syksyllä 2018 julkaistussa valtioneuvoston eduskunnalle luovuttamassa liikuntapoliittisessa selonteossa. Huippu-urheilun lisäksi Urhea-halli tuo lisää liikunnan harrastusmahdollisuuksia helsinkiläisille liikkujille ja liikuntaseuroille.

Halliyhtiön tavoitteena on pitää nuorten urheiluharrastuksen hinta kohtuullisena ja tehdä hallin valmistuttua voittoa vuosittain vain sen verran, että tulos kattaa tarvittavat kulut ja korvausinvestoinnit. Hallihankkeen kaava on lainvoimainen. Hallin rakentamisen arvioidaan käynnistyvän kesällä 2019 ja hallin valmistuvan keväällä 2021.

Toukokuussa halliyhtiön osakkaiksi tulivat 1 200 osakkeen suunnatussa annissa Koripallosäätiö sr, Urheiluopistosäätiö sr, Suomen Voimisteluliitto ry, Suomen Urheiluliitto ry sekä Kisakalliosäätiö sr. Lisäksi nämä pienomistajat myönsivät Urhea-halli Oy:lle pääomalainoja niin, että näiden tahojen kokonaissijoitus halliyhtiöön nousi 1,2 miljoonaan euroon.

Osakkeiden merkitseminen

Kaupunki on omalta osaltaan varautunut osallistumaan Urhea-hallin rakentamiseen. Kaupunginvaltuuston hyväksymän vuoden 2019 talousarvion liitteeseen kirjatussa listassa vuosina 2019–2021 suunnitteilla olevista vuokra- ja osakekohteiden uudis- ja peruskorjaushankkeista kaupungin osuudeksi Urhea-hallin kiinteistöosakeyhtiömuotoiseen hankkeeseen on merkitty viisi miljoonaa euroa vuosille 2019–2020.

Kaupungin osallistuminen hankkeeseen on sittemmin suunniteltu toteutettavaksi siten, että Urhea-halli Oy:n osakkeiden merkitsemisen lisäksi kaupunki antaa yhtiölle viiden miljoonan euron suuruisen pääomalainan. Kaupungin osuudeksi hankkeen rahoituksesta on suunniteltu yhteensä 5,01 miljoonaa euroa.

Osakkeiden merkitsemisellä ja pääomalainan myöntämisellä varmistetaan, että halliyhtiöllä on riittävä omapääoma valtionavustuksen saamiseksi, lainarahoituksen hankkimiseksi ja koko hallihankkeen toteuttamiseksi.

Urhea-halli Oy:n ylimääräinen yhtiökokous on 10.10.2018 päättänyt suunnatusta maksullisesta osakeannista Helsingin kaupungille yhtiön omistusrakenteen laajentamiseksi sekä oman pääoman vahvistamiseksi. Osakeannissa kaupungille annetaan merkittäväksi 2 000 kappaletta yhtiön osakkeita viiden euron osakekohtaisella merkintähinnalla. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on osakemerkinnän jälkeen 28 prosenttia.

Osakkeet merkitsemällä ja osakassopimusta koskevan liittymissopimuksen hyväksymällä kaupunki sitoutuu myöntämään hankkeen toteuttamiseksi Urhea-halli Oy:lle viiden miljoonan euron suuruisen pääomalainan. Pääomalainan myöntämiseen on varauduttu kaupungin vuoden 2019 talousarviossa ja vuosien 2019–2021 taloussuunnitelmassa. Pääomalainan myöntämistä koskeva asia tuodaan päätöksentekoon myöhemmin erikseen.

Osakassopimus

Urhea-halli Oy:n osakkeenomistajien välille on solmittu osakassopimus kesäkuussa 2018. Osakassopimusluonnosta on valmisteltu yhtiön nykyisten omistajatahojen ja kaupungin yhteistyönä.

Kaupungin liittyminen osakassopimukseen viedään erikseen kaupunginhallituksen konsernijaoston päätettäväksi.

Lopuksi

Asia on valmisteltu kaupunginkanslian sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteistyönä.

Stäng

Detta beslut publicerades 27.12.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi