Määräraha maahanmuuttajien kotoutumisen tukea varten

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-012490
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 13. / 25 §

Määräraha maahanmuuttajien kotoutumisen tukea varten

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Mika Raatikaisen ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus myöntää maahanmuuttajien kotoutumisen tueksi vuoden 2019 talousarvion määrärahoista yhteensä 1 500 000 euroa talousarvion kohdalta 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat, projektilta 1040201064 seuraavasti:

Kaupunginkanslia    
Yksikkö/tiimi Toimenpide Rahoitus
Elinkeino-osasto, työvoima ja maahanmuutto -yksikön maahanmuutto ja työllisyysasioiden tiimi  Hanke 1: International House Helsingin toiminnan vakiinnuttaminen 232 000
Kaupunginkanslia yht.   232 000
     
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala    
Palvelukokonaisuus Toimenpide Rahoitus
Lukio, ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö -palvelukokonaisuus: Stadin ammatti- ja aikuisopisto Hanke 1a: Kotivanhempien kielikoulutus ja vertaisryhmätoiminta 267 500  
Varhaiskasvatus ja esiopetus: Leikkipuistotoiminta Hanke 1b: Kotivanhempien kielikoulutus ja vertaisryhmätoiminta  132 500
Varhaiskasvatus ja esiopetus -palvelukokonaisuus  Hanke 2: Ulkomaalaistaustaisten lastentarhanopettajien pätevöitymismalli 120 000
Hallinto- ja tukipalvelut: Kehittämispalvelut  Hanke 3a: Kotoutumisen tukimallin koordinointi ja jalkauttaminen suomen- ja ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen 56 000    
Perusopetus-palvelukokonaisuus Hanke 3b: Kotoutumisen tukimallin koordinointi ja jalkauttaminen suomen- ja ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen  22 000
Lukio, ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö -palvelukokonaisuus: Stadin ammatti- ja aikuisopisto Hanke 4: Työpaikalla tapahtuvan suomen kielen oppimisen edistäminen Stadin ammatti- ja aikuisopistossa 98 000
Hallinto- ja tukipalvelut: Viestintäpalvelut  Hanke 5: Monikielisen viestinnän koordinointi koko suunnitelman kattavasti 54 000
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala yht.   750 000
     
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala    
Palvelukokonaisuus Toimenpide Rahoitus
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kehittämispalvelut Hanke 1: Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kohtaamistoiminta   35 000  
Kulttuurin palvelukokonaisuus Hanke 2: Kulttuurin kummilapset (KuKu) -hankkeen suunnittelu- ja pilotointityöpajat 8 000
Liikunnan edistämisyksikkö ja kohdennetut liikuntapalvelut Hanke 3: Vähän liikkuvien ulkomaalaistaustaisten helsinkiläisten aktiivisuutta tukevien pilottitoimipisteiden käynnistäminen 130 000
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala yht.   173 000
     
Sosiaali- ja terveystoimiala    
Palvelukokonaisuus Toimenpide Rahoitus
Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö Hanke 1: Kotoutumisen sillat -aluekehittämishanke 197 000
Terveys- ja päihdepalvelut, pohjoisen ja etelän terveysasemat  Hanke 2: Terveydenhoidon yhteistyöpilotti ulkomaalaistaustaisten asiakkaiden terveydenhuollon erityistarpeiden selvittämiseksi ja vastaanottoaikojen pidentämisen pilotoimiseksi 148 000
Sosiaali- ja terveystoimiala yht.   345 000
Määräraha yhteensä   1 500 000
Stäng

Määräraha kotoutumisen tueksi kohdennetaan Helsingin kotouttamisohjelman 2017–2021 ja kaupunkistrategian mukaisiin kotouttaviin toimintoihin, joiden kohderyhmänä ovat ulkomaalaistaustaiset helsinkiläiset. Kotouttamisohjelman teemoina ovat Helsinki on osaavan työvoiman kaupunki, Helsinki on maailman vaikuttavin paikka oppia, Helsinki on avoin ja osallistava sekä Helsinki ehkäisee eriarvoistumista. Rahoitettavina kohteina ovat esimerkiksi kotoutumista tukeva toiminta koulutuksen, työllistymisen tai hyvinvoinnin tukemisen keinoin, kotouttamistyön kehittäminen ja uusien palveluiden pilotointi toimialoilla, liikelaitoksissa ja kaupunginkansliassa sekä toimialarajat ylittävien kotoutumistoimintojen käynnistäminen ja jalkauttaminen. Rahoituksella turvataan samalla kotouttamisen kehittämisresurssit vuoden 2019 ajaksi.

Aikaisemmin kaupunginhallitus on vuosittain myöntänyt määrärahaa maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantamiseksi. Muutos esitykseksi kotoutumisen tuen määrärahasta on tehty, sillä elinkeino-osaston työvoima- ja maahanmuuttoyksikön kartoituksen perusteella toimialoilla ja kanslian yksiköillä on tarve lisäpanostukselle kotoutumista tukevien uusien palveluiden pilotointiin kotouttamisohjelman toteuttamiseksi laajemmin kuin vain työmarkkina-asemaan liittyvissä toimissa.

Työmarkkina-aseman parantamiseen varattua määrärahaa on myönnetty noin 1,5 miljoonaa euroa vuosittain. Sen käyttöaste on vaihdellut, mistä syystä prosessia on tehostettu ja seurantaa on kehitetty erityisesti vuodesta 2018 lähtien. Tehostamisen ja kehittämisen ansiosta käyttöaste on saatu kasvuun. Vuoden 2019 rahoituksen osalta esitetyt rahoituskohteet on kerätty ja arvioitu yhtenäisellä haulla ja yhdenmukaisten kriteerien mukaisesti kaikilta toimialoilta ja kanslian yksiköiltä. Aikaisemmista vuosista poiketen haku on myös tehty mahdollisimman aikaisin, jotta toimijoilla olisi mahdollisuus varojen käyttöön heti alkuvuodesta.

Rahoitushakemuksia tuli yhteensä 2 843 970 miljoonan euron edestä: kaupunginkansliasta 1 201 000 euroa, kasvatuksen koulutuksen toimialalta 829 170 euroa, sosiaali- ja terveystoimialalta 757 000 euroa ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta 236 800 euroa. Toiminnoille, joita ei ole ollut mahdollista rahoittaa tästä kokonaisuudesta, on pyritty löytämään rahoituskanava toisaalta. Esitettävissä hankkeissa on huomioitu kaupunkistrategian ja kotouttamisohjelman erityiset painopisteet lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä sekä toimialojen palvelukokonaisuuksien omat rahoitusosuudet.

Maahanmuutto on pysyvä ilmiö Helsingissä, joten vuoden 2019 aikana selvitetään mahdollisuutta esittää kotoutumisen tuen määrärahan liittämistä talousarviossa osaksi maahanmuutto- ja työllisyysasioiden kokonaismenoja. Pysyvällä rahoituksella voidaan taata kotouttamistyön kehittämisresurssit ja osaaminen pitkällä aikavälillä.

Stäng

Detta beslut publicerades 18.01.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Laura Kyntölä, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36666

laura.kyntola@hel.fi