Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Valtuustoaloite, Helsingin juutalaisen seurakunnan turvallisuuden takaaminen

HEL 2018-012500
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 15. / 159 §

Den av ledamoten Dani Niskanen väckta motionen om tryggande av säkerheten vid Helsingfors judiska församling

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Dani Niskanen väckta motionen som slutbehandlad.

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Stäng

Ledamoten Dani Niskanen och 20 andra ledamöter föreslår i sin motion att Helsingfors stad inleder förhandlingar med staten för att utverka ekonomiskt stöd för Helsingfors judiska församlings säkerhetskostnader på likartat sätt som i övriga Norden.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Att kommunen har till uppgift att främja sina invånares välfärd och sitt områdes livskraft kan anses vara utgångspunkten för det säkerhetssamarbete och den säkerhetsplanering som sker inom staden (1 § i kommunallagen). När staden sköter sina dagliga uppgifter på ett högklassigt sätt, lägger den grunden till ett säkert och välmående Helsingfors. Beslut som inverkar på Helsingfors säkerhet och invånarnas trygghetskänsla fattas inom de olika sektorerna som en del av det dagliga arbetet.

Lösningen av lokalt förekommande säkerhetsrelaterade utmaningar förutsätter planering och samarbete över sektorsgränserna. Staden är inte behörig myndighet i fråga om upprätthållande av allmän ordning och säkerhet, men Helsingfors stad och Polisinrättningen i Helsingfors har ett tätt samarbete i ärenden som anknyter till stadens säkerhet. Staden kan för egen del vidta åtgärder för att stärka säkerheten bland annat genom att utveckla det kameraövervakningssystem som polisen utnyttjar eller genom att införa konstruktionsmässiga säkerhetslösningar i det allmänna stadsrummet.

Riksdagens finansutskott har i sitt betänkande (FiUB 28/2018 rd) konstaterat att Judiska församlingen i Helsingfors enligt inkommen utredning under de senaste åren tvingats satsa stort på säkerhet, vilket har varit nödvändigt bland annat för att upprätthålla verksamheten på skolan och daghemmet och även för att upprätthålla annan församlingsverksamhet. Detta har orsakat betydande kostnader för församlingen. Utskottet har ökat momentet Understöd för kyrklig och religiös verksamhet med 300 000 euro för att förbättra och upprätthålla säkerheten vid synagogan och församlingscentret för Judiska församlingen i Helsingfors. Finansutskottets betänkande har beaktats i statsbudgeten för år 2019.

Stadsstyrelsen finner att finska staten har visat sig vara medveten om Helsingfors judiska församlings behov gällande förbättrad säkerhet och konstaterar att det av ovan nämnda skäl inte är behövligt att inleda förhandlingar mellan Helsingfors stad och staten.

Stäng

Kaupunginhallitus 29.04.2019 § 268

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Dani Niskasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Matti Koskinen, turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö, puhelin: 310 22393

matti.koskinen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 29.05.2019

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Matti Koskinen, chef för säkerhets- och beredskapsenheten, telefon: 09 310 22393

matti.koskinen@hel.fi