Oikaisuvaatimus nuorisoneuvoston asettamista vuodeksi 2019 koskevaan kaupunginhallituksen päätökseen

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-012585
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 3. / 815 §

Helsingin nuorisoneuvoston asettaminen vuodeksi 2019

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti asettaa vuodeksi 2019 Helsingin nuorisoneuvoston, jonka tehtävänä on edistää ja tukea nuorten äänen kuulumista, nuorten osallisuutta ja nuorten toiminnan vaikuttavuutta kaupungissa ja kaupungin eri toimialojen toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja seurannassa.

Helsingin nuorisoneuvostoon kuuluvat seuraavat, vaaleilla valitut henkilöt.

 • Khalid Omar
 • Sigrid Autio
 • Jamaal Farrah
 • Chaiwat Kiattrakoolchai
 • Abdalla Mao
 • Rebekka Baer
 • Alma Rantalaiho
 • Jenny Vu
 • Kasper Rautalinko
 • Polina Ivanova
 • Elias Mustamand
 • Minttu Laakso
 • Jim Koskinen
 • Sara Kallionkieli
 • Iiris Kuparinen
 • Pekka Ahosola
 • Dan Cederlöf
 • Antti Avoranta
 • Max TalviOja
 • Vivian Ljungvist
 • Joel Helin
 • Elli Haaramo
 • Tilda Lassila
 • Elo Umukoro
 • Jimi Joutsio
 • Virva Paloviita
 • Aapo Kivivuori
 • Lauri Pyykkö
 • Milja Vertola
 • Sampo Hallivuori

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelut vastaa nuorisoneuvoston työskentelyn tukemisesta.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat osallisuus- ja vuorovaikutuspäällikkö Johanna Seppälä sekä suunnittelija Johanna Laukkanen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Helsingin nuorisoneuvosto, aiemmin Ruudin ydinryhmä, on kuntalain 26 §:n edellyttämä vaikuttamistoimielin, jonka kaupunginhallitus asettaa. Helsingin nuorisoneuvoston vaaleissa äänioikeus on 13-17 -vuotiailla nuorilla, ja oikeus asettua ehdolle nuorilla, jotka ovat täyttäneet 13 vuotta, mutta eivät 18 vuotta ennen kuin kulloinkin valittavan nuorisoneuvoston toimikausi alkaa. Helsingin nuorisoneuvoston jäsenmäärä on vuodesta 2019 alkaen 30 jäsentä.

Vuodeksi 2019 asetettavan Helsingin nuorisoneuvoston toimikausi on vuoden pituinen, mutta jatkossa toimikausi tulee olemaan kaksi vuotta. Kahden vuoden toimikaudella vahvistetaan nuorten oppimista ja toimijuutta sekä yhtenäistetään Helsingin, Espoon ja Vantaan nuorten vaikuttajatoimielinten aikatauluja.

Helsingin nuorisoneuvosto on osa nuorten vaikuttamisjärjestelmää, Ruutia, jonka kaupunginhallitus asetti 18.12.2017 kaudeksi 2018-2021. Nuorisoneuvoston tehtävänä on edistää ja tukea nuorten äänen kuulumista, nuorten osallisuutta ja nuorten toiminnan vaikuttavuutta kaupungissa ja kaupungin eri toimialojen toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja seurannassa. Pormestari ja apulaispormestarit tapaavat nuorisoneuvoston jäsenet vähintään kaksi kertaa vuodessa. Apulaispormestari toimii myös yhteyshenkilönä oman lautakuntansa ja nuorisoneuvoston välillä. Nuorisoneuvostossa toimii neljä toimialaryhmää, joiden koolle kutsumisesta ja työskentelystä vastaa kukin toimialajohtaja. Vuoden 2019 alusta alkaa kevätkauden pituinen kokeilu, jossa nuorisoneuvoston edustajat saavat läsnäolo- ja puheoikeuden kaikissa toimialalautakunnissa.

Nuorisoneuvoston vuoden 2018 vaaleissa ehdolle saivat asettua ehdolle ja äänestää kaikki vuosina 2001–2005 syntyneet helsinkiläiset. Ehdokkaaksi asettui aikavälillä 17.9.–7.10. yhteensä 60 nuorta.

Vaaleissa äänestäminen tapahtui kouluilla ja nuorisotaloilla digitaalisesti nVotes -sovelluksen avulla. Jokaisella nuorella oli käytössään yksi ääni. nVotes -järjestelmää käytettiin nyt ensimmäistä kertaa, ja joissain kouluissa äänestys ei onnistunut digitaalisesti yhteys- tai tunnistautumisongelmien vuoksi. Näissä kouluissa digitaalinen äänestys korvattiin paperilappuäänestyksellä. Myös joidenkin erityiskoulujen osalta päädyttiin jo ennakolta paperiäänestyksiin, koska digitaalinen järjestelmä arvioitiin koulun toimesta oppilaille liian vaikeaksi toteuttaa.

Vaalien toteutuksesta vastasi kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala. Äänestyksen toteutukseen osallistuivat sekä kaupungin että yksityiset koulut ja oppilaitokset. Kaikista Helsingin kouluista ja oppilaitoksista mukana äänestyksissä oli 95%. Koululla järjestettiin pääsääntöisesti yksi äänestyspäivä, ja tämän lisäksi nuorisotaloilla oli mahdollista käydä äänestämässä, kun äänestäminen kouluilla on loppunut. Kouluissa äänestettiin 12.–23.11. ja nuorisotaloilla tämän jälkeen 26.–30.11.

Vaaleissa annettiin yhteensä 9 493 ääntä. Äänestysprosentti oli 35,74 %, kun äänestysprosentti vuonna 2017 oli 39,9 %.

Stäng

Detta beslut publicerades 09.01.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36054

leena.mickwitz@hel.fi