Toivomusponsi, katutöiden nopeuttaminen luomalla taloudellisia kannustimia työn valmistumisesta tavoiteaikataulua nopeammin

HEL 2018-012650
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 12. / 805 §

Valtuutettu Atte Kalevan toivomusponsi katutöiden nopeuttamisesta taloudellisilla kannustimilla

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 28.11.2018 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Käsitellessään Helsingin kaupungin talousarviota vuodeksi 2019 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2019–2021 kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Atte Kalevan toivomusponnen, jonka mukaan kaupunki selvittää mahdollisuudet nopeuttaa liikenteen ruuhkautumista aiheuttavia katotöitä luomalla urakoitsijoille taloudellisia kannustimia työmaan tavoiteaikataulua nopeammasta valmistumisesta.

Helsingin kaupunkistrategian mukaan toimivan kaupungin tulee näkyä konkreettisina tekoina. Tämä tarkoittaa sitä, että katutyöt hoidetaan tavalla, joka häiritsee kaupunkilaisten arkea mahdollisimman vähän. Kaupunkistrategian tavoitteiden pohjalta on kaupunkiympäristön toimialalla käynnistetty kehittämishanke katutöiden haittojen vähentäminen 2019. Kehityshankkeen keskeisenä tavoitteena on katutöistä aiheutuvien haittojen minimointi ja katutöiden toteutusaikojen lyhentäminen. Tavoitteena on myös viestinnän ja vuorovaikutuksen parantaminen, viranomaisohjauksen vahvistaminen ja haasteisiin paremmin vastaava lainsäädäntö sekä toimintakulttuurin muutos ja sujuvat ja selkeät sisäiset prosessit.

Liikenteen ruuhkautumista aiheuttavien katutöiden nopeuttaminen luomalla urakoitsijoille taloudellisia kannustimia työmaan tavoiteaikataulua nopeammasta valmistumisesta on yksi keino edistää tavoitetta katutöiden toteutusaikojen lyhentämisestä. Katutyömaiden kokonaiskestoa voidaan lyhentää työmaiden paremmalla ennakkosuunnittelulla ja valmistelulla, työmaiden päivittäisten työskentelyaikojen pidentämisellä sekä työn eri vaiheiden paremmalla yhteensovituksella ja ennakoinnilla. Lisä- ja muutostöiden vaikutukset tulee ottaa huomioon.

Taloudellisia kannustimia työmaan keston lyhentämiseksi on käytetty muun muassa vuonna 2011 toteutetussa Hämeentien sillan peruskorjaushankkeessa Vallilan siirtolapuutarhan kohdalla. Urakoitsijalle maksettiin palkkio tiettyyn päivämäärään mennessä käyttöön vapautettujen kaistojen lukumäärän perusteella. Myös Lauttasaarensillan peruskorjaushankkeessa on käytössä kannustinpalkkio.

Käynnissä olevassa Hämeentien peruskorjaushankkeessa urakan läpimenoaika on ollut laadullisena arviointiperusteena urakoitsijan valinnassa. Tilaaja asetti tarjouspyynnössä urakan kestolle maksimiajan ja tarjousten vertailussa urakoitsijan tarjoamasta lyhyemmästä toteutusajasta sai laatupisteitä. Urakoitsijan tarjoama toteutusaika on edelleen asetettu urakkasopimuksessa urakan valmistumisajankohdaksi. Mikäli urakka valmistuu myöhemmin kuin urakkasopimuksen mukainen valmistumisajankohta, peritään urakoitsijalta viivästyssakkoa normaalien rakennusurakan sopimusehtojen mukaisesti. Hämeentien urakassa urakoitsijalle on lisäksi myönnetty lupa työskennellä seitsemänä päivänä viikossa kello 7–22 välillä. Normaalia pidemmällä päivittäisellä työajalla pyritään lyhentämään urakan kokonaiskestoa.

Erilaisia menetelmiä katutöiden toteutusaikojen lyhentämiseksi liikenteellisesti merkittävissä hankkeissa on jo käytössä. Menetelmiä kehitetään edelleen käynnissä olevassa kehittämishankkeessa sekä uusia katutyöurakoita valmisteltaessa. Kannustinmenetelmien käyttöä katutyöhankkeiden liikenteelle aiheuttaman haitan vähentämiseksi kehitetään.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan ja rakentamispalveluliikelaitos Staran lausunnot. Esitys on näiden lausuntojen mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä.

Stäng

Kaupunkiympäristölautakunta 07.05.2019 § 230

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupunkistrategiassa ”Maailman toimivin kaupunki” vuosille 2017–2021 todetaan seuraavaa: ”Helsingin tavoitteena on olla maailman toimivin kaupunki. Toimivan kaupungin tulee näkyä konkreettisina tekoina. Tämä tarkoittaa sitä, että katutyöt hoidetaan tavalla, joka häiritsee kaupunkilaisten arkea mahdollisimman vähän.” Kaupunkistrategian tavoitteiden pohjalta on kaupunkiympäristön toimialalla käynnistetty kehittämishanke ”katutöiden haittojen vähentäminen 2019”. Kehityshankkeen keskeisiä tavoitteita ovat katutöistä aiheutuvien haittojen minimointi ja katutöiden toteutusaikojen lyhentäminen. Muita tavoitteita ovat viestinnän ja vuorovaikutuksen parantaminen, viranomaisohjauksen vahvistaminen ja haasteisiin paremmin vastaava lainsäädäntö sekä toimintakulttuurin muutos ja sujuvat ja selkeät sisäiset prosessit.

Liikenteen ruuhkautumista aiheuttavien katutöiden nopeuttaminen luomalla urakoitsijoille taloudellisia kannustimia työmaan tavoiteaikataulua nopeammasta valmistumisesta on yksi keino edistää tavoitetta katutöiden toteutusaikojen lyhentämisestä. Muita katutyömaiden kokonaiskestoa lyhentäviä toimenpiteitä voivat olla muun muassa työmaiden parempi ennakkosuunnittelu ja valmistelu, työmaiden päivittäisten työskentelyaikojen pidentäminen sekä työn eri vaiheiden parempi yhteensovitus ja ennakointi.

Taloudellisia kannustimia työmaan keston lyhentämiseksi on käytetty muun muassa vuonna 2011 toteutetussa Hämeentien sillan peruskorjaushankkeessa Vallilan siirtolapuutarhan kohdalla. Urakoitsijalle maksettiin palkkiota tiettyyn päivämäärään mennessä käyttöön vapautettujen kaistojen lukumäärän perusteella. Myös kesällä 2019 käynnistettävässä Lauttasaarensillan peruskorjaushankkeessa on tarkoitus maksaa urakoitsijalle kannustinpalkkio, mikäli liikenteellisiä haittoja aiheuttavat työvaiheet saadaan toteutettua ennen urakan välitavoitteen mukaista ajankohtaa.

Käynnissä olevassa Hämeentien peruskorjaushankkeessa urakan läpimenoaika on ollut laadullisena arviointiperusteena urakoitsijan valinnassa. Tilaaja asetti tarjouspyynnössä urakan kestolle maksimiajan ja tarjousten vertailussa urakoitsijan tarjoamasta lyhyemmästä toteutusajasta sai laatupisteitä tarjousvertailuun. Urakoitsijan tarjoama toteutusaika on edelleen asetettu urakkasopimuksessa urakan valmistumisajankohdaksi. Mikäli urakka valmistuu myöhemmin kuin urakkasopimuksen mukainen valmistumisajankohta, peritään urakoitsijalta viivästyssakkoa normaalien rakennusurakan sopimusehtojen mukaisesti. Hämeentien urakassa urakoitsijalle on lisäksi myönnetty lupa työskennellä seitsemänä päivänä viikossa kello 7–22. Näillä normaalia pidemmillä päivittäisillä työajoilla pyritään myös lyhentämään urakan kokonaiskestoa.

Erilaisia menetelmiä katutöiden toteutusaikojen lyhentämiseksi liikenteellisesti merkittävissä hankkeissa on siis jo käytössä. Menetelmiä tullaan kehittämään edelleen käynnissä olevassa ”katutöiden haittojen vähentäminen 2019” kehittämishankkeessa sekä uusia katutyöurakoita valmisteltaessa. Erilaisten, erityisesti taloudellisten, kannustinmenetelmien käyttöä katutyöhankkeiden liikenteelle aiheuttaman haitan vähentämiseksi tullaan kaupunkiympäristön toimialalla jatkossa merkittävästi kehittämään.

Käsittely

Vastaehdotus:
Atte Kaleva: Korvataan viimeisen kappaleen (6) viimeinen virke ("Erilaisten kannustinmenetelmien käyttöä katutyöhankkeissa tullaan kaupunkiympäristön toimialalla jatkossa lisäämään.") virkkeellä: "Erilaisten, erityisesti taloudellisten, kannustinmenetelmien käyttöä katutyöhankkeiden liikenteelle aiheuttaman haitan vähentämiseksi tullaan kaupunkiympäristön toimialalla jatkossa merkittävästi kehittämään."

Kannattaja: Anni Sinnemäki

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Atte Kalevan vastaehdotuksen.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot

Jarkko Karttunen, yksikön päällikkö: 310 38360

jarkko.karttunen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 04.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi