Toivomusponsi, vähintään yhden Helsingin kaupungin lautakuntien vuoden 2019 kokouksista pitäminen julkisena kokouksena

HEL 2018-012680
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 47. / 596 §

Valtuutettu Petrus Pennasen toivomusponsi lautakuntien julkisista kokouksista vuonna 2019

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 28.11.2018 hyväksymän toivomusponnen (Petrus Pennanen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Käsitellessään 28.11.2018 valtuutettu Petrus Pennasen aloitetta lautakuntien ja muiden toimielinten kokousten avoimuudesta kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Petrus Pennasen ehdottaman seuraavan toivomusponnen:

"Hyväksyessään päätösehdotuksen valtuusto pyytää selvittämään Kaupunginkanslian mahdollisuudet lähettää kaikille muille lautakunnille paitsi tarkastuslautakunnalle kirje, jossa esitetään harkittavaksi, että vähintään yksi vuoden 2019 kokouksista pidettäisiin julkisena kokouksena ja tämän kokouksen esityslistan sisältö suunnitellaan mahdollisuuksien mukaan siten, että kokouksessa ei olisi käsiteltävissä asioissa salassa pidettäviä asiakohtia tai tietoja, jolloin yleisön on mahdollista olla paikalla koko kokouksen ajan."

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toimivalta päättää kokouksen pitämisestä julkisena on jokaisella toimielimellä itsellään. Lautakunta voi näin ollen harkintansa mukaan päättää järjestää julkisen kokouksen, mikäli se nähdään tarkoituksenmukaisena. Toimielin päättää julkisen kokouksen järjestämisestä etukäteen esittelijän esityksestä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 26.3.2019 § 57 pitää 23.4.2019 kokouksensa julkisena kokouksena edistääkseen kaupunkistrategian ja valtuuston hyväksymän Petrus Pennasen toivomusponnen mukaisesti päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja julkisuutta sekä kannustaakseen kaupunkilaisia osallistumaan itseään koskevaan päätöksentekoon.

Kaupunginkanslian hallintojohtaja on ennen syyskauden 2019 alkua muistuttanut toimialoja, virastoja ja liikelaitoksia julkisten kokousten järjestämisen mahdollisuudesta ja reunaehdoista sekä järjestelyissä huomioon otettavista asioista. Asiasta on keskusteltu myös toimielinten sihteereiden yhteistyöverkostossa.

Stäng

Detta beslut publicerades 18.09.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 36060

jenni.bjorksten@hel.fi