Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöohjelma 2019–2021

HEL 2018-013040
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 31. / 371 §

Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöohjelman 2019-2021 vuoden 2019 raportti

Stadsmiljönämnden

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöohjelman 2019-2021 raportin 2019.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupunkiympäristön ympäristöohjelma 2019-2021 hyväksyttiin kaupunkiympäristölautakunnassa 29.1.2019. Lautakunnan päätöksessä ohjelmaa velvoitetaan seurattavaksi toimialan johtoryhmässä ja raportti viedään tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle vuosittain.

Ohjelman tausta: Kaupunkistrategia ohjaa kaupungin tasolla keskeisimmin toimialojen ympäristöjohtamista. Kaupunkistrategia linjaa muun muassa ilmastopolitiikkaa, resurssiviisautta ja kiertotaloutta, luonnon monimuotoisuuden ylläpitoa sekä Itämeren suojelua. Strategiaa täydentävät kaupungin ympäristöpolitiikka sekä monet osa-aluekohtaiset ohjelmat kuten Hiilineutraali Helsinki -ohjelma, ilmansuojeluohjelma ja meluntorjunnan toimintasuunnitelma. Ympäristöjohtamiseen kuuluu vuosittainen ympäristöraportointi valtuustolle ja toimialan johdolle.

Toimialalla ympäristöjohtamisen keskeiset tavoitteet ilmaistaan toimialan strategian toimenpideohjelmassa. Toimialan ympäristöohjelmassa täsmennetään edelleen näitä tavoitteita ja toimia, sekä muun muassa Hiilineutraali Helsinki -ohjelman toimenpiteitä. Ohjelmassa esitetyt toimenpiteet vastaavat tunnistettujen merkittävien ympäristönäkökohtien hallinnan tarpeeseen ja keskittyvät toimialan prosessien kehittämiseen. Toimialan ympäristötyön periaatteina ovat prosessilähtöisyys, tavoitteellisuus, elinkaariajattelu ja yhteistyö, tiedon avoimuus, kokonaisvaltaisuus ja jalkautus.

Ympäristöohjelman toimenpiteiden toteutumisen taso on hyvällä tasolla. Ensimmäisen vuoden jälkeen voidaan sanoa, että kaikki toimenpiteet ovat toteutumassa ohjelmakauden aikana. Ympäristöohjelman toimenpiteet ovat pitkäkestoisia kehityslinjoja, joiden toteuttaminen tapahtuu useana vuonna. Kaikista ohjelman 91:stä toimenpiteestä vuodelle 2019 edistettäväksi osui 74 kappaletta. Näistä 84 % (62 kpl) on aikataulussa, 11 % (8 kpl) toteutus on siirtynyt ja 5 % (4 kpl) on myöhässä. Liitteessä on vuoden 2019 toimenpiteiden raportti, jossa liikennevalovärikoodilla on osoitettu toteutumisen taso toimenpiteittäin sekä lyhyet kuvaukset toimenpiteen tilasta.

Ympäristöohjelmassa on korostettuna keltaisella 17 kärkitoimenpidettä, joiden vaikuttavuus on teeman sisällä merkittävin ja jotka tulee siten priorisoinnissa asettaa mahdollisuuksien mukaan etusijalle. Näistä toimenpiteistä 16 toteutuu aikataulussa ja yhden toteutus on siirtynyt suunnitellusta. Kyseinen toimenpide liittyy viherkattolinjausten käyttöönottoon kaupunkiympäristön toimialalla, joka ei ole vielä edennyt linjausten osoittamalla tavalla.

Hyvin edenneitä kokonaisuuksia ovat mm. kestävien hankintojen edistäminen, henkilöstön koulutukset liittyen kiertotalouteen ja hiilineutraalin Helsingin tavoitteisiin, Helsingin energiarenessanssiohjelman luonnoksen valmistuminen ja rakentamisen prosesseihin liitettävien ympäristötavoitteiden ja malliasiakirjojen kehitystyö. Lisäksi eri suunnittelu- ja toteutusvaiheiden hiilijalanjäljenlaskentaa on tehty ja kehitetty toimintaa sen perusteella.

Raportin lopussa on ympäristöindikaattorit keskeisille toiminnoille. Indikaattorit ovat kaupunkitasoisia, eli osa kaupunkitason ympäristöraportointia valtuustolle. Indikaattorit täydentyvät seuraavina vuosina, kun kaupunkiympäristön toimialan ympäristöjärjestelmää rakennetaan Ekokompassin mukaisesti uuteen toimitaloon muuton jälkeen.

Osana jatkuvan parantamisen periaatetta ympäristöohjelman toimenpiteiden aikatauluja, vastuita ja resursseja tarkastellaan, sekä päivitetään toimenpiteiden kirjauksia johdon katselmuksessa syksyisin.

Stäng

Kaupunkiympäristölautakunta 29.01.2019 § 41

22.01.2019 Pöydälle

Stäng

Detta beslut publicerades 16.06.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Mer information fås av

Heidi Huvila, ympäristöasiantuntija, puhelin: 09 310 38202

heidi.huvila@hel.fi