Hankinta, pesu- ja puhdistusaineiden yhteishankinta

HEL 2019-000024
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 40. / 589 §

Hankintaoikaisuvaatimus, pesu- ja puhdistusaineet

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä pesu- ja puhdistusaineista 29.5.2019 tehtyyn hankintapäätökseen kohdistuvan Diversey Suomi Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Hankintaoikaisuvaatimus

Pesu- ja puhdistusaineiden kilpailutuksessa (H006-19) tarjouksen antanut Diversey Suomi Oy on esittänyt hankintaoikaisuvaatimuksen määräajassa. Hankintaoikaisuvaatimus on tämän esityksen liitteenä. Diversey Suomi Oy on valittanut asiasta myös markkinaoikeuteen.

Hankintaoikaisuvaatimuksessa esitetty 1. peruste

Diversey Suomi Oy vaatii sulkemaan KiiltoClean Oy:n ja Berner Oy:n kilpailutuksesta. Perusteena Diversey Suomi Oy esittää, että tarjojat eivät täytä tarjouspyynnössä soveltuvuusvaatimuksina käytettyjä teknisiä ja ammatillisia vaatimuksia.

Hankintayksikkö on hankintamenettelyssä tarkastanut, että kaikki tarjoajat täyttävät tarjouspyynnössä ja lisätietokysymykseen annetussa vastauksessa tekniselle ja ammatilliselle suorituskyvylle asetetut vaatimukset. Kaikki tarjoajat ovat täyttäneet asetetut referenssivaatimukset. Diversey Suomi Oy:n oikaisuvaatimuksessa mainittuja pintahygieniamittauksia ei ole pyydetty erikseen referoimaan.

Kaikki tarjoajat ovat ladanneet tarjouspyynnön mukaisesti vaaditun haltuunottosuunnitelman tarjouksensa liitteenä. Hankintayksikkö on hyväksynyt haltuunottosuunnitelmat tarjouspyynnön mukaisina.

Diversey Suomi Oy on saanut tarjoajien referenssejä ja haltuunottosuunnitelmia koskevaan asiakirjapyyntöönsä perustellun julkisuuslain mukaisen päätöksen valitusosoituksineen. Sitä ennen Diversey Suomi Oy:lle on vastattu asiakirjapyyntöön sähköpostitse julkisuuslain mukaisessa määräajassa ja tiedusteltu haluaako Diversey Suomi Oy asiasta viranhaltijan päätöksen.

Hankintaoikaisuvaatimuksessa esitetty 2. peruste

Tarjouspyynnön 27. positiossa on pyydetty ilmanraikastinpullon hintaa. Hankintayksikkö on pitänyt kappalehinnan mukaista vertailua tässä positiossa tarkoituksenmukaisimpana, sillä suihkeena pakattua tuotetta on vaikea vertailla muulla tavalla. Pullon kokoa ei ole rajoitettu, joten tarjoajalla on ollut mahdollisuus tarjota mitä tahansa kokoa. Hankintayksikkö ei pidä tämän yksittäisen tuotteen vertailua tarjoajia syrjivänä. Tämän yksittäisen position vertailulla ei myöskään ole merkitystä tarjoajien asemaan eikä sijoittumiseen.

Hankintaoikaisuvaatimuksessa esitetty 3. peruste

Tuotteiden laajakäyttöisyydellä on hankintayksikölle suuri merkitys. Yksittäisen tuotteen laajakäyttöisyys merkitsee sitä, että samaa tuotetta voidaan käyttää erilaisissa kohteissa ja toiminnoissa kulloinkin sopivassa laimennussuhteessa. Laajakäyttöisyys helpottaa ja yksinkertaistaa näin olennaisesti tuotteiden loppukäyttäjien ammatillista työskentelyä, kun siistijän ei tarvitse tehdä valintoja lukuisten erilaisten tuotteiden välillä. Tuotteiden laajakäyttöisyys edistää lisäksi Helsingin kaupungin strategisia ekologisia tavoitteita.

Hankintayksikkö on harkintavaltansa puitteissa määritellyt laajakäyttöisyyden vaatimuksen. Tarjousten liitteinä vaadittujen tuotekorttitietojen avulla on tarkastettu, että tarjoajien ilmoitukset tuotteiden laajakäyttöisyydestä pitävät paikkansa. Tarjoajien kohtelu on siten ollut tasapuolista ja syrjimätöntä.

Kuuleminen

Asianosaisia on hallintolain mukaisesti kuultu. KiiltoClean Oy on toimittanut lausunnon.

Säädökset ja muut normit

Hankintalain (1397/2016) 133 §:n mukaan asianosainen voi vaatia hankintaoikaisua hankintaa koskevasta päätöksestä.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 §:n mukaan kaupunginhallituksen, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä tehdyn hankintaoikaisun käsittelee kaupunginhallitus.

Stäng

Keskushallinto Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto Talous- ja konserniohjaus Hankintajohtaja 09.07.2019 § 57

Päätös

Vs. hankintajohtaja päätti, ettei Diversey Suomi Oy:lle anneta KiiltoClean Oy:n tarjoukseensa liittämiä referenssitietoja, haltuunottosuunnitelmaa eikä tuotekohtaisia hintatietoja.

Päätöksen perustelut

Hankintalain (1397/2016) 138 §:n mukaan hankintayksikön asiakirjojen julkisuuteen ja asianosaisen tiedonsaantioikeuteen sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999, julkisuuslaki).

Julkisuuslain 11 §:n mukaan asianosaisella on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Tätä oikeutta ei kuitenkaan ole julkisessa hankinnassa toisen ehdokkaan tai tarjoajan liike- tai ammattisalaisuutta koskeviin tietoihin; tieto tarjousten vertailussa käytetystä kokonaishinnasta on kuitenkin aina annettava.

Julkisuuslain 14 §:ssä säädetään lisäksi, että jos virkamies tai muu 2 momentissa tarkoitettu henkilö kieltäytyy antamasta pyydettyä tietoa, hänen on:

1) ilmoitettava tiedon pyytäjälle kieltäytymisen syy,
2) annettava tieto siitä, että asia voidaan saattaa viranomaisen ratkaistavaksi,
3) tiedusteltava asian kirjallisesti vireille saattaneelta tiedon pyytäjältä, haluaako hän asian siirrettäväksi viranomaisen ratkaistavaksi sekä
4) annettava tieto käsittelyn johdosta perittävistä maksuista.

Pesu- ja puhdistusaineiden kilpailutuksessa tarjoajana toiminut Diversey Suomi Oy on pyytänyt saada KiiltoClean Oy:n tarjousmateriaalin, tuotekohtaiset hintavertailutaulukot sekä referenssit (oheinen liite). Hankintayksikkö on tiedustellut KiiltoClean Oy:ltä voiko nämä materiaalit antaa. KiiltoClean Oy on vastannut kieltävästi. Näin ollen Diversey Suomi Oy:lle on annettu KiiltoClean Oy:n tarjousdokumentti ilman tuotekohtaisia hintavertailutaulukoita, referenssejä tai muita liikesalaisuudeksi luokiteltuja tietoja. Tietopyyntöön vastattiin julkisuuslaissa säännellyssä kahden viikon määräajassa.

Kysyttäessä haluaako Diversey Suomi Oy asiasta viranomaisen ratkaisun Diversey Suomi Oy on pyytänyt hankintayksikköä arvioimaan uudelleen KiiltoClean Oy:n ilmoittamat liikesalaisuudet ja julkaisemaan vähintään haltuunottosuunnitelman ja hankintaohjelma 1:een liittyvät referenssit.

Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan mukaan salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat sellaiset asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liikesalaisuudesta, samoin kuin sellaiset asiakirjat, jotka sisältävät tietoja muusta vastaavasta yksityisen elinkeinotoimintaa koskevasta seikasta, jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi elinkeinonharjoittajalle taloudellista vahinkoa.

Julkisuuslain perustelujen mukaan liikesalaisuudella tarkoitetaan tietoa a) joka on salaista, koska se ei ole kokonaisuutena tai osiensa täsmällisenä kokoonpanona ja yhdistelmänä tällaisia tietoja tavanomaisesti käsitteleville henkilöille yleisesti tunnettua tai helposti selville saatavissa, b) jolla on taloudellista arvoa elinkeinotoiminnassa, koska se on salaista ja c) jonka laillinen haltija on ryhtynyt kohtuullisiin toimenpiteisiin tiedon pitämiseksi salassa.

KiiltoClean Oy on merkinnyt tarjouksessaan referenssit ja haltuunottosuunnitelman liikesalaisuudeksi. Kysyttäessä KiiltoClean Oy on lisäksi ilmaissut, että myös rivikohtaiset yksikköhinnat ovat salaisia (oheinen liite). Toiminnan harjoittajan salassapitotahto ei ole yksistään ratkaiseva, vaan viranomaisen on arvioitava asiaan liittyvät salassapitointressit objektiivisesti. Epäselvissä tapauksissa viranomaisen on asianmukaista kuulla yrittäjää sekä ottaa arvioinnissa huomioon yrittäjän salassapitotahto.

Tarjoajan soveltuvuutta osoittavia referenssitietoja on oikeuskäytännössä yleisesti pidetty liikesalaisuuksina. Referenssitietoja sopimuskumppaneineen voidaan pitää yrityksen kaupalliseen ja muuhun toimintastrategiaan liittyvinä salaisina tietoina. Haltuunottosuunnitelmaa puolestaan voidaan pitää liikesalaisuuden piiriin kuuluvana hankinnan toteuttamiseen liittyvänä teknisenä prosessitietona, jolla niin ikään on selvä yhteys yrityksen toimintastrategiaan.

Julkisuuslain perustelujen ja useiden tuomioistunpäätösten mukaan tarjouksen tehneen elinkeinonharjoittajan liikesalaisuuksina on pidetty tarjousasiakirjojen sisältämiä yksikköhintoja (esimerkiksi KHO 2007:83). Tarjouksen hintaliite sisältää tarjottujen tuotteiden yksityiskohtaiset hintatiedot riveittäin muun tuotekohtaisen tiedon lisäksi.

Näin ollen hankintayksikkö pitää referenssejä, haltuunottosuunnitelmaa ja tuotekohtaisia hintatietoja liikesalaisuuksina, sillä tiedot ovat salaisia KiiltoClean Oy:n salassapitoilmaisuin ja tiedoilla voi olla elinkeinotoiminnassa taloudellista arvoa. Diversey Suomi Oy:n pyytämiä tietoja KiiltoClean Oy:n tarjousdokumentin liitteistä ei siten anneta.

Tämän päätöksen antaa vs. hankintajohtaja, sillä julkisuuslain 14 §:n mukaan viranomaisen asiakirjan antamisesta päättää se viranomainen, jonka hallussa asiakirja on.

Tämä päätös on pyynnön esittäjälle maksuton.

Keskushallinto Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto Talous- ja konserniohjaus Hankintajohtaja 09.07.2019 § 56

Keskushallinto Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto Talous- ja konserniohjaus Hankintajohtaja 19.06.2019 § 51

Keskushallinto Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto Talous- ja konserniohjaus Hankintajohtaja 29.05.2019 § 41

Lisätiedot

Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651

marja.sarmela@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 18.09.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 146 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 09 310 31651

marja.sarmela@hel.fi

Bilagor

1. Oikaisuvaatimus
2. Lausunto 2.8.2019

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.